İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-971
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :109
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-971
Şikayetçi:
 Habay Taşımacılık - Hayati BAYDAR, Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat 3 Nu:307 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası 4. Bölge Müdürlüğü, Kırmızıtoprak Mah. Taşköprü Cad. Nu:16 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2008 / 2614
Başvuruya konu ihale:
 2007/173339 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası ve Bu Binaların Bahçelerinin Temizlik ve İlaçlanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.03.41.0168/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası 4. Bölge Müdürlüğü’nce 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası ve Bu Binaların Bahçelerinin Temizlik ve İlaçlanması” ihalesine ilişkin olarak Habay Taşımacılık - Hayati BAYDAR’ın 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.01.2008 tarih ve 2614 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Kendilerince sunulan noter onaylı makine ve ekipman taahhütnamesinde sehven yazılan hastane ibaresinden dolayı hatanın düzeltilmesi yoluna gidilmeyip tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

           

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           

            İdari Şartnamenin “Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler” başlıklı 7.3.2 maddesinde isteklilerin; “İsteklinin ihale konusu temizlik hizmetinin yapılmasında kullanılacak olan ve Teknik Şartnamede cinsi, miktarı ve özellikleri belirtilen makine ve ekipmanın kendi malı olması halinde; bu makine ve ekipmanın, fatura ya da demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağını veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporunu, kendi malı olmaması halinde ise, bu makine ve ekipmanı taahhüt ederek temin edeceğine dair noter onaylı taahhütnameyi..” ihaleye katılım aşamasında vereceğine dair düzenleme yapılmıştır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinde 9 firmanın ihale dokümanı satın aldığı ve ihaleye 6 firmanın teklif verdiği, teklif veren firmalardan başvuru sahibi olan Habay Taşımacılık’ın vermiş olduğu makine ekipman taahhütnamesinde taahhüt edilen makine ekipmanın işe başlama tarihinde ‘hastaneye getirileceği’ şeklindeki beyanının uygun olmamasından ve Çağ Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin ise geçici teminat mektubunun usulüne uygun olmamasından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin makine ekipman taahhütnamesinde muhatap idarenin isminin ihaleyi yapan idare olan İller Bankası 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı, ihale kayıt numarasının incelenen ihalenin kayıt numarası olan 2007/173339 olarak belirtildiği, ihale tarihinin 06.12.2007 ve ihale adının ise incelenen ihalenin adı olan “İller Bankası 4. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerinin ve Bahçelerinin Temizliği ve İlaçlanması Hizmet Alımı” olarak ifade edildiği, söz konusu belge içeriğinin adı geçen şartname maddesi düzenlemesine uygun olduğu ve ayrıca olması gereken noter onayını da taşıdığı ancak, belgenin son cümlesinde makine ve ekipmanın işe başlama tarihinde hastaneye getirileceğine dair bir ifadeye yer verildiği görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ile Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinde; isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin süre içinde tamamlanmasına imkan verilmektedir.

 

            Bu itibarla daha önce çeşitli ihalelere girilmiş ve adı geçen aynı içerikteki taahhütlerin başka kurum ihalelerinde de düzenlenmiş ve verilmiş olması mümkün olduğundan, başvuru sahibinin doğru yere hitaben, doğru ihale kayıt numarasıyla ve doğru ihale tarihi ile adına yönelik olarak düzenlemiş olduğu söz konusu belgedeki hastane ibaresinin sehven yapılmış olabileceği değerlendirilmiş olup, idarece yukarıdaki Yönetmelik maddesi hükmünün söz konusu durumda göz önünde bulundurularak ihalede en düşük fiyat teklifi veren Habay Taşımacılık firmasından adı geçen taahhüt belgesinde yazan hastane ifadesine ilişkin bilgi eksikliğinin giderilmesi suretiyle ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul