İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-990
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :131
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-990
Şikayetçi:
 Mustafa KÖKSAL- Köksal Ticaret, Meydan Yeri No:28 YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Karatepe Mah. Karayolları Cad. No: 150 66100 YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2008 / 3767
Başvuruya konu ihale:
 2008/7000 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.04.57.0110/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce 14.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mustafa KÖKSAL’ın 28.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.02.2008 tarih ve 3767 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin ilan metninde yapılan benzer iş tanımına ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihalede başvuru sahibinin ihale dokümanı satın aldığı, bu nedenle istekli olabilecekler sıfatını haiz olduğu anlaşılmıştır. İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayetçinin Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin (b) alt bendinde, “İstekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet yoluna başvurabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik hükmünden hareketle, başvuru sahibi istekli olabilecek sıfatını taşıdığından ve iddiaları ihale dokümanına ilişkin olduğundan, ihale dokümanına yönelik iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, “İhale konusu hizmetin adının “ 2008 yılı 10 kişi ile bilgisayar veri giriş hizmeti alımı işi” olarak belirtildiği, anılan şartnamenin 7.4 üncü maddesinde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 

Benzer iş olarak ; Resmi veya özel sektörde yapılan veri hazırlama ve kontrol işletmeni işleri kabul edilir”  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” olarak tanımlanmıştır.

 

            Anılan mevzuat hükmünde idarelerce yapılan benzer işin ihale konusu işe nitelik ve nicelik bakımından benzerlik göstermesi gerektiği ifade edilmiştir.

 

            İdari şartnamede yer alan benzer iş tanımı için yapılan söz konusu düzenleme irdelendiğinde, benzer iş tanımının ihale konusu işi de kapsadığı, ihale konusu işi yapmış olanların ihaleye katılmasında bir engel olmadığı dikkate alındığında iş tanımının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul