İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-970
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :108
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-970
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu:62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Opr. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi Baştabipliği,Bozcaali Mah. 28800 Görele / GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2008 / 2458
Başvuruya konu ihale:
 2007/189791 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2008 tarih ve 08.03.10.0168/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Opr. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2008 tarih ve 2458 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Teknik Şartnamenin 42 nci maddesinde resmi ve dini bayramlarda hastane hizmetlerinin aksatılmayacağı şekilde personel çalıştırılacağı belirtilmiş olmasına rağmen bu günlerde çalışacak personel sayısının ve yine Teknik Şartnamenin 53 üncü maddesinde temizlikte kullanılacak malzeme ve ekipman listesinin verilmiş olmasına karşılık sayılarının verilmemiş olduğu ve bu durumların maliyet hesabının yapılmasına engel teşkil ettiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3. maddesinde; “Ayrıca istenilen demirbaş malzeme, işçilere verilecek olan 1 yazlık, 1 kışlık kıyafet 50,00 YTL, aylık yol parası 30,00 YTL ve ekli listede yazılı bulunan temizlik malzemeleri teklif fiyata dahildir.” denilmektedir.

 

            Teknik Şartnamenin 42 nci maddesinin B-başlığı altında; “Firma şartnamede belirtilen işçi sayısını devamlı korumak zorundadır. Hastalık mazeret, yıllık izin vb. nedenlerle temizlik görevlisinin gelmemesi halinde temizlik görevlisi sayısı hiçbir şekilde teklif edilen işçi sayısının altına düşmeyecektir.Bu gibi hallerde firma eksik elemanı derhal karşılayacaktır.Hafta sonları ile resmi ve dini bayramlarda hastane hizmetlerini aksatmayacak şekilde ve sayıda personel çalıştıracaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Yine anılan şartnamenin 53 üncü maddesinde ise; kullanılacak demirbaş makine ve aparatlar belirtilmiş olup, sarf malzemelerine ilişkin isimler verilmiş olmakla birlikte miktarların 12 ay yetecek kadar olduğu ifade edilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci bölümünün “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII. Maddesinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı (G/1) bendinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir…” açıklaması yer almakta olup, bu düzenleme ışığında söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde, “Personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında “…İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir…” açıklaması bulunmaktadır.

 

             Bu düzenleme gereği personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi, istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi ve tekliflerin sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi için, idarece ihale dokümanında bayram ve resmi tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak personel sayısının belirlenmesi gerekmektedir.

 

İhale dokümanında yer alan mevcut verilerle resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü personele ödenecek ilave ücretin ve dolayısıyla da asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasının mümkün olmadığı anlaşılmış olup, ihale dokümanında resmi bayram ve tatil günlerine ilişkin yapılan düzenlemedeki eksiklik tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesine doğrudan etkili bulunmuştur.

 

Ayrıca ihalede bir maliyet kalemi olarak belirlenen sarf malzemelerinin adının yazılmış olmasına karşılık miktarlarının belirtilmeyip, 12 ay yetecek kadar şeklinde yapılan düzenlemenin ihale teklif verecek isteklilerce teklif oluşturulması ve tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesinde tereddüt yaratacak nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (d)  bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde giyecek bedelinin nakdi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci bölümünün “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII. Maddesinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı (G/13) bendinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” Açıklaması bulunmaktadır.

 

Anılan Tebliğ hükmü doğrultusunda idarece giyime ilişkin olarak yapılan nakdi belirleme mevzuata uygun bulunmamıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; ihalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulacağı, bu şikayetlerin, sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacağı,

Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde; 55 inci maddede belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce şikayette bulunulabileceği, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikayetlerin Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri gereğince sözleşme imzalandıktan sonra ihale süreciyle ilgili olarak ihaleyi yapan idareye ve sonrasında Kamu İhale Kurumuna şikayet ve itirazen şikayet yoluna başvurulması mümkün olmayıp, Kanunun 41 inci maddesinde kesinleşen ihale kararından sonra sözleşme imzalanması da belli bir süreye bağlanmıştır. Böylece, ihale işlemleriyle ilgili olarak yapılabilecek şikayetler için tanınan süre içinde sözleşme imzalanması engellenerek, sözleşme imzalanmadan önce ilgililere ihale işlemleriyle ilgili olarak tanınan şikayet hakkı güvenceye alınmıştır.

Bu itibarla, kesinleşen ihale kararından sonra 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesindeki sürelere uyulmadan sözleşmenin imzalanması halinde; sözleşmenin usulüne aykırı olarak imzalandığının kabulü gerekmektedir.

Yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının en son 10.01.2008 tarihinde tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyulmadan usulüne aykırı olarak 04.01.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 07.01.2008 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul