• Karar No: 2008/UH.Z-998
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :141
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-998
Şikayetçi:
 Ada Hizmet Taah. Danş. Rek. Orgnz. Tıbbi Malz. ve Dahili Tic. Ltd. Şti., Camiatik Mahallesi Başçeşme Sokak No 21 K 2 Malkara/TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Hayrabolu Devlet Hastanesi Baştabibliği, Aydınevler Mahallesi Uzunköprü Caddesi No 13 59400 Hayrabolu/TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1283
Başvuruya konu ihale:
 2008/361 İhale Kayıt Numaralı “13 Kişi ile 105 Takvim Günü Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.01.72.0092/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hayrabolu Devlet Hastanesi Baştabibliğince 04.01.2008 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “13 Kişi ile 105 Takvim Günü Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ada Hizmet Taah. Danş. Rek. Orgnz. Tıbbi Malz. ve Dahili Tic. Ltd. Şti.’nin 07.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2008 tarih ve 1283 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye davet edilecek firmaların adresleri idarece bilindiği halde, ihalenin belirli bir firma üzerinde kalmasını teminen idari şartnamenin 41 inci maddesinde aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da en avantajlı teklif olduğunun anlaşılması durumunda Hayrabolu ilçesine en yakın olan isteklinin tercih sebebi olacağının hüküm altına alındığı, işin yapılması ile ilgisi olmayan firmanın adresinin kullanılmasına imkan verilmesinin ihalenin şaibe altında kalmasına neden olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yıllık temizlik hizmeti ihtiyacını karşılamak üzere, 14.11.2007 tarihinde ve 2007/162680 ihale kayıt numarası altında idarece açık ihale usulü ile ihaleye çıkıldığı, gerçekleştirilen söz konusu ihalenin Kurumumuzca iptal edildiği, iptal edilen ihale yerine 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca pazarlık usulü ile 105 takvim günü süreli temizlik hizmeti alımı ihalesine çıkıldığı, arada geçen sürelerin ise anılan Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilen temizlik hizmeti alımları ile geçirildiği, diğer taraftan idare tarafından açık ihale usulü ile henüz yeniden temizlik hizmeti alımı ihalesine çıkılmadığı hususları anlaşılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde aynı fiyatın teklif edilmesi durumunda dikkate alınması gereken fiyat dışı unsurlar ile ilgili olarak ihaleye ilişkin idari şartnamenin 41.3 üncü maddesinde; “En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak fiyat dışı unsurlar, Hayrabolu ilçesine en yakın olan istekli tercih sebebi olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aynı fiyatın teklif edilmesi” başlıklı 71 inci maddesinde; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını, iş ortaklığında ise hisse oranına bakılmaksızın pilot ortağın iş deneyim tutarını tam olarak dikkate almak suretiyle değerlendirme yaparak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. İş deneyim belgesi istenmeyen hallerde fiyat dışı unsur idarelerce belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İlgili hüküm uyarınca, fiyat dışı unsur olarak iş deneyim belgesinin tutarının dikkate alınması, iş deneyim belgesi istenmeyen durumlarda ise fiyat dışı unsurun idarece belirlenmesi gerekmektedir. Bahse konu ihalede, iş deneyim belgesinin istenilmediği belirlendiğinden, bu kapsamda “Hayrabolu ilçesine en yakın olan istekinin tercih sebebi” sayılması hususunun, fiyat dışı unsur olarak ortaya konulduğu anlaşılmıştır

 

İdare tarafından ihaleye davet edilen dört firmanın adresleri incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan Türk Telekom 7 Numaralı Bayi Mehmet Gürsoy firmasının adresinin Hayrabolu ilçesinde bulunduğu, başvuru sahibi dahil geriye kalan diğer üç firmanın adreslerinin ise Malkara ve Tekirdağ’da bulunduğu belirlenmiştir.

 

Bu çerçevede, Hayrabolu ilçesine en yakın isteklinin tercih nedeni olarak belirlenmesi şeklinde ortaya konulan fiyat dışı unsurun, ihale konusu işin niteliği ile bağdaşmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, fiyatların eşit olma şartına bağlanmış bulunan bu aykırılığın, teklif verilmesini engellemediği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;        

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde aynı fiyatın teklif edilmesi durumunda dikkate alınması gereken fiyat dışı unsurlar ile ilgili olarak ihaleye ilişkin idari şartnamenin 41.3 üncü maddesinde; “En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak fiyat dışı unsurlar, Hayrabolu ilçesine en yakın olan istekli tercih sebebi olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aynı fiyatın teklif edilmesi” başlıklı 71 inci maddesinde; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını, iş ortaklığında ise hisse oranına bakılmaksızın pilot ortağın iş deneyim tutarını tam olarak dikkate almak suretiyle değerlendirme yaparak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. İş deneyim belgesi istenmeyen hallerde fiyat dışı unsur idarelerce belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İlgili hüküm uyarınca, fiyat dışı unsur olarak iş deneyim belgesinin tutarının dikkate alınması, iş deneyim belgesi istenmeyen durumlarda ise fiyat dışı unsurun idarece belirlenmesi gerekmektedir. Bahse konu ihalede, iş deneyim belgesinin istenilmediği belirlendiğinden, bu kapsamda “Hayrabolu ilçesine en yakın olan istekinin tercih sebebi” sayılması hususunun, fiyat dışı unsur olarak ortaya konulduğu anlaşılmıştır

 

İdare tarafından ihaleye davet edilen dört firmanın adresleri incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan Türk Telekom 7 Numaralı Bayi Mehmet Gürsoy firmasının adresinin Hayrabolu ilçesinde bulunduğu, başvuru sahibi dahil geriye kalan diğer üç firmanın adreslerinin ise Malkara ve Tekirdağ’da bulunduğu belirlenmiştir..

 

Bu çerçevede, Hayrabolu ilçesine en yakın isteklinin tercih nedeni olarak belirlenmesi şeklinde ortaya konulan fiyat dışı unsurun, ihale konusu işin niteliği ile bağdaşmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden rekabet ve güvenirlik ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul