İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-992
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :133
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-992
Şikayetçi:
 Mekantaş İnşaat ve Taahhüt A.Ş., Cumhuriyet Mahallesi Park Sokak Belediye İş Merkezi Nu: 68 ÇANKIRI
 İhaleyi yapan idare:
 İsmail Özdemir Huzurevi Müdürlüğü,Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ÇANKIRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2008 / 4780
Başvuruya konu ihale:
 2007/183769 İhale Kayıt Numaralı “İsmail Özdemir Huzurevi Müdürlüğünün Bakım Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2008 tarih ve 08.05.46.0102/2008-23 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İsmail Özdemir Huzurevi Müdürlüğü tarafından 14.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İsmail Özdemir Huzurevi Müdürlüğünün Bakım Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Mekantaş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ’nin 13.02.2008 tarih ve 4780 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; iş bitirme belgelerinin idari şartnamenin ilgili maddesine uygun olmadığı gerekçe gösterilerek ihale dışı bırakıldıkları, ihale komisyonunun iş bitirme belgelerini güncellerken bir takım detayları gözden kaçırdığı, belge tarihinde yapılan bakım hizmeti işinde bakım hizmetleri işçilerine brüt asgari ücretin %40 fazlası ödenmesi gibi bir maliyet artışının olmadığı, ayrıca bakım hizmetinin tek başına ayrı bir hizmet kolu olmadığı, iş bitirme belgelerinde yapılan işin Aşçılık, Kalorifer, Temizlik ve Bakım hizmeti olarak bir bütün halinde değerlendirildiği, bakım hizmeti tek bir iş kalemi olarak değerlendirdiğinde toplam  işçi sayısının 13 kişi olduğu, işin %60 oranında uhdelerinde olduğu, ihale komisyonu bu durumu (kişi sayısını) ve %40 brüt asgari ücret farkını göz önünde bulundurmaksızın iş bitirme belgesini yetersiz bulduğu iş bitirme belgelerinin ihale komisyonunca eksik ve hatalı işlemle güncellenerek değerlendirme dışı tutuldukları,  talep etmelerine karşın, idare tarafından talep tarihini izleyen 5 gün içerisinde tekliflerinin uygun görülmeme gerekçesinin bildirilmediği,  ihale üzeride kalan Adalı Temizlik Firması´na ait iş bitirme belgesinin geçersiz olduğu, bu firmaya iş deneyim belgesinin sözleşmeyi yapan yetkili makam olan İl Müdürü tarafından değil, işin gerçekleştirme görevlisi tarafından verildiği, Hizmet    Alımı     İhaleleri     Uygulama    Yönetmeliğinin          deneyim     belgelerinin değerlendirilmesi başlıklı maddesinde, ilk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumun da daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunmaması nedeni ile rekabet koşullarının oluşmayacağı belirtilerek, bu ihalelerde idarelerin iş deneyimi aramayabileceğinin düzenlendiği,  ihale komisyonunun yaklaşık maliyetin üzerinde bir teklife ihaleyi verdiğini, ihale üzerinde bırakılan Adalı firmasının    bitirme  belgesinin kendilerine   gösterilmediği,  bu firmanın ihale komisyonuna sunduğu iş bitirme belgesinde bir eksiklik olduğu kanaati oluştuğu,   Çankırı İsmail Özdemir Huzurevi Bakım Hizmetleri Alımı İhalesinde ihale komisyonunun ihaleye teklif veren firmalardan Adalı Temizlik Firması hariç hepsini hukuki dayanaktan yoksun   ve   yersiz   bir  takım   sebeplerle   ihale   dışı   bıraktığı,  4734   sayılı   Kanununun 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği, bu konuda ihale komisyonunda görevli Mulla Ali Kılıç’ın ihalede haksızlık olduğunu düşünerek imza atmaktan imtina ettiği, bir takım oyunlarla imza attırıldığı, şahsın bu konuda 29.01.2008 tarihinde İl Müdürlüğüne vermiş olduğu dilekçe incelendiğinde konunun anlaşılacağı, ayrıca idari şartname ekin yer alan birim fiyat teklif cetvelinin hatalı düzenlendiği, İdare tarafından teklif mektubu eki cetvelde tatil günlerinde işçilere ödenecek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesi gerekirken belirtilmediği, giyim giderlerinin işçilik maliyetinin içinde yer alması gerekirken ayrı bir iş kalemi olarak belirtildiği, bu durumda  sonuç olarak idare tarafından  düzenlenen teklif mektubu  eki cetvelinin  işin yürütülmesi ile ilgili belirsizliklere neden olabileceği anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır…” açıklaması getirilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hükümler ve açıklamalar uyarınca; ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde, bu karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı kararın bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 21.01.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak 06.02.2008 tarihinde şikayeti esastan sonuçlandıran karar ile birlikte ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale sürecine devam kararı alındığı, alınan bu kararların 07.02.2008 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre, başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 13.02.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

            

             İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

          
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul