İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-964
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :98
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-964
Şikayetçi:
 Can Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti., Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 43. Sokak Nu 8/c Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği, Adalet Mahallesi 100.Yıl Bulvarı Nu 132 55070 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3046
Başvuruya konu ihale:
 2007/180912 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmet Temini İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.01.2008 tarih ve 08.03.90.0177/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından 02.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmet Temini İşi” ihalesine ilişkin olarak Can Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 3046 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdarece başvuruya konu ihaleye ilişkin ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı verildiği bu kararda belirtilen gerekçelerin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı,

 

2) İhalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilemeyeceği dolayısıyla ihale dokümanında personele ilişkin düzenleme yapmanın kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu ayrıca personel çalıştırılacağının düzenlenmiş olmasına rağmen idari şartnamede iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası oranının belirtilmemesinin teklif hazırlamayı engellediği,

 

3) Teknik şartnamede haftanın her günü, resmi ve dini bayramlar dahil hizmet verileceğinin, hizmet konusu iş yerinde temizlik yapılacağının ve personelin giyim şeklinin belirlendiği ancak ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olması nedeniyle personele ilişkin resmi ve dini bayramlarla ilgili düzenleme ile temizlik ve giyim bedellerin maliyet kalemi olduğu ancak bunların idari şartnamede yer almamasının teklif hazırlama aşamasında belirsizliklere yol açtığı, 

 

4) İdari şartnamede cezalar ve kesintilerin düzenlendiği ancak ilgili maddede öngörülen cezai şartın çok yüksek olduğu için ihaleye teklif vermeyi caydırıcı nitelik taşıdığı,

 

5) Teknik şartname hükmü gereği Ramazan ayı, bayram ve yılbaşı gibi durumlarda idarenin yükleniciye haber vermek koşuluyla yemek listelerinde değişiklik talep edilebileceğinin düzenlendiği bu durumun teklif hazırlamayı engellediği,

 

6) Teknik şartnamede idareye ait mevcut servis malzemelerinin yeterli gelmemesi durumunda yüklenicinin eksikliği kapatacağının düzenlendiği, bu durumun teklif hazırlamayı engellediği,

 

7) Teknik şartnamede isteklilerin idare tarafından belirlenen günlük öğün adedinin yarısını içeren kapasite raporu sunacaklarının düzenlendiği, bu durumun bir yeterlik ölçütü olduğu dolayısıyla ihale ilanı ve idari şartnamede yer alması gerektiği, ihale dokümanının bu haliyle kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci  iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin yedinci fıkrasına göre şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalaması mümkün değildir. Dolayısıyla şikayet başvurusuna konu olan bir ihalede sözleşme imzalanabilmesi için söz konusu kararın alınması gerekmektedir.

 

            Başvuruya konu ihalede, idare tarafından ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmış, bu karar ihale yetkilisince onaylanmış ancak başvuru sahibinin söz konusu karar üzerine yaptığı İtirazen şikayet başvurusundaki hukuki gerekçeler yerinde görülerek Kamu İhale Kurulunun 04.02.2008 gün ve 2008/AK.H-390.1 sayılı kararı ile idarece alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararı kaldırılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde hizmet kavramı içinde yemek hazırlama ve dağıtımını da içeren hizmetler olarak tanımlanmıştır. Öte yandan aynı Kanunun 62 nci maddesinin (e) bendine göre de personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin, birinci bölümünün XIII başlıklı kısmının G başlıklı altbölümünde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları, ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak tanımlandıktan sonra malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyeceği belirtilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihale, yukarıda atıf yapılan mevzuat çerçevesinde, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan malzemeli yemek alımı ve dağıtımı ihalesidir. Ancak ihale konusu alımın personel çalıştırılmasına dayalı olmaması söz konusu işte yüklenicinin personel çalıştırmaması veya bununla ilgili ihale dokümanında düzenleme yapılmaması anlamına gelmemektedir. Hizmete konu işin yüklenicinin çalıştıracağı personel eliyle yürütüleceği açık olduğuna göre ihale dokümanında söz konusu personelin nicelik ve niteliğiyle ilgili düzenleme yapılması kamu ihale mevzuatına uygundur.

 

Öte yandan ihale konusu alımın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmaması  nedeniyle idarenin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta primi hakkında düzenleme yapmaması esasa etkili bir aykırılık değildir. Bu nedenden ötürü başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre teknik şartnamelerle ilgili olarak ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Aynı düzenlemeler Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde de yer almaktadır.

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin  tarafların yükümlülüklerini tanımlayan bölümünün (u) bendinde yüklenicinin resmi ve dini bayramlar dahil haftanın her günü hizmet verileceği düzenlenmiştir. Buna göre sözleşme imzalayacak yüklenicinin ihale konusu iş süresince hizmeti hangi süre içinde vereceği belirlenmiştir. Öte yandan hizmete konu olan alımın personel çalıştırılmasına dayalı olarak tanımlanmaması, gerek hizmet süresince yüklenicinin kendi personeliyle olan resmi ve dini bayramlardaki çalışma koşullarını içeren hukuki ilişkilerin idare tarafından düzenlenmemesi gerekse konuyla ilgili olarak giyim, yol ve benzeri konularla ilgili belirleme yapılmaması sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla isteklilerin ihale dokümanından hizmet alımının yapılma ölçütleriyle ilgili bilgi almaları ve sağlıklı teklif hazırlamaları mümkün olduğundan başvuru sahibinin üçüncü iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (r) bendine göre ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar idari şartnamelerde gösterilecektir. Öte yandan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 52 nci maddesinde cezalar ve kesintiler başlığı düzenlenmekte ve ilgili dipnotta idarelerin ihale konusu işin niteliğine göre, yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde tamamlanmaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintileri söz konusu maddede belirteceği açıklanmıştır.

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 52 nci maddesinde, idare tarafından yapılan kontrolde hizmetin usulüne uygun yapılmadığının tespiti halinde birinci defada 3000, ikinci defada 5000 ve üçüncü defada 10000 YTL ceza uygulanacağı düzenlenmiştir. Söz konusu ihalenin yaklaşık maliyeti ve isteklilerin teklif ettikleri bedeller dikkate alındığında ihale dokümanında öngörülen cezaların çok yüksek olmadığı anlaşılmıştır. Öte yandan hizmete konu alımın ifasının usulüne uygun olmaması durumunda alınacak olası bir cezanın, basiretli bir isteklinin teklif hazırlamasını engellemeyeceğinin açık olduğu göz önüne alındığında başvuru sahibinin dördüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre idarelerce hazırlanacak idari ve teknik şartnamelerde ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliği tanımlanmalıdır. Başvuruya konu ihalenin dokümanında ihale konusu işin kapsamı ve niteliği tanımlanmış, resmi ve dini bayramlar dahil her gün hizmet verileceği belirtilmiştir. Öte yandan başvuruya konu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin  tarafların yükümlülüklerini tanımlayan bölümünün (j) bendinde idarenin kimi durumlarda yükleniciye haber vermek koşuluyla mönülerde değişiklik yapabileceği düzenlenmiştir. Hizmet konusu işin nicelik ve niteliğinde hiçbir değişiklik içermeyen ve önceden haber verildiğinde yükleniciler için külfet oluşturmayacak şekilde sadece mönünün içeriğinde bir değişikliği tanımlayan bu düzenleme de kamu ihale mevzuatına aykırı değildir. Öte yandan idarenin yaptığı tanımlama herhangi bir artışı içerse dahi, ihale sonucunda birim fiyatlar üzerinden sözleşme imzalanacağı için söz konusu artış da mevzuata aykırı olmayacaktır. Dolayısıyla başvuru sahibinin beşinci iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre teknik şartnamelerle ilgili olarak ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin işin yapılacağı yer ve malzemeleri düzenleyen bölümünün 15 inci maddesinde tepsi, kaşık, çatal, tuzluk gibi mevcut servis malzemelerinin yeterli gelmemesi durumunda eksikliğin yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlenmiştir. İhale konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti ve isteklilerin teklif ettiği bedeller çerçevesinde değerlendirildiğinde söz konusu servis malzemelerinin çok küçük bir tutarı içerdiği, bu tutarın genel giderler içinde muhasebeleştirilmesinin mümkün olduğu ortadadır. Kaldı ki ihale dokümanındaki düzenleme “malzemelerin yeterli gelmemesi durumunda” ibaresini içermekte ve olası bir durumu düzenlemektedir. Dolayısıyla başvuru sahibinin altıncı iddiası uygun bulunmamıştır.

 

7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun ihale dokümanında değişiklik ve açıklama yapılmasını düzenleyen 29 uncu maddesinde, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabileceği, yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilnamenin, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderileceği düzenlenmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede 19.12.2007 tarihinde yapılan zeyilname ile teknik şartnamenin 22 nci maddesinin (a) bendinin 7 nolu düzenlenmesi dokümandan çıkarılmıştır. Başvuru sahibinin yedinci iddiasına konu olan teknik şartname düzenlenmesi zeyilname yoluyla kaldırıldığı ve bu haliyle ihale dokümanının isteklilerin teklif sunmasını engelleyici niteliği bulunmadığı veya kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla söz konusu iddianın konusu kalmadığından başvuru sahibinin yedinci iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede;

 

1-İhaleye ilişkin teknik şartnamenin işin yapılacağı yer ve malzemeleri düzenleyen bölümünün 15 inci maddesinde tepsi, kaşık, çatal, tuzluk gibi mevcut servis malzemelerinin yeterli gelmemesi durumunda eksikliğin yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlenmiştir.

 

İhale konusu işin yemek pişirme ve dağıtım hizmet temini işi olduğu, birim fiyat teklif alınmak suretiyle yapılan ihalede; söz konusu servis malzemelerine idarece düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemi olarak yer verilmediği anlaşılmıştır.Teknik şartnamede “malzemelerin yeterli gelmemesi durumunda” ibaresi ile servis malzemelerinin teminine ilişkin yapılan düzenlemeye göre, servis malzemelerinin idarece istenilip istenilmeyeceği yada istenmesi halinde ne miktarda isteneceği belli olmayan bir ihtiyacın maliyetinin belirlenemeyeceği ve tekliflerin sağlıklı bir şekilde oluşturulamayacağı açıktır.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre; teknik şartnamelerle ilgili olarak ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Teknik şartnamede yapılan söz konusu düzenleme, ihale konusu yemek pişirme ve dağıtım hizmet temini işinin teknik şartnamede yer alması gereken teknik kriterleriyle bir ilgisi olmayıp, idarenin servis malzemesi ihtiyacının karşılanmasına yönelik olduğu dikkate alındığında; teknik şartnamenin mevzuata aykırı olarak düzenlendiği ayrıca, bu ihtiyaca ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir iş kaleminin düzenlenmediği anlaşıldığından, teknik şartnamenin yukarıda belirtilen düzenlemesi ile birim fiyat teklif cetvelinin birbirine uygun olmadığı için ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün olmayacağından,

 

2- Başvuruya konu ihalede, 19.12.2007 tarihinde yapılan zeyilname ile “02.01.2008 tarih ve saat10.00 da yapılacak ihaleye ait 23.11.2007 tarihinde 2007/180912 kayıt numarası ile yayınlanan ilanın 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin bölümlerinden (C) bendinde işin süresi kısmında değişiklik yapılmış ve teknik şartnamenin 22.a.7 maddesi çıkartılmıştır.” ifadesine yer verildiği ve zeyilname evrakının altına “aslını eden teslim aldım” ibaresi yazılarak firmalarca kaşelendiği ve tarih atılarak imzalanmak sureti ile ihale dokümanı satın alanlara bildirildiği anlaşılmıştır.

 

19.12.2007 tarihinde yapılan  söz konusu zeyilnamenin yapıldığı tarihten önceki bir tarih olan 26.11.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alan Mutfak Yemek firmasına ihale tarihi olan 02.01.2008 tarihinden on gün önce duyurulması gerekirken 25 12.2007 tarihinde duyurulduğu,

 

Diğer taraftan, İdari şartnamenin 49.2 maddesinde; “işin süresi 01.02.2008 tarihinde başlayıp 31.12.2008 tarihine kadar, 335(Üçyüz otuzbeş ) takvim günüdür” düzenlemesine yer verildiği ve ihale ilanının 2.c maddesinde ise “işin süresi : 01.02.2008-31.12.2008 tarihine kadardır(11 ay”) şeklinde olduğu ve 19.12.2007 tarihinde yapılan zeyilname ile ihale ilanının 2.c maddesinde işin süresi kısmında değişiklik yapıldığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde, “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin XII nci maddesinin (C) bendinde, “…Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanının ilana yansıyan işin süresine ilişkin hükmü, 4734 sayılı kanunun 24 üncü maddesine göre; ihale ilanında bulunması zorunlu olan bir husus olup, ilanda anılan madde hükmüne uygun olmayan hata bulunması durumunda, idarece ilanın yayımlanmasını takiben on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihalenin gerçekleştirilebilmesi mümkün olabilecekken, söz konusu ihalede, değişiklik ilanı yapılmadan, ihale dokümanının ilana yansıyan işin süresine ilişkin hükmünün zeyilname ile değiştirilmesi mümkün olmadığından, idarece 19.12.2007 tarihinde yapılan zeyilnamenin kamu ihale mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından,

 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul