İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-961
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :95
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-961
Şikayetçi:
 Bilgen İnşaat Elektrik Otom. Veri Topl. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Halk Caddesi Nu: 49/3 Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Peykhane Caddesi Nu: 10 Çemberlitaş Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1784
Başvuruya konu ihale:
 2007/153886 İKN|li “2008 Yılı İstanbul Sağlık Müdürlüğü 795 Kişili Veri Hazırlama ve Veri Girişi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2008 tarih ve 08.02.58.0184/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce 19.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı İstanbul Sağlık Müdürlüğü 795 Kişili Veri Hazırlama ve Veri Girişi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bilgen İnşaat Elektrik Otom. Veri Topl. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 17.01.2008 tarih ve 1785 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan tekliflerinin, giyim bedeli için aşırı düşük teklif verdikleri gerekçesiyle haksız yere değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “2008 Yılı Veri Hazırlama ve Veri Girişi Hizmeti Alımı”, ihale konusu işin fiziki miktarı ise; “795 kişi ile 2008 Yılı Veri Hazırlama ve Veri Girişi Hizmeti Alımı” şeklinde belirtilmiştir.

 

 

 

İdari şartnamenin 26.3 ncı maddesinin;

 

“Ayrıca öngörülen bu işte vasıflı personel çalıştırılacağından çalıştırılacak personele asgari ücretin %25 fazlası ödenecek olup,

 

Ayrıca, aylık ücretle birlikte nakdi olarak,

 

(İşveren payı hariç) Günlük brüt yol bedeli 3,63 YTL

 

(İşveren payı hariç) Günlük brüt yemek bedeli 3,33 YTL ödenmesi öngörülmüş olup maaş bordrosunda gösterilecektir. Yemek ve yol için aylık ödenecek gün sayısı 22 Personelin giyecek ihtiyacı yüklenici tarafından her personel için aynı renkte, yılda iki defa olmak üzere (yazlık ve kışlık) firmanın amblemini içeren iş önlüğü olacaktır.

 

Teklif edilecek fiyatın nakdi verilecek kısmına brüt işçi ücreti + brüt yol ücreti + brüt yemek ücreti dahildir. Giyecek ayni olarak karşılanacak olup teklif fiyata dahildir. Sözleşme giderleri teklif fiyata dahildir.

 

Aylık çalışma süresi 22’dir.

 

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %1.5’tir. Teklif fiyata dahildir.”

 

şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı ödeneceği, 49 uncu maddesinde ise işin süresinin 01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri arası olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 22 nci maddesinde; “Personeller çalıştıkları süre zarfında aynı renkte, firmanın amblemini içeren iş önlüğü giyeceklerdir. İş önlüğü yazlık ve kışlık olmak üzere yılda iki defa verilecektir. Verilecek iş önlüğü %67 (+-10) polyester, %33 (+-10) viskon kumaştan olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; “giyim bedeli” hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 10.504.011,28 YTL olduğu görülmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde,

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

  Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale komisyon kararından, geçerli teklif sunan isteklilerin tekliflerinin ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği, bu isteklilerden teklif bileşenlerine ilişkin yazılı açıklama istendiği anlaşılmaktadır.

 

İhale konusu işte toplam 795 işçi çalışacak, her biri için bir yazlık bir de kışlık olmak üzere iki adet iş önlüğü verilecektir.

 

Aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan firmalardan;

 

- Başvuru sahibinin, teklif ettiği giyim bedelini tevsiken toplam 0,92 YTL’lik proforma fatura sunduğu, bu itibarla her bir iş önlüğünün fiyatının 0,000578 YTL’ye tekabül ettiği, toplamda 1590 (795 X
2 ) adet iş önlüğünün 0,92 YTL’ye mal edilebilmesinin piyasa şartlarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu,

 

- Birim Bilgi Tekn. Tic. A.Ş.’nin, giyim bedeli için toplam 39,75 YTL öngördüğü, yazlık ve kışlık önlük birim fiyatını (birlikte) 0,05 YTL olarak gösteren bir proforma fatura sunduğu, bu itibarla her bir iş önlüğünün fiyatının 0,025 YTL’ye tekabül ettiği, toplamda 1590 (795 X
2 ) adet iş önlüğünün 39,75 YTL’ye mal edilebilmesinin piyasa şartlarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu,

 

- İhale üzerinde bırakılan isteklinin, teklif ettiği giyim bedelini tevsiken toplam 3.975,00 YTL’lik bir sözleşme sunduğu, bu itibarla her bir iş önlüğünün fiyatının 2,50 YTL’ye tekabül ettiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin uygun bulunduğu,

 

anlaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin teklifinin, aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 12 adet ihale dokümanının satın alındığı, 5 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden bir adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul