İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-988
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :128
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-988
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kartal Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, Petrol İş Mahallesi Üsküdar Caddesi No:94 Kartal / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2909
Başvuruya konu ihale:
 2007/192888 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2008 tarih ve 08.03.73.0110/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kartal Belediye  Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce 31.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.01.2008 tarih ve 2909 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Şartnamede çalışacak personele yol, yemek ücreti ile giyim eşyası verilip verilmeyeceğinin belirtilmediği,

 

2) Personele ilişkin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının verilmediği,

 

3) İdarece, fiyat farkı verilmeyeceğinin belirtilmesinin uygun olmadığı,

 

4) İdarece yapılan “Yüklenici firma temizlik hizmetinde çalıştırmak için personel sayısını kendisi belirleyecektir.” düzenlemesinin belirsizliğe neden olduğu,

 

5) Temizlik hizmetinde kullanılacak temizlik malzemelerinin liste ve sayısının verilmemesinin belirsizliğe neden olduğu

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 12 nci maddesinde, “Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.” denilmektedir.

 

İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde, söz konusu hususa ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmüş olup,  bu durum, idarece, yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediğini göstermektedir. Dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinde, “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir. İdareler, idari şartnamede yazan prim oranı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenip düzenlemediğini kontrol ederek hakediş ödemelerini yapacaklardır.” açıklaması yapılmıştır.

 

            Yapılan inceleme neticesinde, idari şartname ve sözleşme tasarısında, ihale konusu hizmetin adı bölümünde sadece “genel temizlik hizmeti” ibaresi yer almaktadır. Bu durumda yukarıdaki açıklamada belirtilen  iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye yazılması gerekecektir. Bununla birlikte, söz konusu oranın belirli olması ve herkes tarafından bilinebileceği göz önüne alındığında, her ne kadar idari şartnameye yazılması gerekmekte ise de, yazılmamış olmasının maliyet hesaplarının tam yapılabilmesi konusunda bir eksiklik olarak nitelendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

 

           

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi ihalede fiyat farkı verilmediğini, bu durumun tereddüde yol açacağı ve 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğunu ileri sürmektedir.

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplama Şartları” başlıklı 48.1 inci maddesinde; “fiyat farkı verilmeyecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin fiyat farkı düzenlemesine ilişkin 48 inci maddesinin açıklanmasına yönelik 24 nolu dipnotunda; “İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine verilmeyecektir yazacaklardır.

 

İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine verilecektir yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya  eklenecektir” açıklaması yer almaktadır.

 

            Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere fiyat farkı verilip verilmemesi konusu idarenin takdirinde olup, fiyat farkına ilişkin düzenlemenin idari şartnamede yapılması esastır. Başvuruya konu ihalede idare, idari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceğine ilişkin düzenlemesini açıkça yapmış bulunmaktadır. Dolayısıyla başvuru sahibinin  bu yöndeki iddiası yerinde değildir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir.” denilmektedir.

 

Teknik Şartnamenin “Eleman Sayısı” başlıklı 2 nci maddesinde, “Yüklenici firma temizlik hizmetinde çalıştırmak için personel sayısını kendisi belirleyecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Teknik şartnamenin belirtilen maddesinde yapılan düzenlemeden idarece çalıştırılması öngörülen personelin sayısının belirtilmediği, bu konudaki takdir yetkisini yükleniciye bıraktığı anlaşılmıştır.

 

Teknik Şartname incelendiğinde, “ İşin konusu” bölümünde, işin; tanımının, yapılacağı alanın projeleriyle birlikte isteklilere bildirildiği, süresinin belli olduğu, işin kapsamının, personelin uyması gereken kuralların ve yükümlülüklerinin de açıklandığı anlaşılmıştır. İdarece yapılan söz konusu düzenlemeler çerçevesinde,  isteklilerin temizlik hizmetinde çalıştıracakları personel sayısını ve niteliğini belirleyerek tekliflerini oluşturabilecekleri anlaşıldığından başvuru sahibinin  bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamede, “İşin konusu” bölümünde, işin; tanımının, yapılacağı alanın projeleriyle birlikte isteklilere bildirildiği, süresinin belli olduğu, işin kapsamının, ihale konusu işin yapılabilmesi için istenilen ekipmanlar ve teknik özelliklerinin, kullanılacak temizlik malzemelerinin özelliklerinin de açıklandığı anlaşılmıştır. İdarece yapılan söz konusu düzenlemeler çerçevesinde,  kullanılacak malzemenin tespit edilerek asgari maliyetin tespitinin yapılması ve teklif verilmesi mümkün olduğundan başvuru sahibinin  bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul