İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-978
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :118
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-978
Şikayetçi:
 Sembol Hazır Yemek ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İstiklal Mahallesi Şehzade Cad. Şair Nedim Sokak No: 36/b Ümraniye/İSTANBUL(Ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Giresun Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı -GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 1214
Başvuruya konu ihale:
 2007/173913 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Alım ve Sonrası Hizmet Alımı ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 08.0156.0148/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            G.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Alım ve Sonrası Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Sembol Hazır Yemek  ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.01.2008 tarih ve 1214 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.1 ( c) maddesinin ihalenin olmazsa olmaz koşullarından olduğu halde ilgili bölüme yer verilmemesinin mevzuata aykırı bulunduğu,

 

            2) İdari Şartnamede malzeme ekipman için taahhüt istenirken, Teknik Şartnamede istenen malzeme ve ekipman için açıklayıcı dokümanı imzalı ve onaylı şekilde dosyasında bulunduracaktır denilerek iki madde arasında çelişki yaratıldığı ve böylece rekabetin kısıtlandığı,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdari şartnamenin 7 nci maddesinde;

           H- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)   Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.     

b)   (Değişik: 22/06/2005 - 25853 R.G. / 29 md.) (Yürürlük: 22/07/2005) Mevzuatı gereği kayıtlı .olduğuTicaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1)   Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veyaSanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2)   Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge.

3)  İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge 5179Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun hükümlerine göre gıda sicil belgesi ile gıda ürünlerine ait üretim izin belgesi (Anılan Kanunun Geçici 5. Maddesine göre önceden alınmış olan belgeler geçerlidir)

 

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 

d)(Değişik: 08/06/2004 - 25486 R.G / 45 md.) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

             Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri başlıklı 7 nci maddesinde;

            “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 29 md.) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

 

            c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 

            d) (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 45 md.) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname…’’ hükmü bulunmaktadır.

 

            İdari Şartnamenin 7.1(c) maddesinde; “Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.’’  düzenlemesi

yapılması gerekirken yapılmaması, Tip İdari Şartnamedeki hükme uygun bulunmamıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare şartnamenin  Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde;

 

İdarece hazırlanmış olan ve ihaleye ait teknik şartnamede belirtilen makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmamaktadır. Ancak idarenin teknik şartnamede istemiş olduğu makine ve diğer ekipmanlar isteklinin kendi malı olması halinde fatura yada demirbaş amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek sunulacak olan ekipman için noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanda kira sözleşmesi eklemek ve ihalenin ilk tarihine kadarki kiralarını ödendiğini belgelemek şartıyla kendi mal sayılır. İş ortaklarından pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamede ise, “Firma yukarıda belirtilen makinelerin firmasında mevcut olduğu demirbaş defterinin fotokopisini noter ile belgeleyecektir. Ayrıca bu alet ve ekipmanlar açıklayıcı dokümanlarını imzalı ve onaylı şekilde dosyasına ekleyecektir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

            İdare şikayet üzerine aldığı kararda; teknik şartnamede belirtilen düzenlemeden, sadece kendi malı olan ekipman için verilmesi gerektiğinin anlaşılması gerektiğini belirtmiştir.

 

            Her iki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, teknik şartname hükmünün idari şartname hükmü ile çelişkili düzenlendiği, bu hususun sağlıklı  teklif verilmesini etkileyeceği anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

            1) İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” 7.3.2. maddesinde;

a) Yemekhanelerimizde en az l adet İşletme Müdürü, l adet Gıda Mühendisi veya Diyetisyen, l adet aşçıbaşı, 7 adet aşçı, 7 adet bulaşıkçı, 5 adet garson

b)Bu ihalede anahtar teknik personel olarak

1-         l ad. Gıda Mühendisi veya Diyetisyen (Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olunduğunu gösterir diploma aslı veya noter lastikli örneği)

2-         l ad. Aşçı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı aşçılık belgesine sahip, en az l (bir) yıl deneyimli  bulunduracaktır.

 

İstekliler bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler tevsik edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Teknik şartnamenin “E” bölümünde;

ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL SAYISI VE NİTELİKLER

1.            İşletme Müdürü                                              1 Adet

2.            Gıda mühendisi veya diyetisyen                     1 Adet

3.            Aşçıbaşı                                                          1 Adet

4.            Aşçı                                                                7 Adet

5.            Bulaşıkçı                                                         7 Adet

6.            Garson                                                                       5 adet”  belirlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde;

 

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

            İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

 

Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından sektörde faaliyet gösteren firmalardan anahtar teknik personel olarak sadece gıda mühendisi veya diyetisyen istenilmesinin yeterli olacağı, gıda mühendisinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığından onaylı aşçılık belgesi aranmaması gerektiği, diğer taraftan anahtar teknik personel olarak istenilen 1 adet aşçının teknik personel olarak istenilebileceği, aşçı olarak belirlenen teknik personelin sözleşmenin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak olan personel olduğu, anılan mevzuat hükmü uyarınca, anahtar teknik personel olarak gösterilen personelin (gıda mühendisi veya diyetisyen ile aşçı) aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceğinden, söz konusu personellerin anahtar teknik personel olarak belirlenmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

2)      İdari Şartnamenin 7 (o) maddesinde düzenlenmesi gereken ihale konusu hizmetin

yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat v.b. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin düzenlemeye, 7.1 inci maddenin 3 numaralı alt bendinde;  İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge 5179Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun hükümlerine göre gıda sicil belgesi ile gıda ürünlerine ait üretim izin belgesi (Anılan Kanunun Geçici 5. Maddesine göre önceden alınmış olan belgeler geçerlidir) biçiminde yer verilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul