İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-991
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,25.02.2008 tarih ve 2008/UH.Z-991 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 25.02.2008 tarih, 2008/UH.Z-991 olmuştur.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :132
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-991
Şikayetçi:
 Tekinler Turizm Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti., Musalla Bağları Mahallesi Şehit Adem Değerli Sokak Akgül Sitesi Nu: 107/a KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü,Çifte Merdiven Mah. Sultan Veled Cad. Nu: 43/a 42040 Karatay / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2008 / 1549
Başvuruya konu ihale:
 2007/192412 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşımacılığı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2008 tarih ve 08.02.14.0102/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü’nce 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Taşımacılığı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tekinler Turizm Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2008 tarih ve 1549 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumunun 14.12.2007 tarihinde yapılan 2 adet minibüs ve 2 adet midibüs kiralama işine istekli olarak katıldıkları, ihaleye 3 istekli katıldığı, 2 teklifin geçerli olarak değerlendirildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin yakıt, şoför ve araç vergileri, sigorta ve bandroller ile amortisman tutarları dikkate alındığında teklifinin aşırı düşük teklif olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihale 2008 Yılı Personel Taşımacılığı Hizmet alımıdır. İhalede 3 firma tarafından ihale dokümanı satın alınmış olup, 14.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye 3 istekli teklif vermek suretiyle katılmış bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibi ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının aşırı düşük teklif niteliğinde olduğunu, en uygun teklifin kendilerine ait olduğunu ileri sürmektedir.

 

            İhaleye teklif veren 3 istekliden biri olan ve en düşük fiyat teklifini veren Konya Mini Tur Turizm Ltd. Şti. geçici teminat mektubu ve ihale konusu işe ilişkin araçlara ait idari şartnamenin 7.3.2 maddesi ile düzenlenen taahhütnameyi sunmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığından ihalede 2 geçerli teklif kalmıştır.

 

            İdari şartnamenin 2.a maddesinde işin adı; “2008 yılında Bölge Müdürlüğü ve Merkez Yurt Müdürlüklerinde Çalışan Personelin Tespit Edilen Güzergahta İkametgahlarından Görev Yerlerine Götürülüp getirilmesi” olarak belirtilmiştir. İdari şartnamenin 2.c maddesinde ise işin miktarı; “2 Minübüs ve 2 Midibüs” olarak düzenlenmiştir. İdari şartnamenin 2.d maddesinde işin yapılacağı yer ise; “Konya Merkez” olarak belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamede yer alan bu düzenlemelere ihale ilanında da yer verildiği görülmekte olup, ihale dokümanında yapılan düzenlemeler dikkate alındığında ihale konusu işin Konya Merkez’de 2 adet minibüs ve 2 adet midibüs ile 1 yıl süreli personel servis hizmeti alımı olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihaleye verilen 3 teklif de yaklaşık maliyetin üzerinde bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanunun aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin 38 nci maddesinde; “diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanlar” ifadesine yer verildiği dikkate alındığında, başvuru sahibinin ileri sürdüğü üzere bir aşırı düşük teklif olma durumunun söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır. İhale komisyonu; teklif fiyatların yaklaşık maliyetin üzerinde olması üzerine, 27.12.2007 tarihli karar ile “tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, yaklaşık maliyetin bir önceki yıl ihalesine ait parasal tutarların esas alınması ve bu tutarların güncellenmesi suretiyle hesaplandığı, ancak teklif fiyatların yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu olması nedeniyle piyasa fiyatlarının araştırılması gerektiği, Konya Ticaret Odasından alınan fiyat araştırması sonucuna göre ise yaklaşık maliyetin piyasa fiyatlarını yansıtmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla güncellenmesi gerektiğini” belirterek, Konya Ticaret Odasından alınan fiyatlar esas alınmak suretiyle yaklaşık maliyeti güncellenmiş ve geçerli teklifler içerisinde en düşük fiyat esas alınarak ihalenin sonuçlandırılmasına karar vermiştir.

 

            Başvuru sahibinin teklif fiyatının ise güncellenmiş yaklaşık maliyetin de üzerinde bulunduğu görülmektedir.

       4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

İhale komisyonunca yaklaşık maliyetin üzerinde olan tekliflere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

  Diğer taraftan Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı XIII.C maddesinde; “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” hükmü yer almaktadır. İhale komisyonunca yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifin, yaklaşık maliyetin güncellenmesi suretiyle uygun bulunmasında anılan mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 3 adet ihale dokümanının satın alındığı, 3 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden iki adedinin geçerli olduğu ve bu tekliflerinde yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul