İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-995
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :138
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-995
Şikayetçi:
 Yuvaş Bakım Onarım Basım Yayım Paz. İnş. San. ve Tic A.Ş. Dr. Mediha Eldem Sokak No: 50/A Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Erzurum Bölge Müdürlüğü Atatürk Üniversitesi Kampusü ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1899
Başvuruya konu ihale:
 2007/114576 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.02.41.0097/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Erzurum Bölge Müdürlüğü’nce 25.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yuvaş Bakım Onarım Basım Yayım Paz. İnş. San. ve Tic A.Ş.’nin 09.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2008 tarih ve 1899 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararında ihalenin uhdelerinde kaldığının bildirildiği, ancak idarece 08.01.2008 tarihinde tebliğ edilen yazı ile ihalenin iptal edildiğini öğrendikleri,  idarenin iptal kararının mevzuata uygun olmadığı hususlarına yer verilmiştir.

 

            İhalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

 

 

05.10.2007 tarihli ihale komisyon kararında Kantekin Denizcilik Eğit. İnş. Yemek San. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin teklif edilen bedelin %50’sinden az olduğu ve ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançosu ile ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun sunulmadığı gerekçesiyle, Birol YERKAYA’nın sunmuş olduğu birim fiyat cetvelinin idari şartnamenin 19 uncu maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığının ve ihalenin Yuvaş Bakım Onarım İnş. Bas. Yay. Paz. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığının belirtildiği, ihale komisyon kararının 05.10.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, 05.10.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirildiği,

 

Bununla birlikte, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa bağlı olarak çıkartılan Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara Ait Uygulama Talimatı gereğince idare tarafından hazırlanan ihale işlem dosyasının 03.12.2007 tarih ve 604-56-1007-2178 sayılı yazı ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na gönderilerek ön mali kontrolün yaptırıldığı,

 

            Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nca Bölge Müdürlüğü’ne yazılan 02.01.2008 tarih ve 869-1-1 sayılı yazıda, 15.10.1990 tarih ve 2630 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 2. sayfasının incelenmesi sonucunda, Yuvaş Bakım Onarım İnş. Bas. Yay. Paz. San. ve Tic. A.Ş.’nin ortakları arasında Yurtkur Vakfı ve Yurtkur Sağlık Vakfının bulunduğunun tespit edildiği, ancak şirketin sermaye yapısını gösterir 10.05.2007 tarih ve 6805 sayılı  Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 32. sayfasında anılan vakıfların şirkette ortaklığının bulunmadığının görüldüğü, bununla birlikte Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü başmüfettişlerinden Cihat SARAÇOĞLU’nun temsilcisi olduğu ve kurum çalışanlarının yararlandığı Özyurt Sağlık  Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın, Yuvaş Bakım Onarım İnş. Bas. Yay. Paz. San. ve Tic. A.Ş.’nin ortakları arasında bulunduğunun belirtildiği,

 

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın  02.01.2008 tarihli bildirimi üzerine, ihale yetkilisince 4734 sayılı Kanunun 5 inci ve 11 inci maddelerine aykırılık tespit edildiği gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, iptal kararının 02.01.2008 tarih ve 819-1-1-8 sayılı yazı ile isteklilere bildirildiği görülmüştür. 

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, Yuvaş Bakım Onarım İnş. Bas. Yay. Paz. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklif dosyası kapsamında 15.10.1990 ve 10.05.2007 tarihli Ticaret Sicil Gazetelerinin yer aldığı, 10.05.2007 tarih ve 6805 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Özyurt Sağlık  Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın anılan  şirketin %4 hissesine sahip ortağı olduğu  ve bu hisselerin Cihat SARAÇOĞLU tarafından temsil edildiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

            Türk Medeni Kanunun 101 inci maddesinde; Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.” hükmü,

           

            102 nci maddesinde; Vakıf kurma iradesi, resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır.” hükmü,

 

106 ncı maddesinde ise; “Vakıf senedinde vakfın adı, amacı, bu amaca özgülenen mal ve haklar, vakfın örgütlenme ve yönetim şekli ile yerleşim yeri gösterilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Yuvaş Bakım Onarım İnş. Bas. Yay. Paz. San. ve Tic. A.Ş.’nin ortakları arasında yer alan  Özyurt Sağlık  Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın, Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuş özel hukuk hükümlerine tabi bir vakıf olduğu, Vakıf Senedinin 2 nci maddesinde, “Kurum”un “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu” ifade ettiği belirtilerek, “Vakfın Amacı” başlıklı 3 üncü maddesinde vakfın Kurum mensuplarının sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerini temin etmek üzere kurulmuş olduğunun belirtildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11 inci maddesinde; “İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü bulunmaktadır.

            Söz konusu maddenin gerekçesinde; “İhaleye katılacak istekliler arasında eşitlik ve rekabeti sağlamak ve ihaleye fesat karıştırılmasını önlemek üzere; ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılması engellenmiştir.  Ayrıca, bu yasakların organik bağ içinde bulundukları şirketleri için de geçerli olması düzenlenmiştir.

 

Aynı amaçla, ihaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık vb. kuruluşlar ile bunların şirketlerinin bu idarelerin ihalelerine katılmamaları hükmüne yer verilmiştir.” denilmektedir.

 

İhaleye katılacak istekliler arasında eşitlik ve rekabetin sağlanması amacıyla idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık vb. kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak olduğu şirketler ihalelere katılamayacak olanlar arasında sayılmıştır.

 

İdareler 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. İhaleyi yapan idarenin personelinin sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerini temin etmek üzere kurulmuş olan bir vakfın ortağı olduğu şirketin ihaleye katılmasının istekliler arasında eşitlik ve rekabetin sağlanması ilkesine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, ihalenin ihale yetkilisince 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin son fıkrası hükmüne uygun olarak iptal edildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul