İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-980
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :120
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-980
Şikayetçi:
 Turcasoft Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti. 19 Mayıs Mahallesi İnce Sokak No: 50/1 55030 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Artvin Devlet Hastanesi Başhekimliği Hastane Caddesi / ARTVİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3064
Başvuruya konu ihale:
 2007/186625 İhale Kayıt Numaralı “Tam Otomasyon Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2008 tarih ve 08.03.82.0119/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Artvin Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tam Otomasyon Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Turcasoft Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 28.01.2008 tarih ve 3064 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1) İhale dokümanı ekinde Hizmet Alımı İhalelerine ait Tip Sözleşme Tasarısının bulunmadığı,

 

            2) Teknik şartnamenin 13.4.23 maddesinde; “ürünlerin firewall, IDS/IDP, Antivirüs, Antispam ve URL İçerik Filtreleme fonksiyonlarının her biri için kullanıcı sınırı olmalıdır ve sınırsız kullanıcı lisansı ile teklif edilmelidir. Firewall 1 adet, Antivirüs 1 adet” düzenlemesine yer verildiği, idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Edilecek Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde bu iki ürünün belirtilmediği, Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde teklif fiyata dahil olacak giderlerin idari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilmesi gerektiği,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında, isteklilere ihale dokümanı ile verilmesi gereken belgelerden sözleşme tasarısının yer almadığı, nitekim istekli olabileceklere ihale dokümanının teslim edildiğine ilişkin idarece düzenlenen tutanaklarda da sözleşme tasarısının  sayılmadığı görülmüştür.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 20 nci maddesinin birinci fıkrasında; “İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, gerekli görüldüğü takdirde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.” hükmü yer almaktadır.

           

            İhale dokümanı kapsamında sözleşme tasarısının yer almaması yukarıda yer alan mevzuat hükmüne aykırılık teşkil etmekte olup, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 13.4.23 maddesinde; “ürünlerin firewall, IDS/IDP, Antivirüs, Antispam ve URL İçerik Filtreleme fonksiyonlarının her biri için kullanıcı sınırı olmalıdır ve sınırsız kullanıcı lisansı ile teklif edilmelidir.  “Firewall 1 adet, Antivirüs 1 adet” düzenlemesine yer verilmiştir. İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Edilecek Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde bu iki ürün belirtilmemiştir. İhale konusu hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarının teknik şartnamede belirtilmesi zorunlu olup, idari şartnamenin anılan maddesinde söz konusu iki ürüne yer verilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır . Bu nedenle şikayetçinin söz konusu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (b), (d), (g), (ğ), bentleri yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- İhale ilanının 6 ncı maddesinde; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 36 ncı maddesinde; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirleneceği , fiyat dışı unsurların değerlendirme kriteri içinde ağırlığı %80 ağırlık katsayısının 0,80 olduğu,

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif= teklif edilen fiyat x (%100- % olarak firmanın aldığı toplam puan) söz konusu hesaplama sonrası bulunana en düşük teklif bedeli en avantajlı teklif olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

En ekonomik fiyatın belirlenmesinde kullanılan fiyat dışı kriterler ve nispi ağırlıklar aynı maddede belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması başlıklı 40 ıncı maddesinin ilk iki fıkrasında; 37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

            Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.’’

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif” başlıklı 69 uncu maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda idareler, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

 

İdareler ihale konusu hizmetin gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilirler.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenir.”,

 

“Fiyat dışı unsurlar” başlıklı 70 inci maddesinde; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alınacak fiyat dışı unsurların ağırlık katsayısı ihale konusu hizmetin niteliği dikkate alınarak idarelerce belirlenir ve idari şartnamede gösterilir. Ayrıca her bir fiyat dışı unsurun, toplam ağırlık oranı içindeki dağılımının idari şartnamede gösterilmesi zorunludur.

 

Yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

     Diğer yandan 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde yeterlik değerlendirmesinde uygulanılacak kriterlerin ihale ilanında belirtilmesinin zorunlu olduğu, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği, anılan Kanunun 26 ncı maddesinde ise 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânların geçersiz olacağı, bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında  ise;

 

 İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/H, KİK003.0/H ve KİK004.0/H).

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihalede, ihale ilanında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği belirtilmiş iken, idari şartnamenin 36 ncı maddesinde; “ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirleneceği” ifade edilmiş ve en ekonomik fiyatın belirlenmesinde kullanılacak fiyat dışı kriterler ve nispi ağırlıklar belirlenmiştir. İhale ilanı ve idari şartnamede bu konuda yapılan düzenlemelerin birbirinden farklılık arz ettiği, bu hususun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kanunun 24 ve 26 ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği, anılan mevzuat hükümleri uyarınca ihale ilânı ihale dokümanındaki düzenlemelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihalenin yapılamayacağı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer yandan, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idari şartnamenin 36 ncı maddesinde yer alan fiyat dışı unsurlar ve nispi ağırlıklar dikkate alınmadan, demo inceleme ekibi tarafından yapılan bir değerlendirme neticesinde ihalenin sonuçlandırıldığı görülmüş olup, bu konuda tesis edilen işlemin ihale dokümanı ile çeliştiği anlaşılmıştır.

 

2-      İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI ncı Bölümünde;

 

Firmanın yapacağı tanıtım (DEMO) sonunda Muayene Komisyonundan yeterlilik alması zorunludur. Tekliflerin değerlendirilmesinde, önerilen yazılım ve/veya donanımın teknik nitelik ve hastane ihtiyaçlarını karşılama düzeyi (Demostrasyon) ele alınacaktır.Belge değerlendirmeleri sonucunda eksik belgesi bulunmayan ve en düşük fiyat veren yüklenici firmadan başlamak üzere   demo yapılacaktır. Demo, Hastanemiz Toplantı salonunda, komisyon huzurunda, en düşük fiyat avantajına göre firmalar sıralanarak ihaleden sonraki ilk iş gününden itibaren saat 10,00 da başlamak üzere her demoya bir gün verilecektir. Demoya katılacak firmalara günleri tebliğ edilecektir. Demo için gelen istekliler teknik şartnamede istenilen tüm özellikleri göstere,bilmek amacı ile tam teçhizattı olarak hazır bulunmak zorundadır. İdare demo için ihale komisyonu üyelerinden oluşan teknik bir heyet kuracak bu heyet tüm modüllerin işlevlerini kontrol edecektir. Bu demo sonunda teknik şartnamede yer alan tüm yazılım modüllerinin içeriklerinin teklif edilen yazılım tarafından karşılanıp karşılanmadığını tespit amacıyla; her modülün işlevleri ve bu işlevlerin yyerine getirilmesinden sonra o modülden alınması gereken (defter çıktıları, istatistiki raporlar, standart formlar, personel listeleri, faturalar, maaş bordroları ve listeleri, demirbaş listeleri, rasyon ve iaşe listeleri vb. listeler ve raporlar olup bu rapor ve listeler her modülün içinde en ufak ayrıntısına kadar açıklanmıştır) çıktılar kontrol edilecek, ihale komisyonunun onayladığı firmaların teklifi ihale komisyonunca değerlendirmeye alınacaktır, Demo yapılması neticesinde teklifte sunulan tüm modülle: Şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalede Hastane Müdürünün 23.11.2007 tarihli ihale onayı ile; Baştabip Yardımcısı Dr. Birol Eldemir (Komisyon Başkanı), Hastane Müd. Yrd. Muhammet Gün (Üye), Hastane Müd. Yrd. Erdal Sezgin (Üye), Veznedar Nazım Yılmaz (Üye), Memur Yıldıray Demirci (Üye) olmak üzere 5 kişinin ihale komisyonunda asıl üye olmak üzere görevlendirildiği, yedek üye olarak Uzm. Dr. M. Özlem Akbay (Başkan), Tülay Genç (Üye), Fatma Cömert (Üye), Nejdet Osanmaz (Üye), Sedat AKTAŞ (Üye)’ın belirlendiği, 24.12.2007 tarihli ihale komisyon karar tutanağında asıl üyelerin imzalarının yer aldığı, ancak 25.12.2007 tarih ve 6475 sayılı tutanaktan tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki demonstrasyon değerlendirilmesinin 18 kişiden oluşan demo ekibi tarafından yapıldığı ve söz konusu ekipte ihale komisyon kararına imza atan asil üyelerden hiçbirinin bulunmadığı, sadece daha önce  23.11.2007 tarihli ihale onayı ile yedek üye olarak belirlenen ancak ihale komisyon kararlarında imzası bulunmayan iki şahsın (Fatma Cömert ve  Nejdet Osanmaz) söz konusu ekip kapsamından bulunduğu, demo inceleme ekibinin değerlendirmesi üzerine ihale komisyonunca en düşük iki teklif sahibinin tekliflerini değerlendirme dışı bırakılarak, ihalenin Birim Bilgi Tek. Tic. A.Ş. bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 27 nci maddesinin bir ve ikinci fıkrasında;

 

İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

 

İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihalede tekliflerin değerlendirilmesi sürecine ilişkin demonstrasyon ile ilgili değerlendirmenin ihale komisyon kararına imza atan ihale komisyonu üyeleri tarafından yapılmadığı, bu durumun yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

           Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede, dört adet ihale dokümanının satın alındığı, üç isteklinin teklif verdiği, sadece bir teklifin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı anlaşıldığından, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul