İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-984
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :124
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-984
Şikayetçi:
 Üstün Yemekçilik Gıda Temizlik Tic. San. Ltd. Şti. Alacakapı Mahallesi Çarşı İçi No: 3 Battalgazi / MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Pütürge Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Taşbaşı Mahallesi Pütürge / MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2008 / 1596
Başvuruya konu ihale:
 2007/198954 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2008 tarih ve 08.02.16.0119/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Pütürge Yatılı İlköğretim Bölge Okul Müdürlüğü’nce 26.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Üstün Yemekçilik Gıda Temizlik Tic. San. Ltd. Şti.’nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.01.2008 tarih ve 1596 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Başvuru konusu ihaleye teklif verdikleri, teklif mektubunun teklif zarfı haricinde ayrıca bir zarfa daha konulmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı, açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde teklif mektubunun teklif zarfı haricinde ayrıca bir zarfa konulmasına gerek bulunmadığı, bu nedenle ihale dışı bırakılma gerekçesinin yerinde olmadığı,

 

            2) İdareye yapılan şikayet başvurusunda Turgutlar Petrol Gıda Temizlik Ltd. Şti.´nin ihalede sunduğu iş deneyim belgesinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespitinin talep edildiği, ancak idarece bu konuda yapılan işlemlerin tatmin edici olmadığı, ihale konusu iş temizlik hizmet alımı iken söz konusu belgenin "temizlik ve yemek hizmeti alımı" işine ilişkin bir belge olduğu,

 

            3) İhale günü, firma yetkilisinin ilk oturuma katılmasına müsaade edilmediği, oturumun yapılacağı salondan çıkarıldığı, isteklilerden Akm Yemek Temizlik Tekstil San ve Tic. Ltd. Şti.’nin de ihale komisyonunun baskı altında tutulduğu ve ihale kararını Turgutlar Petrol Gıda Temizlik Ltd. Şti.´nin etkisi altında verildiğini ifade ettiği, nitekim daha önce 12/07/2007 tarih ve 2007/70841 kayıt numarası ile yapılan “Yemek Pişirme ve Hazırlama, Dağıtım ve Sonraki Hizmet Alımı” ihalesinde de komisyon başkanı ve okul müdürünün Turgutlar Petrol Gıda Temizlik Ltd. Şti. yetkilileri tarafından tehdit edildiği için Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu, bu durumun başvuru konusu ihalede verilen kararın tarafsız bir şekilde verilmediğine karine olabileceği,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanun’un Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde;

 

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

 

Hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hükme göre, zarfı uygun olan teklifler ihale komisyonunca hazır bulunanlar önünde ihalenin yapıldığı saatte açılarak, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edilmesi, bütün istekliler ile bunların verdiği teklif fiyatlarının açıklanması, bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanmasını müteakip oturumun kapatılması gerekmektedir.

 

Başvuru konusu ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, Üstün Yemekçilik Gıda Temizlik Tic. San. Ltd. Şti. ve Akm Yem. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin “Teklif mektuplarının ayrıca kapalı zarf içinde sunulmadığı” gerekçesiyle ihale komisyonunca anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmeye alınmadığı, ihalenin Turgutlar Petrol Gıda Tem. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır. İncelenen ihalenin açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda, teklif mektubunun teklif zarfı haricinde ayrıca bir zarfa konulmasına gerek bulunmadığı, bu nedenle şikayet sahibi ve Akm Yem. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin bu gerekçe ile değerlendirilmeye alınmamasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru konusu ihalede şikayetçi de dahil olmak üzere iki isteklinin teklif fiyatlarının 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde öngörülen şekliyle açıklanmaması sebebiyle (anılan firmaların teklif dosyaları Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında bulunmamaktadır), bundan sonra yapılan ihale işlemlerinin sakatlanacağı, ihalenin 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine uygun ve sağlıklı bir şekilde neticelendirilmesi imkanının ortadan kalkacağı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale üzerinde bırakılan firma olan Turgutlar Petrol Gıda Temizlik Ltd. Şti.´nin ihalede sunduğu iş deneyim belgesinin Pütürge Endüstri Meslek Lisesinin” Temizlik ve Yemek Pişirme Hizmet Alımı” işine ilişkin bir belge olduğu, toplam sözleşme bedelinin 28.950-YTL, sözleşme tarihinin 04.01.2007 olarak belirtildiği, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile belgeyi düzenleyen Pütürge Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünde iş deneyim belgesinin teyidinin istenildiği, Pütürge Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünün 09.01.2008 tarihli yazısı ile söz konusu belgenin teyit edildiği ve sözleşme bedelinin %100 oranında gerçekleştiğinin belirtildiği görülmüştür. Dolayısıyla idarece bu konuda yapılan işlemlerin tatmin edici olmadığı yönündeki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Diğer yandan, ihale ilanında isteklilerden teklif edilen bedelin %50 oranında az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenildiği ve benzer iş tanımının da “malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler” olarak belirlendiği göz önünde bulundurulduğunda, anılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin idarece öngörülen kriterleri sağladığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

 Kamu İhale Kurumu, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar, idare tarafından yapılan ihale işlemleri ile ilgili olarak usulüne uygun şikayetleri ve gerekli gördüğü iddiaları incelemekle görevli ve sorumludur. Bu incelemeler, ihale işlemlerinin ihale mevzuatına uygun olup olmadığına ilişkin olup, ihale işlem dosyası üzerinden yapılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin üçüncü iddiasının, ihale işlem dosya üzerinden hukukilik denetimi yapan Kamu İhale Kurumu tarafından tespit edilme imkanı bulunmamaktadır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g, ğ) bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında, isteklilere ihale dokümanı olarak verilmesi gereken belgelerden sadece idari şartnamenin yer aldığı, bunun haricinde sözleşme tasarısı, standart formlar ve teknik şartnamenin yer almadığı görülmüştür. Bu durum Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 20 nci maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği,  gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İdari şartname ve ihale ilanın da benzer işin; “Malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler” şeklinde tanımlandığı anlaşılmıştır.

           

                Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” düzenlemesi yer almaktadır.   

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde ‘Benzer İş’; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” şeklinde tanımlanmıştır.

 

                İdari şartname ve ilan da belirlenen benzer iş tanımı içerisinde “malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler” şartının yer aldığı, bu şart doğrultusunda anılan hizmeti malzemesiz olarak sunan isteklilerin ihaleye katılımlarının engellediği ve 4734 sayılı kanunun 5 nci maddesine aykırı olduğu, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği, yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul