İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-994
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :135
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-994
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Taşova Devlet Hastanesi Başhekimliği, Sanayi Mahallesi Hastane Sokak Taşova /AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2076
Başvuruya konu ihale:
 2007/163368 İhale Kayıt Numaralı “HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) Kullanımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2008 tarih ve 08.02.86.0102/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Taşova Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 26.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) Kullanımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2008 tarih ve 2076 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak; kamu veya özel sektördeki yataklı tedavi kurumlarında yapılmış olan HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) kullanım hizmeti düzenlemesi bulunduğu, idari şartnamenin 2.a maddesinde işin adının HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) kullanım hizmeti olarak tanımlandığı, ihale konusu iş ile benzer iş tanımının bire bir aynı olduğu, kamu ve özel sektörde yapılan her türlü veri giriş veya personel çalıştırma hizmetinin benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği, bu tanım ile sınırlama getirildiği, ihale kapsamının yataklı tedavi kurumları ile sınırlandırıldığı, resmi ve özel kurum ve kuruluşlardaki temizlik hizmetlerinin dışlandığı, ihalenin belli firmaları işaret eder hale geldiği, benzer işin bu şekilde tanımlanması nedeniyle personel hizmeti konusunda faaliyet gösteren firmaların ihaleye katılamayacağı,  dolayısıyla benzer iş tanımının Kamu İhale Mevzuatına aykırı olduğu, idarece 10.01.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı, ancak imzalanan sözleşmenin Kamu İhale Kanununa uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale ilanının 4.3.1 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.” düzenlemesi ile başvuruya konu ihalede teklif bedelinin %25’i oranında iş deneyim belgesi istenilmiştir.

 

            İhale ilanının ve idari şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu iş; “20 Personel Vasıtasıyla 2008 Yılı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Kullanım Hizmeti Alımı” olarak tanımlanmış bulunmaktadır.

 

İhale ilanının 4.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Kamu yada Özel Sektördeki yataklı tedavi kurumlarında yapılan HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) Kullanım Hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde; Benzer işin; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” olarak tanımlandığı dikkate alındığında, başvuruya konu ihaleye ait ihale ilanı ve idari şartnamede yer alan benzer iş tanımının, ihale konusu iş ile aynı olduğu, yataklı tedavi kurumlarında yapılan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı ile sınırlandırıldığı, dolayısıyla Yönetmelik ile belirlenen mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1-İhale ilanının 4.2.2 maddesinde; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.” düzenlemesine yer verilerek, ekonomik ve mali yeterlik kriteri olarak iş hacmi belgeleri istenmiş bulunmaktadır. Ancak aynı düzenlemeye idari şartnamede yer verilmediği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır. İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almakta olup, idarece yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı açıktır.

 

2-Başvuruya konu ihalede 7 firma tarafından ihale dokümanı satın alınmış olup, 26.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye 2 istekli tarafından teklif verilmiştir. İhaleye teklif veren iki isteklinin de teklif fiyatı yaklaşık maliyetin üzerinde bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı XIII.C maddesinde; “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede, ihale komisyonunun yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri Tebliğ’le belirlenen mevzuat çerçevesinde incelemeden kabul ettiği görülmüş olup, tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

3-İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3.f maddesinde; “Teklifler  01.01.2008 / 31.12.2008 tarihleri arasında 12  aylık dönemi kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. 2008 yılı Resmi ve Dini bayram günleri ile yılbaşı tatil günleri toplamı 13.5 (onüçbuçuk) gün olup, Tatilde çalışılacak toplam gün sayısı (3 HBYS personelix!3,5gün) 40,5 (kırkbuçuk) dur. Resmi tatil ve bayram günlerinde ödenecek ücret brüt asgari ücretin % 10 fazlası üzerinden hesaplanacak ve bordroda gösterilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 26.3.f maddesindeki düzenleme içerisinde yer alan, “Resmi tatil ve bayram günlerinde ödenecek ücret brüt asgari ücretin % 10 fazlası üzerinden hesaplanacak ve bordroda gösterilecektir.” düzenlemesi, 4857 sayılı İş Kanunun “Genel Tatil Ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde belirtilen; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği ve teklif hazırlamayı tereddüde düşürücü nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.

 

4- Başvuruya konu ihaleye ait ihale ilanının 04.12.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru sahibi Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 26.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif vermediği, ihaleye Çağrı Nakliye Taah. Tur. Teks. Güv. Sis. Tem. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. ve YNR Grup Taahhüt Tur. Hizm. İşl. San. Ltd. Şti. olmak üzere iki istekli tarafından teklif verildiği,  26.12.2007 tarihinde alınan ihale komisyon kararı ile ihalenin Çağrı Nakliye Taah. Tur. Teks. Güv. Sis. Tem. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde kaldığına, YNR Grup Taahhüt Tur. Hizm. İşl. San. Ltd. Şti.’nin ikinci en avantajlı teklif sahibi olduğuna karar verildiği, 26.12.2007 tarihli ihale komisyon kararının aynı tarihte ihale yetkilisince onaylandığı, Kesinleşen İhale Kararının 26.12.2007 tarihinde isteklilere elden tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekliye sözleşmeye davet yazısının 31.12.2007 tarihinde elden tebliğ edildiği ve istekli ile 01.01.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı, Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihli idareye şikayet başvuru dilekçesinin bu firma tarafından 24.12.2007 tarihinde postaya verildiği, başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusunun 26.12.2007 tarihli olduğunu beyan etmesine karşın, 19.12.2007 tarihli başvuru dilekçesinin idarenin kayıtlarına  02.01.2008 tarihinde girdiği anlaşılmıştır.

 

01.01.2008 tarihi resmi tatil olduğu dikkate alındığında idarece 01.01.2008 tarihinde yapılan sözleşmenin uygun olmadığı, dolayısıyla geçerli bir sözleşme olmadığı değerlendirilmiştir.

    

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuruya konu ihaleye ait itirazen şikayet başvurusu üzerine, başvuru sahibinin idareye 26.12.2007 tarihinde başvurduğunu beyan etmesi nedeniyle esasın incelenmesine geçilmiş olmakla birlikte; ihale ilanının 04.12.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı, başvuru sahibi Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 26.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif vermediği, ihaleye Çağrı Nakliye Taah. Tur. Teks. Güv. Sis. Tem. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. ve YNR Grup Taahhüt Tur. Hizm. İşl. San. Ltd. Şti. olmak üzere iki istekli tarafından teklif verildiği, iki istekliye ait teklifin de geçerli sayıldığı, 26.12.2007 tarihinde alınan ihale komisyon kararı ile ihalenin Çağrı Nakliye Taah. Tur. Teks. Güv. Sis. Tem. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde kaldığına ve YNR Grup Taahhüt Tur. Hizm. İşl. San. Ltd. Şti.’nin ikinci en avantajlı teklif sahibi olduğuna karar verildiği, 26.12.2007 tarihli ihale komisyon kararının aynı tarihte ihale yetkilisince onaylandığı, Kesinleşen İhale Kararının 26.12.2007 tarihinde isteklilere elden tebliğ edildiği, bu süreç içerisinde idareye şikayet başvurusu bulunmadığı, ihale üzerinde kalan istekliye sözleşmeye davet yazısının 31.12.2007 tarihinde elden tebliğ edildiği ve istekli ile 01.01.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı, Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihli idareye şikayet başvuru dilekçesinin bu firma tarafından 24.12.2007 tarihinde postaya verildiği, başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusunun 26.12.2007 tarihli olduğunu beyan etmesine karşın, 19.12.2007 tarihli başvuru dilekçesinin idarenin kayıtlarına  02.01.2008 tarihinde girdiği anlaşılmıştır. Bu haliyle idareye yapılan başvurunun sözleşme imzalandıktan sonra yapılan bir başvuru niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

 

İsteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının itirazen şikayet olarak değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle incelemenin iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmesi ve sonucunun idareye bildirilmesi gerekmektedir.

Yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının 26.12.2007 tarihinde isteklilere tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 01.01.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 02.01.2008 tarihinde yapıldığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; tespit edilen aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul