İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-966
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :101
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-966
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. Atatürk Caddesi Nu 380 K 7 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Körfez Devlet Hastanesi Baştabipliği Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvarı 41780 Körfez/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1898
Başvuruya konu ihale:
 2007/178628 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Mali Yılları Hastane Otomasyon Sistemi (HBYS) Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2008 tarih ve 08.02.48.0171/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Körfez Devlet Hastanesi’nce 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Mali Yılları Hastane Otomasyon Sistemi (HBYS) Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin 10.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2008 tarih ve 1898 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmaya ilişkin açıklamanın,  teknik şartnamede belirtilmiş olmakla birlikte, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İdarenin yatay genişlemeyi yanlış değerlendirmesi sonucu,  teknik şartnamenin C bölümü Veri Tabanı ve Yönetim Sistemi başlığı altında “b. Üç farklı veri tabanında çalışabilir olmalı (Oracle, Firebird, Interbase)” ifadesine yer verilmek suretiyle, rekabetin daraltıldığı,

 

3) İhale komisyonunun programın demonstrasyonu istenebilir denilmesine rağmen  demo’nun ne zaman, hangi kriterlere göre yapılacağının belirtilmemesinin Sağlık Bakanlığının 2007/82 sayılı Genelgesine aykırı olduğu,

 

4) Teknik şartnamenin D.c. maddesinde, “her hastaya bilgisayardan çıkarılan hasta kimlik kartı verilecektir.” düzenlemesine yer verilmesine karşın donanım ve kart maliyetinin kime ait olacağının belirtilmemesi nedeniyle maliyet hesaplamasının yapılamadığı,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günü yaptırılacak fazla çalışmaya ilişkin düzenleme yapılmamakla birlikte, teknik şartnamenin 17 nci maddesinin devamında bu günlerde 1 kişinin çalıştırılacağı ve 2 yıllık sürede 27 günlük çalışma yaptırılacağının anlaşılır olduğu ve idari şartnamenin anılan maddesinde de bu düzenlemenin aksine bir hususa yer verilmediği görülmüş olup, söz konusu düzenlemenin sadece teknik şartnamede ele alınmış olmasının iki şartname arasında çelişki olduğu anlamına gelmeyeceği ve bu şekliyle de ihale dokümanında teklif verilmesini engelleyici bir düzenleme bulunmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin Veri Tabanı Yönetim Sistemi başlığını taşıyan C bölümünün (b) bendinde, “üç farklı veri tabanında çalışabilir olmalı (Oracle, Firebird, Internetbase)” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdare, bu düzenlemesi ile üç adet veri tabanına ilişkin markayı örnek olarak vermek suretiyle Windows, Pardus ve Linux gibi işletim sistemi üzerinde çalışmakta olan bu veri tabanlarının en az üç tanesinin çalışabilir olmasını öngörmüş ve böylece, kurulan veri tabanı üzerinde herhangi bir markaya bağımlı kalmadan sisteminin aksaksız çalışmasını ve ileriki yıllarda firma değişikliği sırasında veya İdarenin ihale konusu işi kendi imkanlarıyla yürütmeye karar vermesi durumunda, sistemin yeniden kurulması gerekliliğini ortadan kaldıracak seçim hakkı elde etmiş bulunmaktadır. Bunlara ilaveten, İdare,  ileriki yıllarda bu veri tabanlarından birisine bağımlı kalmadan rekabet ortamını da ihale aşamasında garanti altına almış olmaktadır.

 

Diğer taraftan, veri tabanlarının istekliler tarafından elde edilmesinde herhangi bir eşitsizlik söz konusu olmayacağı, örnekleme yoluyla gösterilen markaların hiç birisinin doküman satın alan veya ihaleye teklif veren isteklilere ait markalar olmadığı, değişik firmaların hazırladığı üç adet veri tabanına uyumlu sistemin kurulmasının sadece maliyet açısından bir değişiklik oluşturacağı,  ancak bu durumunda ihaleye sunulacak teklifin belirlenmesini engelleyecek bir husus olmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Sağlık Bakanlığının 2007/82 sayılı Genelgesinin  III – Diğer Hususlar bölümü, Demonstrasyon istenmesi başlığını taşıyan (d) bendinde, “Bilgi sistemi ihalelerinde şartnamelerde yer alan “idare demo (demonstrasyon) isteyebilir” gibi kesinlik ifade etmeyen maddelere yer verilmeyecektir. Şayet demonstrasyon isteniyorsa ne ile, nerede, nasıl, ne zaman yapılacağına, demonstrasyon sırasında bakılacak parametrelerin ana hatlarının neler olacağına ve demonstrasyon sonrasında nelere karar verileceğine dair açık, anlaşılır hükümler yer almalıdır. DEMO neticesindeki nihai karar ihale komisyonuna aittir” denilmektedir.

 

Teknik şartnamenin Taahhüt Olunan İşin Mahiyeti başlığını taşıyan A bölümünün (b) bendinde, “İhale komisyonu program demonstrasyonu (DEMO) istenebilir. Firma, İhale komisyonunun belirlediği tarih ve saatte Körfez Devlet Hastanesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Şubat 2006 onay tarihli Hastane Bilgi Sistemleri Alım Çerçeve İlkeleri Dokümanında bulunan tüm modelleri kapsayan tanıtımını tanıtacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, bu düzenleme çerçevesinde, DEMO’nun nerede ve neleri kapsadığının anlaşılır olduğu, ancak DEMO’nun istenip istenmeyeceğine ilişkin kesin bir kararın bulunmadığı ve bu haliyle anılan Genelgeye aykırılık oluştuğu tespit edilmekle birlikte, DEMO’nun ihale konusu hizmet kapsamında hazırlanan teknik şartname dikkate alınarak kesinleşen ihale kararı öncesinde yapılmasında, ihaleye teklif veren firmalar açısından ek bir maliyet getirmeyeceğinin açık olması nedeniyle bu husus, ihaleye teklif verilmesini engelleyecek nitelikte, esasa etkili bir aykırılık olarak görülmemiştir. Bu nedenle iddia yerinde görülmemiştir.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin Teklif ve Sözleşme Türü başlığını taşıyan 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin Tarafların Yükümlülükleri başlığını taşıyan D bölününü (c) bendinde; “Poliklinik ve yatan hastalara bilgisayarda verilen tahlil, tetkik, röntgen, muayene ve amaliyat bandrolleri sayesinde kaçak işlem yaptıran hastaların önlenmesi, hasta işlemlerinin rahat takibi ve hastaya sıkıntı vermemek için her hastaya bilgisayardan çıkarılan hasta kimlik kartı verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, kırtasiye masrafı niteliğinde gerçekleşecek bir gider oluşacak olmakla birlikte, ihalede teklif fiyatın götürü bedel olarak öngörülmüş olması nedeniyle teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında sayılmamasına rağmen, bu giderlerin teklif fiyatın oluşturulmasında yüklenici tarafından dikkate alınarak eklenmesinde herhangi bir engel  bulunmamaktadır. İhale dokümanının bir bütün olarak ele alınmak suretiyle teklif fiyatın belirlenmesi isteklilerin takdirinde olup, söz konusu düzenleme ile teklif fiyatın belirlenmesinde herhangi bir belirsizlik oluşmayacağından iddia yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul