İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-963
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :97
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-963
Şikayetçi:
 Ayyıldız Kimya Medikal Haşere Kontrol Özel Sağ. Hizmet Bilgisayar Turz. Ltd. Şti., Ortacamii Mahallesi Devlet Hastanesi Karşısı Güldalı Apt. Nu 11 D 1 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Beylikdüzü, Büyükçekmece / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2008 / 2488
Başvuruya konu ihale:
 2007/186883 İhale Kayıt Numaralı “Beylikdüzü Belediyesi Sınırları Dahilinde Sokak Hayvanlarının Toplanması, Kısırlaştırılması, Tedavisi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.03.25.0177/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’nca 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Beylikdüzü Belediyesi Sınırları Dahilinde Sokak Hayvanlarının Toplanması, Kısırlaştırılması, Tedavisi” ihalesine ilişkin olarak Ayyıldız Kimya Medikal Haşere Kontrol Özel Sağ. Hizmet Bilgisayar Turz. Ltd. Şti.’nin 09.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2008 tarih ve 2488 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerine bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin yeterli olmadığı, söz konusu yeterliği tevsik edici belgelerin eksik olduğu ve iş deneyim belgesine esas sözleşmenin kamu ihale mevzuatında belirtilen ölçütlere aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde, iş deneyim belgesi olarak, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenebileceği belirtilmiştir. Öte yandan Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgelerini tanımlayan 42 nci maddesinin ilk fıkrasında da aynı hüküm yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 56 ncı maddesinde ise, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicilerinin iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunmaları gerektiği düzenlenmiştir.

 

            Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun tekliflerin değerlendirilmesi başlıklı 37 nci maddesinde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği ve belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır. Nitekim Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesi uyarınca, geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler ile aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin idarelerce tamamlatılabilecektir.

 

Başvuruya konu ihalede, ihale üzerine bırakılan istekli, iş deneyim belgesine esas olmak üzere, tek bir işe ait olan, Vetkim Veterinerlik Ltd. Şti. ile 28.04.2007 tarihinde yapılan ve 01.05.2007-30.11.2007 tarihleri arasını kapsayan hizmet sözleşmesini sunmuştur. Söz konusu istekli adı geçen belgeye ek olarak noter onaylı faturayı da teklifi kapsamına eklemiştir.

 

Anılan sözleşme kapsamında yapılacak iş incelendiğinde isteklinin iş mevzuatı gereği ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri de teklifi kapsamında sunması gerektiği anlaşılmıştır. Ancak söz konusu belgeler teklif kapsamında sunulmamış olup idare tarafından İstanbul Sigorta İl Müdürlüğüne 26.12.2007 tarih ve 929 sayılı yazı yazılmak suretiyle tamamlatılmıştır. Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden hareketle herhangi bir bilginin ve eksikliğin tamamlanabilmesi için, söz konusu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması, tamamlanacak bilginin ilgili belgenin zorunlu asli unsurlarını içermemesi ve belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olması gerekmektedir.

 

Başvuruya konu ihalede istekli tarafından sunulmayan belgenin 4734 sayılı Kanun ve Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde hüküm altına alınan bilgi tamamlama işleminden farklı olarak belge tamamlama işlemi olduğu açık bulunduğundan idarenin yaptığı söz konusu belge tamamlama işlemi kamu ihale mevzuatına aykırıdır. Dolayısıyla, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul