İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-960
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :94
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-960
Şikayetçi:
 Göktürk Temizlik Yem. Hizm. Taah. İnş. Nak. Tic. San. Ltd. Şti., Çarşı Mahallesi Karaköprü Cad. Erkil Apt. Kat 5 Bor/NİĞDE
 İhaleyi yapan idare:
 Niğde Devlet Hastanesi Baştabipliği, 51100 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2777
Başvuruya konu ihale:
 2007/182316 İKN|li "2008 Yılı Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.03.59.0184/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Niğde Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan "2008 Yılı Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmet Alımı" ihalesine ilişkin olarak Göktürk Temizlik Yem. Hizm. Taah. İnş. Nak. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 04.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 25.01.2008 tarih ve 2777 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece istenen ve masraflarının yükleniciye ait olacağı belirtilen “yaka kartları” için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından herhangi bir bedel öngörülmemesine rağmen ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “2008 Yılı Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmet Alımı”, ihale konusu işin fiziki miktarı ise; “2008 yılı 12 ay” şeklinde belirtilmiştir.

 

 

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde; “Özellikle özürlü hastalar başta olmak üzere bütün hastalara, hasta yakınlarına, refakatçilere, ayaktan muayene hastası ve hastaneye giren diğer şahısların karşılanmasını ve yönlendirilmesini yapacak 18 (onsekiz kişi) (12 erkek 6 kadın) ile 12 ay (01.01.2008 – 31.12.2008) süre ile verilecek hizmet işlerini kapsar.” düzenlemesi yer almaktadır. İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde de paralel bir düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3 ncı maddesinin;

 

“Personelin yol gideri günlük brüt (1,80 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yükleniciye ait personele ayrıca yemek ücreti ödenmeyecek, hastanede çıkan yemekten verilecektir. 2008 yılında resmi tatil ve bayram günleri 13,5 gün olarak tespit edilmiştir. Resmi tatil ve bayram günlerinde hastanede bir günde 2 (iki) işçi çalıştırılacaktır. Teknik şartnamede özelliği belirtilen giyeceğin bedeli teklif fiyata dahildir.

 

Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 gün esas alınacaktır.”

 

şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 26.5 maddesinde, personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının %1,5 olarak tespit edildiği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı ödeneceği, 49 uncu maddesinde ise işin süresinin 01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri arası ve 366 gün olduğu ifade edilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde; “Firma personellerinin kıyafetini 2’şer takım olarak verecektir. İşçilerin kıyafetleri Devlet Memurları Kılık – Kıyafet Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanacaktır. Kadınlar gömlek – fular – pantolon, erkekler gömlek – kravat – pantolon şeklinde giyineceklerdir. Kıyafetlerin rengi ve modeli idare tarafından belirlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; “giyim bedeli” hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 171.443,37 YTL olduğu görülmektedir.

 

Teknik şartnamenin 4.4 maddesinde; “Çalışanlar açık kimliği ve fotoğrafı bulunan hastane idaresince onaylı kimlik kartlarını yakalarında taşıyacaktır. Kimlikler yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Aşırı düşük teklif sorgulamasına süresinde yanıt veren firmalardan başvuru sahibi dışında diğer isteklilerin kimlik kartlarına ilişkin bir masraf belirtmediği, başvuru sahibinin 18 adet kimlik kartı için proforma fatura ile belgelediği bedelin ise 0,36 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar teknik şartnamenin yukarıda anılan maddesinde kimlik kartlarının yüklenici tarafından sağlanacağı belirtilse de, ihale konusu işte toplam 18 işçi çalıştırılacağı dikkate alındığında, 18 adet kimlik kartına ilişkin maliyet bedelinin sözleşme ve genel giderler karşılığı içerisinde mütalaa edilebilmesinin mümkün olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde,

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale komisyon kararından, yedi isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, sorgulama yazılarında “asgari işçilik tutarı düşüldükten sonra kalan miktar ile ihale konusu işin yapılıp yapılamayacağı konusunda tereddüte düşüldüğünün” belirtildiği, bu isteklilerden ikisinin sorgulamaya yanıt vermediği, birisinin ise geç yanıt verdiği anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde yer alan ve toplam 18 işçiden 12’sinin erkek 6’sının ise bayan olacağına ilişkin düzenleme ile 7 nci maddesinde yer alan ve bayanların “gömlek – fular – pantolon”, erkeklerin ise “gömlek – kravat – pantolon” giyeceğine, ayrıca işçi kıyafetlerinin 2’şer takım olarak verileceğine ilişkin düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde; ihale konusu işte çalıştırılacak personel için gerekli kıyafet bileşenlerinin sayısının aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kıyafet Bileşeni

Birim (adet)

Toplam (adet)

(birim x
2 )

Gömlek

18 (12 erkek – 6 bayan)

36

Pantolon

18 (12 erkek – 6 bayan)

36

Kravat

12

24

Fular

  6

12

 

Aşırı düşük teklif sorgulamasına süresinde yanıt veren firmalardan;

 

- İhale üzerinde bırakılan isteklinin, teklif ettiği giyim bedelini tevsiken toplam 1,62 YTL’lik proforma fatura sunduğu, proforma faturada “kravat/fular” sayısının 18 adet olarak gösterildiği, her birinin birim fiyatının 0,01 YTL olduğu dikkate alındığında eksik kalan 18 adet kravat/fular’ın da 0,18 YTL tuttuğu, oysa ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde kar öngörmediği ve bu itibarla söz konusu tutarı karşılayamayacağı, kaldı ki ihale dokümanında istenen giyim eşyasının toplam 1,62 YTL’ye (veya eksik kalan kravat/fular maliyeti de dahil edilerek 1,80 YTL’ye) mal edilebilmesinin piyasa şartlarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu,

 

- Başvuru sahibinin, teklif ettiği giyim bedelini tevsiken toplam 3,60 YTL’lik, teklif ettiği kimlik kartlarını tevsiken de toplam toplam 0,36 YTL’lik proforma fatura sunduğu, ihale dokümanında istenen giyim eşyasının toplam 3,60 YTL’ye mal edilebilmesinin piyasa şartlarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu,

 

- Dörtel Tem. Otom. Sağ. İnş. Taş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, teklif ettiği giyim bedelini tevsiken toplam 72,00 YTL’lik proforma fatura sunduğu, ihale dokümanında istenen giyim eşyasının toplam 72,00 YTL’ye mal edilebilmesinin piyasa şartlarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu,

 

- Büner Tem. İnş. Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin, teklif ettiği giyim bedelini tevsiken toplam 11,34 YTL’lik proforma fatura sunduğu, ihale dokümanında istenen giyim eşyasının toplam 11,34 YTL’ye mal edilebilmesinin piyasa şartlarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu,

 

Bu çerçevede; anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Geçerli teklif sahibi durumunda olan Tatarcan Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Baybora Hiz. Tem. İnş. Gıda Tic. Taah. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatlarının, sırasıyla, 177.979,00 YTL ve 184.000,00 YTL olduğu, asgari işçilik maliyetinin 171.443,37 YTL olduğu dikkate alındığında, anılan firmaların giyim bedeli ve firma karı olarak öngördüğü tutarların, sırasıyla, 6.535,63 YTL ve 12.556,63 YTL olduğu anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Hünkar Tem. Yem. Pey. İnsan Kay. Bilgi İl. Hizm. Tic. Tur. İnş. Ltd. Şti.’nin, Göktürk Tem. Yem. Hiz. Taah. İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin, Büner Tem. İnş. Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ve Dörtel Tem. Otom. Sağ. İnş. Taş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul