İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-979
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :119
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-979
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No:62/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,Efeler Mah. Hürriyet Bul. Bergama 6 Sok. No:17 Özel İdare Binası Zemin Kat AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2008 / 1067
Başvuruya konu ihale:
 2007/161768 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2008 tarih ve 08.01.37.0134/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2008 tarih ve 1067 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından  06.12.2007 tarihinde yapılan temizlik hizmet alımı ihalesine ilişkin olarak doküman satın aldıkları,

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinin (b) bendinde, ekipman ve malzemelerin cinsini, evsafını ve satış fiyatlarını gösterecek taahhütname ve ekli listeler istendiği, Kamu İhale Genel Tebliğinin aşırı düşük teklif değerlendirmesi maddesine göre kullanılacak malzeme ve ekipmanlara ait detaylı bilgilerin ancak aşırı düşük sorgulaması sırasında istenebileceği, dolayısıyla da bu listelerin teklifle birlikte istenemeyeceği, 

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinin (c) bendinde, kullanılacak iş makinalarına ait Türkçe kullanım klavuzu, teknik broşür vb. belgeler, yaptırılacak gerekli ölçümleri içeren kanıtlayıcı belgeler istendiği, bu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

            3) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinin (e) bendinde, teknik şartnameye uygunluk belgesi istendiği, bu belgeden ne istendiğinin anlaşılamadığı, ihalede gereksiz belge istenmemesi gerektiği, bu belgenin istenmesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

 

            4) Teknik  şartnamenin 12. maddesinde “Tüm temizlik malzeme araç ve gereçleri temizlik firması tarafından ücretsiz karşılanacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, Kamu İhale Genel Tebliğine göre kullanılacak malzeme ve ekipmanlar teklif fiyata dahil olmak zorunda olduğu, malzeme ve ekipmanların ücretsiz istenmesinin mümkün bulunmadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinin (b) bendi ile ilanın 4.3.2.b maddesinde; “İhale konusu temizlik işinde kullanacağı, ekipman ve malzemelerin cinsini, evsafını ve perakende satış fiyatlarını gösterecek şekilde düzenleyecekleri taahhütname ve ekli listeler”  isteklilerde aranacak belgelerden birisi olarak idarece istenilmiştir.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

 Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

 Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.”  hükmü bulunmaktadır.

 

  Ayrıca anılan Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin  “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi”  başlıklı maddesinin “b) Hizmet Alımı İhalelerinde” bendinde ise;  “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

 

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

 

         Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

 

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.”   düzenlemesi bulunmaktadır.

 

         İdare tarafından isteklilerden teklifle birlikte bir yeterlik kriteri olarak  “İhale konusu temizlik işinde kullanacağı, ekipman ve malzemelerin cinsini, evsafını ve perakende satış fiyatlarını gösterecek şekilde düzenleyecekleri taahhütname ve ekli listeler”  istenilmesinde yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığından şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

           

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinin (c) bendi ile ilanın 4.3.2.c maddesinde; “Kullanılacak iş makinelerinin istenilen teknik özelliklere haiz olduğunu gösterir belgeler (Türkçe kullanım klavuzu, teknik broşür vb. belgelerin yanı sıra bu belgelerde yer almayan özellikler için yaptırılacak ölçümleri içeren kanıtlayıcı belgeler).”  isteklilerde aranacak belgelerden birisi olarak idarece istenilmiştir.

 

            Teknik şartnamede temizlikte kullanılacak malzeme ve araç gereçlerin cinsi ve teknik özelliklerine ve  miktarlarına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hüküm paralelinde; ihaleye katılımda yeterlik kriterlerinin, ihale konusu hizmetin gerekleri dikkate alınarak isteklinin ihale konusu hizmeti yerine getirip getiremeyeceğine yönelik değerlendirmeye esas olacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede, ihale konusu hizmetin ana konusunun personel çalıştırılmasına dayalı olduğu (205 işçi ile 12 aylık temizlik hizmeti); hizmetin ifası sırasında kullanılacak malzeme ve araç gereçlerinin teknik özelliklerine ilişkin olarak teknik şartnamede düzenleme yapılmasının yeterli görülmesi gerektiği, malzeme ve araç gereçlere ilişkin teknik dokümanın yeterlik kriteri olarak istenilmesine gerek bulunmadığı, kullanılacak malzeme ve araç gereçlerin teknik şartnameye uygunluğunun ihale konusu hizmetin yürütülmesi aşamasında kontrol edilmesi gerektiği, kaldı ki makinelere ilişkin yeterlik kriterlerini içeren idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde makinelerin kendi malı olma şartı aranmadığı hususları da dikkate alındığında, kullanılacak malzeme ve araç gereçlere ilişkin Türkçe kullanım kılavuzu, teknik broşür vb. gibi belgelerin istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

Bu nedenle, 7.3.2 maddesinin (c) bendi ile ilanın 4.3.2.c maddesinde; “Kullanılacak iş makinelerinin istenilen teknik özelliklere haiz olduğunu gösterir belgeler (Türkçe kullanım klavuzu, teknik broşür vb. belgelerin yanı sıra bu belgelerde yer almayan özellikler için yaptırılacak ölçümleri içeren kanıtlayıcı belgeler).” sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinin (e) bendi ile ilanın 4.3.2.e maddesinde, “Teknik şartnameye uygunluk belgesi” isteklilerde aranacak belgelerden birisi olarak idarece istenilmiştir. Benzer düzenleme teknik şartnamenin 18 inci maddesinde de yeralmıştır.  İhaleye katılan isteklilerden birinin de idare tarafından “yeterlik kriteri olarak istenen teknik şartnameye uygunluk belgesinin verilmediği”  gerekçesi ile ihale dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.  

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hüküm paralelinde; ihaleye katılımda yeterlik kriterlerinin, ihale konusu hizmetin gerekleri dikkate alınarak isteklinin ihale konusu hizmeti yerine getirip getiremeyeceğine yönelik değerlendirmeye esas olacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede, ihale konusu hizmetin ana konusunun personel çalıştırılmasına dayalı olduğu (205 işçi ile 12 aylık temizlik hizmeti); hizmetin ifası sırasında uyulacak kurallara ilişkin olarak teknik şartnamede düzenlemeler yapılmasının yeterli görülmesi gerektiği, “Teknik şartnameye uygunluk belgesinin” yeterlik kriteri olarak istenilmesine gerek bulunmadığı, teknik şartnameye uygunluğunun ihale konusu hizmetin yürütülmesi aşamasında kontrol edilmesi gerektiği hususları  dikkate alındığında, “Teknik şartnameye uygunluk belgesi” istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

4)      Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdare tarafından hazırlanan teknik  şartnamenin “Kullanılacak malzeme ve araç-gereçler” başlıklı 12 nci maddesinde “Ek-1 malzeme listesindeki tüm temizlik malzeme araç ve gereçleri temizlik firması tarafından ücretsiz karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Ek-1’de toplam 43 kalem malzeme ve araç-gereç listesi (malzeme ve araç-gereç) öngörülmüştür. Ayrıca idarece hesaplanan yaklaşık maliyetinin içine “Kullanılacak malzeme ve araç-gereçlerin”  de dahil olarak hesaplandığı  görülmüştür

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi”  başlıklı maddesinin “b) Hizmet Alımı İhalelerinde” bendinde;  “Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

 

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

 

            Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

 

         Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

         Söz konusu hüküm gereğince, amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin teklif fiyata dahil olması gereken bir maliyet kalemi olduğu halde “firma tarafından ücretsiz karşılanacağı” şeklinde bir düzenleme yapılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

        Ayrıca, idare tarafından isteklilere verilen standart formlar arasında bulunan götürü bedel teklif mektubu ekinde “Kullanılacak temizlik malzemeleri, kullanılacak ekipmanlar ve diğer tüm giderlerin toplamı” şeklinde bir maliyet kalemi bulunduğu görülmüş olup, bu formdaki düzenleme ile teknik şartnamenin 12 nci maddesinin birbiri ile çelişkili olduğu anlaşılmıştır.

 

      Bu çelişki hem 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki temel ilkelere hem de  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde yer alan “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.”  hükmüne aykırılık oluşturmaktadır.

 

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

         1) İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinin (a) bendi ile ilanın 4.3.2.a maddesinde; “Bulunması gereken makinelerin (5 yaşından büyük olmaması gerekmektedir) tamamının kendisine ait olduğunu gösteren belgeler veya taahhüt edilerek temin edilecekse taahhütname” isteklilerde aranacak belgelerden birisi olarak idarece istenilmiştir.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.”  hükmü bulunmaktadır.

 

İdare tarafından yapılan düzenlemede söz konusu taahhütnamenin noter onaylı olarak sunulmasının istenilmemesi Yönetmeliğin anılan maddesine aykırılık oluşturmaktadır.

 

2) İdari şartnamenin 19 uncu ve ilanın 9 uncu maddelerine göre; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir.” düzenlemesi yeralmaktadır.

 

 Bu doğrultuda isteklilere ihale dokümanı ile birlikte götürü bedel teklif mektubu ile birlikte ayrıca ek şeklinde maliyet kalemlerini içeren bir de cetvel verildiği tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından bu şekilde götürü bedel teklif mektubuna maliyet kalemlerini içeren bir ek cetvel verilmesi, “Götürü Bedel Teklif Mektubu Standart Formuna (KİK.O18.0/H)”  aykırı olup,  mevzuata uygun değildir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul