En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-981
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :121
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-981
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği Ziya Gökalp Mah. SSK Cad. 72060 BATMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2075
Başvuruya konu ihale:
 2007/191004 İhale Kayıt Numaralı “30 Veri Giriş Elemanı İle HBYS Hizmeti Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2008 tarih ve 08.02.75.0119/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği’nce 26.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “30 Veri Giriş Elemanı İle HBYS Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2008 tarih ve 2075 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale konusu işin adının "30 Veri Giriş Elemanı İle Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı İşi" olarak tanımlanmasına ve hizmet alımı olarak ihaleye çıkılmasına rağmen işin büyük kısmının yazılım alımı, donanım ve yazılım bakımının oluşturduğu, HBYS alımı ile veri girişi arasında doğal bir bağ olmadığı, yazılım alımı ve veri girişi hizmeti alımının ayrı ihale edilmesi gerektiği, 

 

2) İdari şartnamede ISO 9001-2000 hizmet yeterlik belgesinin istenildiği, ihale konusu işin HBYS alımı olduğu ve hizmet işleri kapsamında böyle bir belgenin bulunmadığı,

 

3) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde istenilen TS 12498 ve TS13149 belgelerinin hizmet alımı ile ilgisi olmadığı için şartnameden çıkarılması gerektiği, aksi takdirde mevzuata aykırılık teşkil edeceği,

 

4) İdari şartnamenin  7.4 maddesinde benzer iş tanımının  işin adı ile birebir aynı  olduğu, benzer işin daha geniş kapsamlı yapılması gerektiği,

 

5) Hizmet yerinin hastane olduğu, 24 saat kesintisiz hizmet verileceği, ancak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününün sayısı ve bu günlerde çalışacak personel sayısının, ayrıca hafta sonlarında yapılacak fazla çalışma için çalışacak personel, çalışılacak gün ve fazla mesai sayısının belirlenmemesinin Kamu İhale Tebliğine aykırılık teşkil ettiği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait ilanın ve idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca ihale konusu işin 30 veri giriş elemanı ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) hizmet alımından oluştuğu, teknik şartname 1.1. maddesi uyarınca ihale konusu işte 30 personelin (1 HBYS Sorumlusu, 2 teknik destek, 27 Veri Giriş Elemanı) çalıştırılacağı, ayrıca işin kapsamında Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) yazılımı ile diğer yazılımların ve mevcut network altyapısının bakım, destek, eğitim hizmetlerinin gereklerinin yerine getirilmesinin bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Bu Kanunun uygulanmasında;… Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,…İfade eder.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Söz konusu ihalenin konusunu oluşturan veri giriş kontrol elemanı hizmeti ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) otomasyon hizmeti alımının 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan hizmet tanımı kapsamında bulunduğu anlaşılmıştır.

 

  İhale konusu işin kapsamında personel çalıştırılmasının da bulunması nedeniyle işin yürütülmesinde çalıştırılacağı öngörülen personelin maliyetinin hesaplanmasına ilişkin olarak da idari şartnamenin 26 ncı maddesinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Hem yazılım hizmeti hem de veri giriş elemanı hizmeti alımının ihale konusu işin unsurları arasında bulunduğu ve idarece her iki hizmetin bir arada ihale edildiği anlaşılmış olup, başvuru sahibince ileri sürülen “ihalenin sadece bir yazılım ihalesi olduğu, hizmet alımı ile ilgisi bulunmadığı” şeklindeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Diğer yandan; Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin hizmet verilecek hastaneye kurulması ve sonrasında bu sistemin kullanılması suretiyle veri girilmesi işlerinin birbirleri ile bağlantısız işler olmadığı, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi yazılımı hizmeti ile veri giriş hizmetinin hastane bilgi sisteminin birbiri ile bağlantılı ve birbirlerini tamamlayıcı bileşenlerini oluşturduğu sonucuna varıldığından, idare tarafından HBYS otomasyon hizmeti ile veri giriş kontrol işletmeni çalıştırılması işlerinin aynı tedarikçiden temin edilmesi doğrultusunda bir arada ihale edilmesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3(a) maddesinde isteklilerden; “İhale konusu hizmet ile ilgili İSO-9001 Kalite Sistem Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti” istenilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamede ihale konusu hizmet ile ilgili ISO-9001 Kalite Sistem Belgesinin istenilmesinde yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne aykırılık bulunmadığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3 maddesinin (b) bendinde; “Yetkili servisler-bilgisayar ve/veya çevre birimleri için kurallara ait TS-12498 belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti”,  (c) bendinde; “İşyerleri-yazılım hizmetleri veren-genel kurallara ait TS-13149 belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti” istenilmiştir.

 

            Kalite ve standarda ilişkin belgelere yönelik aynı düzenleme, idari şartnamenin 7.3.4 maddesinin (b) ve (c) bendinde de yer almaktadır.

 

İhale konusu iş, teknik şartnamenin 1.1. maddesinde; Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) yazılımı ile diğer yazılımların ve mevcut network altyapısının bakım, destek, eğitim hizmetlerinin gereklerinin yerine getirilmesi,  Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin sözleşme süresince sorunsuz çalışması için yapılması gereken bakım, onarım, güncelleme hizmetleri olarak belirtilmiş, sözleşmenin bitimine kadar gerekli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS), 30 personel (1 HBYS Sorumlusu, 2 teknik destek, 27 Veri Giriş Elemanı) ile sağlanacağı düzenlemesine yer verilmiştir. Dolayısıyla, ihaleye ilişkin idari ve teknik şartnamenin incelenmesi neticesinde ihale konusu işin yazılımı ve bakım, onarım, destek, güncelleme vb. hizmetlerini de kapsadığı ortaya çıkmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir” hükmü bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölüm (L) maddesinde; “İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölüm (L) maddesinde ayrıca; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Türk Standartları Enstitüsü’nce TSE 13149 İş yerleri - Yazılım hizmetleri veren-Genel kurallar standardının kapsamı; “Bu standart, yazılım hizmetleri veren iş yerlerinin yapısal özellikler; yazılımın geliştirilmesi; ürününün müşteriye sunulması; danışmanlık, destek, eğitim hizmetleri ve çalışanlar ile ilgili genel kurallarını kapsar.danışmanlık, destek ve eğitim hizmetleri ile ilgili genel kurallarını kapsar” olarak tanımlanmıştır. 

 

            TSE 13149 standartta  tanımlandığı haliyle yazılım ile ilgili hizmetleri kapsayan bir standart niteliği taşımaktadır.

 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından TSE 12498 Bilgisayar ve Çevre Birimleri İçin Kurallar standardının kapsamı;  “Bu standart, bilgisayar ve çevre birimleri yetkili servislerinin, yapısal özellik, işletmecilik, teknik donanım, çalışanların özellikleri ve belgelendirme ile ilgili kurallarını kapsar” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            TSE 12498 standardı bu haliyle, bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımını kapsayan bir standart niteliği taşımaktadır.

           

            İhale ilanı ve idari şartnamesinde ihale konusu işin idarenin iş yerinde gerçekleşeceği düzenlenmiş olmakla birlikte, ihale konusu işin içerisinde yazılım, bakım ve onarım hizmetlerinin de bulunduğu anlaşıldığından, başvuruya konu bu ihale açısından TSE 13149 ve TSE 12498 belgesi istenmesinde mevzuata aykırılık olmadığından, dolayısıyla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

              

 4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman ve mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Anılan Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında ise;

 

            “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

            Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede ihale konusu işin “30 veri giriş elemanı ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) hizmet alımı” olduğu , idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer işin; “Bu ihalede benzer iş olarak özel veya kamu yataklı tedavi kurumlarında yapılan HBYS, VTYS, Teknik Servis, Program Bakım, Geliştirme, yenileme, kiralama işi veya elemanlı yazılım hizmeti” olarak tanımlandığı görülmüştür .

 

Başvuru konusu ihalede ihale konusu işin kapsamında, hastane bilgi yönetim sistemi, otomasyonu kurulumu, çalıştırılması ile buna ilişkin eğitim, bakım ve destek hizmetleri ve Veri Giriş Kontrol Elemanı hizmeti sağlanmasının yer aldığı dikkate alındığında, idarece yapılan benzer iş tanımının yukarıda yer alan mevzuat hükmüne aykırılık teşkil etmediği, ayrıca söz konusu benzer iş tanımının ihale konusu iş ile birebir aynı olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak idarece öngörülen benzer iş tanımının, “özel veya kamu yataklı tedavi kurumlarında” yapılan HBYS, VTYS, Teknik Servis, Program Bakım, Geliştirme, yenileme, kiralama işi veya elemanlı yazılım hizmetleriyle sınırlandırılması, katılım ve rekabeti daraltıcı nitelikte olduğundan şikayetçinin iddiası bu yönüyle yerinde görülmüştür.

 

5- Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

           Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

          İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü,

 

4857 sayılı İş Kanununun “Genel Tatil Ücreti” başlıklı 47 inci maddesinde;

            Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

            Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükmü yer almaktadır.

            Teknik şartnamenin 5.3. maddesinin altıncı fıkrasında; “Kurumun 24 saat kesintisiz hizmet veren bir kurum olduğu göz önüne alınarak bayram, resmi tatil, hafta sonları, gündüz mesai sonrası çalışma sistemi Kurumun verdiği hizmetleri aksatmayacak şekilde idare ile HBYS sorumlusunun çalışmaları sonucu düzenlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Teknik şartnamedeki söz konusu düzenlemeye rağmen idari şartnamenin “Teklif Fiyata dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde resmi ve dini bayram günlerinde çalışılacak gün ve personel sayısı ile ilgili herhangi bir belirleme yapılmadığı görülmüştür.

 

İdareye yapılan şikayet başvurusuna idarenin verdiği 04.01.2008 tarihli cevap yazısında ise; “..hastanede vardiya sistemi uygulandığından fazla çalışmanın söz konusu olmadığı, tatil günlerinde çalıştırılacak personele izin kullandırılacağı için herhangi bir ek ödeme yapılmayacağı” belirtilmiştir.

 

            İhale konusu işin gerçekleştirileceği yerin hastane olması hasebiyle, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verileceği anlaşılmaktadır. Bu durumda ihale dokümanında yer alan düzenlemede mevzuata aykırı olarak resmi ve dini bayram günlerinde çalışılacak gün ve personel sayısının belirtilmediği, ayrıca idarenin şikayet başvurusuna verdiği cevap yazısında tatil günlerinde çalıştırılacak personele izin kullandırılacağı ve herhangi bir ek ödeme yapılmayacağı yönündeki öngörünün de 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği, ihale dokümanında resmi ve dini bayram günlerinde çalışılacak gün ve personel sayısının belirlenmemesinin teklif fiyatın belirlenmesini ve teklif değerlendirilmesini etkileyeceği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede, altı adet ihale dokümanının satın alındığı, üç isteklinin teklif verdiği, sadece bir teklifin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı anlaşıldığından, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul