• Karar No: 2008/UH.Z-996
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :139
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-996
Şikayetçi:
 Nimet Gıda Taş. İnş. Tekstil B.Sayar Danş. Petrol Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti., Organize Sanayi Bölgesi Pik Dökümcüler Sitesi A 1 Blok No 5/2 İkitelli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Alibey Çocuk Yuvası, Alibey Adası Ayvalık / BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2046
Başvuruya konu ihale:
 2007/175047 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Mamul Yemek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2008 tarih ve 08.02.78.0092/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Alibey Çocuk Yuvasınca 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Mamul Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nimet Gıda Taş. İnş. Tekstil B.Sayar Danş. Petrol Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2008 tarih ve 2046 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.3.4 maddesinde firmanın mutfakta yangın ve besin zehirlenmelerine karşı tüm rizikolar için sigorta vereceğine dair taahhütname istendiği, ancak idarenin sigortanın türü, limitleri hakkında düzenleme yapmadığı, sigortanın maliyetinin de limit ve türüne göre değiştiği, yapılan düzenlemenin bu haliyle eşit muamele ilkesine ve Genel Şartnamenin 19 uncu maddesine aykırılık teşkil ettiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine, idare tarafından başvuru sahibine verilen cevap yazısında; “İlgili şartname ve sözleşme tasarısının bahse konu maddeleri Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesine aykırı olmadığı” hususlarının belirtildiği ve şikayetin bu suretle reddedildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

İhaleye ilişkin Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin 7.3.4 maddesinin (d) bendinde ise; “Yüklenici firmanın, mutfakta yangın ve besin zehirlenmelerine karşın tüm rizikolar için sigorta poliçesi vereceğine dair noterden taahhütname vermesi gerektiği” hususu belirtilmiştir.

 

            İdarece doküman içerisinde firmalara verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Çalıştırılan işçilerin sigortası yükleniciye ait olup, işçiler çalışırken kurum malına zarar verilmesi halinde zarar verilen mal veya malzeme yüklenici tarafından temin edilir ve kuruma verilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen düzenlemeler ile idarece sigortaya ilişkin yapılmış bulunan düzenlemeler birlikte ele alındığında, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği tespit edilmiştir

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul