İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-983
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :123
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-983
Şikayetçi:
 Bayramoğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Yaşar İşhanı No: 1 Kat 1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Toprak Mahsulleri Ofisi Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Eyyübiye Mahallesi Akçakale Yolu Üzeri 4. Km. 63200 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2008 / 2710
Başvuruya konu ihale:
 2007/201315 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2008 tarih ve 08.03.52.0119/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Toprak Mahsulleri Ofisi Şanlıurfa Şube Müdürlüğü’nce 02.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Bayramoğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.01.2008 tarih ve 2710 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale konusu işin 25-30 kişi kapasiteli 1 adet 2005 model araç ile personel taşıma işi olduğunun belirtildiği, idari şartnamede ise 25-30 kişi kapasiteli 1 adet 2001 model araç düzenlemesine yer verildiği, ihale ilanı ve idari şartnamenin birbirine uygun olmadığı ve teklif hazırlanmasında belirsizliğe yol açtığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanında 2 nci maddesinde ihale konusu işin 25-30 kişi kapasiteli 1 adet 2005 model araç ile personel taşıma işi olduğunun belirtildiği, idari şartnamenin ihale konusu işin fiziki miktarı ve türü başlıklı “2.b” maddesinin; “251 gün sabah-akşam servisleri ekli güzergahta belirtilen hatlarda hizmet verecek 2001 model, 25-30 kişi kapasiteli klimalı 1 adet araçla sürdürülmesi” şeklinde düzenlendiği, idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 19 uncu maddesinde ise “servis yapacak aracın en az 2001 model” olacağının belirtildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği, anılan Kanunun 26 ncı maddesinde ise 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânların geçersiz olacağı, bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında  ise;

 İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/H, KİK003.0/H ve KİK004.0/H).

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru konusu ihalede, personel taşıma işinin ihale ilanında 2005 model araç ile yapılacağı belirtilmiş iken,  idari şartnamede asgari 2001 model araç istenildiği tespit edildiğinden, ihale ilanı ve idari şartnamede bu konuda yapılan düzenlemelerin birbirinden farklılık arz ettiği, bu hususun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kanunun 24 ve 26 ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği, anılan mevzuat hükümleri uyarınca ihale ilânı ihale dokümanındaki düzenlemelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihalenin yapılamayacağı sonucuna varılmıştır.

 

            B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığı yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “Yüklenici organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için E sınıfı Sürücü ve Ticari Taşıt Kullanma Belgesi bulunan 1 Şoför çalıştırdığına ilişkin belge veya çalıştıracağına ilişkin olarak noter onaylı taahhütname getirecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez… ” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece yapılan düzenleme anılan mevzuat hükmüne aykırıdır.

 

2- İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde; “İstekli ihale konusu hizmette, kendi öz malı veya kiralamak suretiyle çalıştıracağı servis araçlarının her biri için Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Yönetmeliğinde belirtildiği gibi ilgili komisyon tarafından (Belediyesi) onaylanan yıllık mutat bakım ve onarımlarının yapıldığına dair "Özel Servis Aracı Uygunluk Tespit Belgesi" ile eki olan "Özel Servis aracı uygun Belgesinin´´ asıl ve noter tasdikli suretlerini ibraz edecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama YönetmeliğininMakine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır…” hükümleri yer almaktadır.

 

Yukarıdaki Yönetmelik maddesi uyarınca, makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu, taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için noter onaylı taahhütname sunulmasının yeterli olacağı, makine- ekipmanın finansal kiralanması halinde kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar ki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İncelenen ihalede, idari şartnamenin yukarıda yer verilen maddesinde yapılan düzenlemede, servis araçlarının her biri için Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Yönetmeliğinde belirtilen komisyon tarafından onaylanan yıllık mutat bakım ve onarımlarının yapıldığına dair "Özel Servis Aracı Uygunluk Tespit Belgesi" ile eki olan "Özel Servis aracı uygun Belgesinin´´ asıl ve noter tasdikli suretlerinin istenilmesinde anılan mevzuat hükmüne uyarlık bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan yukarıda mevzuata aykırı olduğu belirlenen iki madde nedeniyle iki isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, dolayısıyla ihale dokümanındaki söz konusu aykırılıkların tekliflerin değerlendirilmesini etkilediği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul