İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-976
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :116
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-976
Şikayetçi:
 Alfa Harfiyat Mak. İnş. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. 16 Eylül Mahallesi Mehmet Aldemir 3004 Sokak No: 7/h Çeşme / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Kazım Dirik Mah. Üniversite Cad. 361 Sok. No: 41 35100 Bornova / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1344
Başvuruya konu ihale:
 2007/171387 İhale Kayıt Numaralı “28. Şube (Aydın) Şefliği Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri Alımı ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.0196.0148/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nce 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 28. Şube (Aydın) Şefliği Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri Alımı İşi ihalesine ilişkin olarak Alfa Harfiyat Mak. İnş. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2008 tarih ve 1344 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde belirtilen benzer iş tanımının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesine aykırı bulunduğu, hizmet ihalesinde yapım ihalesinin benzer iş olarak kabul edilemeyeceği, iş deneyim belgelerinin geçerlilik süresinin bile farklılık arz ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İşe ait İdari Şartnamenin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.İş deneyimi olarak istekli tarafından teklif edilen bedelin %30’u(yüzde otuz) oranından az olmamak üzere ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir..” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Yine Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde ise benzer iş tanımının; “Benzer iş olarak; rutin yol bakım, onarım hizmetleri, inşaat işlerindeki nakliye hizmetleri, karayolu iyileştirilmesinde iş makinesi ve işçi personel çalıştırılmasına ilişkin hizmetler, malzeme, araç-gereç ve personel taşıması işleri ve genel temizlik işleri kabul edilecektir.” şeklinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            Anılan Şartnamenin 2 nci maddesinde de ihale konusu işin fiziki miktarı ve türü; 10 ay (305 gün) süreyle 1.Ad. Kamyon, 1 Ad. Pikap ve 30 işçi ile yol bakım ve onarımı, sanat yapılarının bakım-onarım ve temizlikleri, düşey ve yatay trafik işaretlerinin bakım-onarım-montaj-demontajı ile diğer trafik işlerinin yapılması, çevre düzenlemesine yönelik ot biçme, ağaç budama vb. peyzaj işlerinin yapılması, kar ve buz mücadelesi ve şube şefliğine yönelik diğer çalışmaların yapılması şeklinde ifade edilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde; “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde, isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az %50 oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az ve %50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Yine anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer işin; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

 

            İhale konusu işin muhteviyatına bakıldığında ana hatlarıyla personel istihdamına yönelik hizmetleri kapsadığı ve bu nedenle de  İdari Şartnamede yapılan benzer iş tanımının çeşitlilik içermesinin ihale konusu işle doğrudan iştigal etmeyen firmaların katılımına da imkan vermesi açısından rekabete bir aykırılık taşımadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Diğer taraftan idari şartnamede iş deneyim belgelerine ilişkin yapılan düzenlemede mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul