İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-989
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :130
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-989
Şikayetçi:
 Nokta Taşımacılık İnş. Gıda Tem. Dağ. ve Otom. Tur. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Saray Mahallesi İlhan İş Merkezi No: 13/1 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 75. Yıl Akçadağ Devlet Hastanesi Baştabipliği , Kültür Mahallesi Değirmen Sok. 44600 Akçadağ / MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2008 / 2523
Başvuruya konu ihale:
 2007/183026 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama Kontrol Elemanı ve Tıbbi Sekreterlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2008 tarih ve 08.03.35.0110/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            75. Yıl Akçadağ Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 19.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama Kontrol Elemanı ve Tıbbi Sekreterlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nokta Taşımacılık İnş. Gıda Tem. Dağ. ve Otom. Tur. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 02.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2008 tarih ve 2523 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.2.2 maddesinde istenilen, ihale tarihinden önceki 5 (beş) yıl
içerisinde bu hizmetlerde 120 (yüz yirmi) gün kesintisiz olarak personel çalıştıracağına dair 4 (dört) aylık sigorta pirim bordosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin istenmeyeceği,

 

2) Teknik Şartnamede bayram ve genel tatil günlerine yer verilmediği ve
bununla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde, Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

 

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

 

            İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

           

Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.2.2 maddesinde, "Söz konusu hizmette
çalıştırılması istenilen asgari personel sayısının 10 (on) işçi % 40 (yüzde kırk)´ını geçmemek üzere;
ihale tarihinden önceki 5(beş) yıl içerisinde bu hizmetlerde 120 (yüz yirmi) gün kesintisiz olarak personel çalıştıracağına dair 4(dört) aylık sigorta pirim bordosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilecektir."
düzenlemesi yapılmıştır.

 

Kamu İhale Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü getirilmiş ve "ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine" ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Şikayet konusu, 2007/183026 ihale kayıt numaralı hizmet alım ihalesinin 19.12.2007 tarihinde yapıldığı, ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.2.2. maddesinde, Yönetmeliğin belirtilen maddesine aykırı olarak, yukarıda belirtilen belgenin istenildiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2- Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde, "Normal mesai, günde sekiz (8) saat uygulanacaktır. (Sabah 08.00- Akşam 16.00 saatleri arasında ) hastanenin 7 gün 24 saat hizmet verdiği dikkate alınacak olursa, hastanede çalıştırılacak elemanların vardiya veya nöbet şeklinde mesai yapabilmeye engel hali olmamalıdır. Ayrıca hastane idaresi gerek gördüğü takdirde mesai saatleri dışında da hizmete devam edecektir. İş kanunda yapılan mesai saatleri değişiklikleri göz önüne alınarak gerekirse çalışılanlara uygulanacaktır. Hizmeti sunanlar, tespit edilen çalışma saatleri içerisinde, izinsiz olarak birimden ayrılmayacaklardır." düzenlemesi yapılmıştır.

 

Söz konusu düzenlemede belirtildiği üzere hastanede istihdam edilecek Tıbbı Sekreter ve Veri Hazırlama Kontrol Elemanlarının normal mesai saatine göre çalıştırılacağı ve çalışma saatlerinin ayrı ayrı belirtildiği, ayrıca bayram ve genel tatil günlerine yer verilmediği, dolayısıyla, bu günlerde,  personel istihdam edileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, idarece, şikayete verilen cevapta da belirtildiği gibi, anılan günlerde personel çalıştırılmayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul