İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-993
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :134
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-993
Şikayetçi:
 Kahvecioğlu Gıda İnş. Taah. Top. Tem. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sakızağacı Mahallesi İstanbul Cad. Heyet Sokak Nu: 2 k: 2 Bakırköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ordu Devlet Hastanesi Başhekimliği, Şahincili Mah. Dr. Fahrettin Önsel Cad. 52200 ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1930
Başvuruya konu ihale:
 2007/160567 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2008 tarih ve 08.02.54.0102/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ordu Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kahvecioğlu Gıda İnş. Taah. Top. Tem. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2008 tarih ve 1930 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 27.11.2007 tarihinde yapılan Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı ihalesine katıldıkları, idarece ihalenin iptal edildiği, ihaleye katılan firma sayısından anlaşılacağı üzere rekabet ortamının oluştuğu, ihaleye katılan 10 istekli arasından en düşük fiyat teklifini verdikleri, idarenin yaklaşık maliyetinin altında teklif verdiklerini düşündükleri, yaklaşık maliyetin ihaleyi yapan idare tarafından firma karı dahil edilmeden hesaplandığını düşündükleri, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre yaklaşık maliyetin % 25 firma karı eklenerek hesaplanması gerektiği, ihaleye %4, %5 oranında cüzi bir kar gözeterek teklif verdikleri, bu nedenlerle idarece alınan ihalenin iptal kararının kaldırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi ihaleye 10 istekli tarafından teklif verildiğini, dolayısıyla ihalede yeterli rekabetin sağlandığını, idarece ihalenin iptal edilmesinin doğru olmadığını, ihalenin iptal kararının kaldırılmasını iddia ve talep etmektedir.

 

             Başvuruya konu ihale, ihale dokümanında belirtildiği üzere, 2 yıl süreli Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri alımıdır. 14 adet ihale dokümanı satın alınan ihaleye, 10 istekli tarafından teklif verilmiş bulunmaktadır.

 

            İhale konusu iş için yaklaşık maliyet, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasından fiyat  sormak ve ihaleyi yapan İdarenin ve diğer hastane idarelerinin daha önce gerçekleşmiş ihalelerine ait fiyatlar esas alınmak suretiyle tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuruya konu ihaleye teklif veren isteklilerden Bekart Gıda Taş. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfı usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle teklif zarfı açılmadan ihale dışı bırakıldığı, ihaleye en düşük fiyat teklifi veren Can Gıda Trz. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin ise geçici teminat mektubu ile yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerinin ihale zarfında olmaması gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İhale komisyonu 03.12.2007 tarihli kararında; “idare tarafından belirlenen yaklaşık maliyette herhangi bir hata olmaması ve bu ihalede sunulan geçerli tekliflerin idare tarafından belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedenleri ile verilen tüm tekliflerin reddedilerek ihalenin iptaline”
   Oybirliği ile karar verdiğini belirtmiştir.

 

            İhale komisyonu tarafından alınan iptal kararı 04.12.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylanmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İhaleye 10 istekli tarafından teklif verilmesine rağmen, sadece bir istekliye ait teklif fiyatın yaklaşık maliyetin altında olması, yaklaşık maliyetin altındaki bu teklifin, geçici teminatı ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerinin olmaması nedeniyle ihale dışı kalması, geçerli diğer tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması üzerinde olması nedenleriyle ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul