İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-969
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :107
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-969
Şikayetçi:
 Savan Yemek Sanayi Tic. Ltd. Şti., Öz Ankara Toptancılar Sitesi 3.Blok Nu:94 Macunköy Yenimahalle / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırşehir Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi, Nasuhdede Mah. Taşlık Mevkii Nu:2 40200 KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1896
Başvuruya konu ihale:
 2007/188939 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2008 tarih ve 08.02.50.0168/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırşehir Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi’nce 02.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Savan Yemek Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin 02.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2008 tarih ve 1896 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İhale ilanı ile idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinin bağdaşmadığı ve bu yüzden hazırlanamadıkları iddia edilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             İşe ait İdari Şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” bölümünün “Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde; “Yüklenicinin bulundurması gereken makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacaktır.İstekli yemek pişirilmesi ve servisi için gerekli teknik şartnamenin 29 uncu maddesinde belirtilen istenilen araç, gereç ve sayıları başlığı altındaki malzemeleri kendisi sağlayacaktır.İsteklinin kendi malı olan malzemeleri; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile belgelemesi gerekir.Taahhüt edilerek temin edilecek makine, teçhizat ve ekipman için ise noter onaylı taahhütname ibrazı gerekir.İş ortaklarından pilot ve diğer ortaklara ait malzemeler ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.”,

 

7.3.3.1 maddesinde; “Yemekhanelerdeki masa, sandalye ve mutfaktaki fayans, musluk, soyunma odaları, pişirme üniteleri, bulaşıkhane vb. alanlarda daha verimli ve uygun şartlarda  iş yapılabilmesi için hastane idaresinin de onayı alınarak yüklenici tarafından karşılanacağına dair taahhütname. Servis ofisleri, mutfak, yemekhanelerde badana ve boya işleri senede 2 defa firma tarafından yapılacaktır.”,

 

7.3.3.2 maddesinde; “ Hastanenin teslim ettiği araç, gereç, malzeme ve mevcut soğuk hava depoları ile, kendinin temin ettiği her türlü demirbaş araç gerecin, bakım ve onarım masraflarını üstleneceğine dair taahhütname.Soğuk hava deposu, soğutma gruplarının genel arıza, ve bakım onarımı firma tarafından yapılacaktır.”,

 

            7.3.3.3 maddesinde; “Yönetim tarafından kendisine sağlam ve çalışır teslim edilen demirbaş ve makineler, araç ve gereçlerin ve mahalli ihale süresi bitiminde eksiksiz, tam ve çalışır vaziyette teslim edeceğine dair taahhütname,(firma hastaneye ait demirbaşların tesliminden sonra kati teminatını almaya hak kazanır.),

 

            7.3.3.4 maddesinde; “Firmanın ilaçlama işini ilaçlama yeterlilik belgesi veya ilaçlama yetki belgesine haiz kişilere ilaçlama yaptırılacağına dair taahhütname.” ,

 

7.3.3.5 maddesinde; “Meydana gelebilecek besin, gıda vb. zehirlenmeler ile yemek pişirmeleri ve yemek ısıtmalarından kaynaklanan yangınlara karşı yaptırılacak (Tip sözleşmenin 22. maddesine göre) sigorta poliçelerinin sözleşmeden önce idareye  vereceğine dair noter onaylı taahhütname.” ve

 

7.3.3.6. maddesinde; “Yüklenici taahhüt ettiği yemeği geciktirme veya temin edememesi halinde, taahhüt edilen yemek miktarını idare dışarıdan alacaktır.Bununla ilgili faturayı yüklenicinin ödeyeceğine dair taahhütname

 

şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

İşe ait ilan “İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler” bölümünde ise “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlığı altında ise; “Firmanın kullanacağı cihaz ve ekipmanların kendi malı olma şartı aranmayacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi firmaca ihale dokümanının ihale günü saat 09:18’de satın alındığı, ihale saatinin ise 14:00 olduğu dikkate alındığında, söz konusu belgelerin taahhütname niteliğinde olması ve dokümanın satın alınma saatiyle ihale saati arasında tamamlanabilecek bir sürenin bulunması ve bu durumda ihaleye teklif verecek firmalarca basiretli bir tüccar gibi davranılması gerektiğinden hareketle, söz konusu iddia ihalenin geldiği aşama itibariyle sonuca etkili bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;        

            İdari Şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” bölümünün “Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler “ başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde; “Yüklenicinin bulundurması gereken makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacaktır.İstekli yemek pişirilmesi ve servisi için gerekli teknik şartnamenin 29 uncu maddesinde belirtilen istenilen araç, gereç ve sayıları başlığı altındaki malzemeleri kendisi sağlayacaktır. İsteklinin kendi malı olan malzemeleri; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile belgelemesi gerekir. Taahhüt edilerek temin edilecek makine, teçhizat ve ekipman için ise noter onaylı taahhütname ibrazı gerekir. İş ortaklarından pilot ve diğer ortaklara ait malzemeler ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.”,

 

7.3.3.1. maddesinde; “Yemekhanelerdeki masa, sandalye ve mutfaktaki fayans, musluk, soyunma odaları, pişirme üniteleri, bulaşıkhane vb. alanlarda daha verimli ve uygun şartlarda  iş yapılabilmesi için hastane idaresinin de onayı alınarak yüklenici tarafından karşılanacağına dair taahhütname. Servis ofisleri, mutfak, yemekhanelerde badana ve boya işleri senede 2 defa firma tarafından yapılacaktır.”,

 

7.3.3.2 maddesinde; “Hastanenin teslim ettiği araç, gereç, malzeme ve mevcut soğuk hava depoları ile, kendinin temin ettiği her türlü demirbaş araç gerecin, bakım ve onarım masraflarını üstleneceğine dair taahhütname.Soğuk hava deposu, soğutma gruplarının genel arıza, ve bakım onarımı firma tarafından yapılacaktır.”,

 

 7.3.3.3 maddesinde; “Yönetim tarafından kendisine sağlam ve çalışır teslim edilen demirbaş ve makineler, araç ve gereçlerin ve mahalli ihale süresi bitiminde eksiksiz, tam ve çalışır vaziyette teslim edeceğine dair taahhütname,(firma hastaneye ait demirbaşların tesliminden sonra kati teminatını almaya hak kazanır.),

 

            7.3.3.4. maddesinde; “Firmanın ilaçlama işini ilaçlama yeterlilik belgesi veya ilaçlama yetki belgesine haiz kişilere ilaçlama yaptırılacağına dair taahhütname.” ,

 

7.3.3.5 maddesinde; “Meydana gelebilecek besin, gıda vb. zehirlenmeler ile yemek pişirmeleri ve yemek ısıtmalarından kaynaklanan yangınlara karşı yaptırılacak (Tip sözleşmenin 22. maddesine göre) sigorta poliçelerinin sözleşmeden önce idareye  vereceğine dair noter onaylı taahhütname.” ve

 

7.3.3.6. maddesinde; “Yüklenici taahhüt ettiği yemeği geciktirme veya temin edememesi halinde, taahhüt edilen yemek miktarını idare dışarıdan alacaktır. Bununla ilgili faturayı yüklenicinin ödeyeceğine dair taahhütname”

 

şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

İhale ilanının “İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler” bölümün “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlığı altında ise; “Firmanın kullanacağı cihaz ve ekipmanların kendi malı olma şartı aranmayacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinin f bendinde yer alan “Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin” ilanlarda bulunması zorunluluğu hükme bağlanmıştır.

 

Bu nedenle idari şartnamede yeterlik değerlendirmesi kapsamında belirlenen ve yukarıda belirtilen belgelere ilanda yer verilmemesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve Ön Yeterlik İlanlarının Düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “İhale ilanları ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan yönetmelik hükmü gereği yeterlik belgelerinin ilanda yer verilmeyip, idari şartnamede düzenlenmesinin mevzuata uygun olmamasının yanı sıra, bu durumun ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu, bu nedenle anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

           

            İşe ait İdari Şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” bölümünün “Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde; “Yüklenicinin bulundurması gereken makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacaktır. İstekli yemek pişirilmesi ve servisi için gerekli teknik şartnamenin 29.uncu maddesinde belirtilen istenilen araç, gereç ve sayıları başlığı altındaki malzemeleri kendisi sağlayacaktır. İsteklinin kendi malı olan malzemeleri; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile belgelemesi gerekir.Taahhüt edilerek temin edilecek makine, teçhizat ve ekipman için ise noter onaylı taahhütname ibrazı gerekir.İş ortaklarından pilot ve diğer ortaklara ait malzemeler ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.”

 

7.3.3.1. maddesinde; “Yemekhanelerdeki masa, sandalye ve mutfaktaki fayans, musluk, soyunma odaları, pişirme üniteleri, bulaşıkhane vb. alanlarda daha verimli ve uygun şartlarda  iş yapılabilmesi için hastane idaresinin de onayı alınarak yüklenici tarafından karşılanacağına dair taahhütname. Servis ofisleri, mutfak, yemekhanelerde badana ve boya işleri senede 2 defa firma tarafından yapılacaktır.”

 

7.3.3.2 maddesinde; “ Hastanenin teslim ettiği araç, gereç, malzeme ve mevcut soğuk hava depoları ile, kendinin temin ettiği her türlü demirbaş araç gerecin, bakım ve onarım masraflarını üstleneceğine dair taahhütname. Soğuk hava deposu, soğutma gruplarının genel arıza ve bakım onarımı firma tarafından yapılacaktır.

 

 7.3.3.3 maddesinde; “Yönetim tarafından kendisine sağlam ve çalışır teslim edilen demirbaş ve makineler, araç ve gereçlerin ve mahalli ihale süresi bitiminde eksiksiz, tam ve çalışır vaziyette teslim edeceğine dair taahhütname, (firma hastaneye ait demirbaşların tesliminden sonra kati teminatını almaya hak kazanır.)

 

            7.3.3.4. maddesinde; “Firmanın ilaçlama işini ilaçlama yeterlilik belgesi veya ilaçlama yetki belgesine haiz kişilere ilaçlama yaptırılacağına dair taahhütname.” 

 

7.3.3.5 maddesinde; “Meydana gelebilecek besin, gıda vb. zehirlenmeler ile yemek pişirmeleri ve yemek ısıtmalarından kaynaklanan yangınlara karşı yaptırılacak (Tip sözleşmenin 22. maddesine göre) sigorta poliçelerinin sözleşmeden önce idareye  vereceğine dair noter onaylı taahhütname.”  ,

 

7.3.3.6. maddesinde; “Yüklenici taahhüt ettiği yemeği geciktirme veya temin edememesi halinde, taahhüt edilen yemek miktarını idare dışarıdan alacaktır.Bununla ilgili faturayı yüklenicinin ödeyeceğine dair taahhütname” istenileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 

İşe ait ihale ilanında “İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler” bölümün “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlığı altında ise; “Firmanın kullanacağı cihaz ve ekipmanların kendi malı olma şartı aranmayacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinin “f” bendinde yer alan “Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” in ilanlarda mutlaka bulunması zorunluluğu hükme bağlanmıştır.

 

            İdari Şartnamede istenilen yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenilen belgelerin ilanda yer alması gerektiğinden söz konusu birbirine tezat düzenlemelerin ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul