İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-974
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :114
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-974
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Caddesi Nu: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mahmuriye Mah. Feritpaşa Cad. 42040 Meram / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2008 / 2566
Başvuruya konu ihale:
 2007/197828 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve Bakım Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2008 tarih ve 08.03.34.0163/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 09.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2008 tarih ve 2566 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede ihale komisyonunca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihale kararı verildiği, halbuki verilen ilk beş teklifin aşırı düşük olduğu, özellikle giyim bedellerinin mevzuata ve Kurul kararlarına göre sorgulanması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinden; 12 ay süre ile 25 adet vasıfsız personelin genel temizlik ve bakım hizmetlerinde çalıştırılmak üzere hizmet alımı yapılacağı, 19 uncu maddesinden; isteklilerin tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecekleri, 49 uncu maddesinden işin süresinin sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü olduğu, 7 nci maddesinden; özel ve kamu sektörde temizlik ve bakım işine dayalı hizmet alımlarının benzer iş olarak değerlendirileceği anlaşılmıştır.

İdarenin 21.01.2008 tarih ve 0330 sayılı yazısı ile; “..ihalenin ön çalışmasının 2007 yılının 12 nci ayında başlamış olması nedeniyle, yaklaşık maliyete esas olmak üzere Kamu İhale Kurumundan işçilik hesaplama modülü olarak "İhale tarihi olarak 01.07.2007 tarihinden sonraki ihaleler" modülünün kullanıldığı, ihale onay belgesinin de 11.12.2007 tarihinde alındığı, ilanların 17.12.2007 tarihinde yayınlandığı, ayrıca ihale değerlendirilmesinde iki firmaya aşırı düşük sorgulaması yapıldığı, açıklamaların ihale komisyonunca yeterli görüldüğü” ifade edilerek şikayet başvurusu reddedilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “A- Personelin yemek bedeli olarak nakdi ve brüt 2,50 YTL (İki YTL Elli YKRŞ) olarak tespit edilmiştir. Her ay 22 gün iş günü hesap edilecek olup ;yüklenici firma personelin yemek bedelini nakdi olarak ödeyecek, bu bedelden sigorta primi ve işsizlik sigorta pirimi kesileceği dikkate alınacaktır.

B- Teknik şartnamede cinsi ve miktarı yazılı kıyafetler yüklenici firma tarafından ayni olarak karşılanacak olup teklif edilen fiyata dahil edilecektir.”

 

            Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde; “ 3.9-Yol Giderleri, Yemek Bedelleri ve İş Elbisesi:

A- 3.9.1- Yemek Bedelleri: Personelin yemek bedeli olarak nakdi ve brüt 2,50 YTL (İki YTL Elli YKRŞ) olarak tespit edilmiştir. Her ay 22 gün iş günü hesap edilecek olup ;Yüklenici firma personelin yemek bedelini nakdi olarak ödeyecek, bu bedelden sigorta primi ve işsizlik sigorta pirimi kesileceği dikkate alınacaktır.

3.9.2-Yol bedelleri: verilmeyecektir.

3.9.3-  İş Elbisesi: Her işçiye yılda 2´şer adet iş önlüğü ile iş eldiveni verilecektir.

3.9.4-  İşçi bordrolarında göstermek kaydıyla sigorta primine tabi olarak sigorta primleri ödenecektir. Yüklenici firma tarafından, işçilere ödeme yapılması sırasında, idare kontrol amacıyla eleman bulundurabilir.”

          

           düzenlemeleri yapılmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak, söz konusu ihalede giyim bedeli hariç, yemek bedeli dahil asgari işçilik maliyetinin 248.269,14 YTL olduğu, bu durumda ihaleye verilen tekliflerden ilk beş teklifin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, her ne kadar şikayetçi aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığını iddia etmiş ise de; idarece ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklifin sorgulandığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği´nin “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi“ bölümünün “Hizmet Alımı İhaleleri”ne ilişkin kısmında; “İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır. Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler belirtilerek" açıklama istenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdarece şikayete verilen 21.01.2008 tarih ve 0330 sayılı yazısının incelenmesinden;  ihalenin ön çalışmasının 2007 yılının 12 nci ayında başlamış olması nedeniyle, yaklaşık maliyete esas olmak üzere Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülü olarak "İhale tarihi olarak 01.07.2007 tarihinden sonraki ihaleler" modülünün kullanıldığı, ihale tarihi 09.01.2008 olduğundan, gerek idarece gerek istekliler tarafından 2008 yılına ilişkin modül ve asgari ücretin göz önüne alınması gerektiği açıktır.

 

Diğer yandan; ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Konya Tur. Tem. Tic. Ltd. Şti. ne ait teklif hakkında aşırı düşük teklif sorgulamasının yapıldığı, adı geçen istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; işçilik maliyetinin hesaplanmasına ilişkin olarak hazırlanmış bir tablo ile İşçilik Hesaplama Modülü çıktılarının sunulduğu ancak, açıklamada yazılan 25 personele 1 yıllık giyim bedeli olarak 100,00.-YTL’ na ilişkin olarak herhangi bir proforma fatura vb. belgenin sunulmadığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi hükmü gereğince istekliler tarafından yapılan açıklamalara ilişkin belgelerin değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği, dolayısıyla giyim bedeline dair açıklamanın yetersiz bulunarak teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte iken söz konusu teklifin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesinin anılan mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; idarece ihalede yaklaşık maliyet ve asgari maliyetin, 2008 yılına ilişkin modül ve asgari ücret dikkate alınarak belirlenmesi suretiyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklifleri belirleyip, bu teklifler hakkında, önemli olduğu tespit edilen teklif bileşenlerine ilişkin yazılı açıklama istenilmesi ve sunulan belgelendirilmiş açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda ihale kararının verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul