İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1103
  • Toplantı No: 2008/13
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/13
Gündem No :97
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1103
Şikayetçi:
 Özak Sınai ve Tıbbi Gazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. Ferahim Şalvuz Mah. Adana Bulvarı No:125 33 470 Tarsus/MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Devlet Hastanesi Seyhan Mah. Hasan Şaş Bul. No:70 Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2008 / 2712
Başvuruya konu ihale:
 2007/187409 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Medikal Gaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 07.00.58.0085/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Devlet Hastanesi’nce 24.12.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Medikal Gaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özak Sınai ve Tıbbi Gazlar San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 17.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2008  tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  24.01.2008 tarih ve 2712 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Adana Devlet Hastanesi tarafından “Tıbbi Medikal Gaz Alımı” ihalesinin 24.12.2007 tarihinde yapıldığı, söz konusu ihalede firmalarının tüm belgelerinin tam olmasına rağmen, üretici firma (Habaş) ile olan sözleşmelerinin 2007 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının bildirildiği, ihalenin yapıldığı tarihte firmalarının Habaş’ın bayisi olduğu, Habaş’ın firmaları ile olan sözleşmelerinin 31.12.2007 tarihinde sona erecek olduğu yönünde yazıdan da bu durumun anlaşılabileceği, idarece bu yazının gerekçe gösterilerek sanki Habaş’tan başka medikal oksijen üreticisi yokmuş gibi değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı, firmalarının sunduğu tüm belgelerin ihale tarihi itibarıyla geçerli olduğu, ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

 

İdare tarafından, söz konusu ihalenin iptaline ilişkin gerekçeler ile sınırlı olarak  yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yer almaktadır;

24.12.2007 tarihinde  Adana Devlet Hastanesi tarafından ihale edilen söz konusu işe 2 istekli tarafından teklif verilmiş, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başvuru sahibinin üretici firma tarafından yetkili satıcıya verilmesi gereken yetkili satıcılık belgesinin bulunmaması nedeniyle,  Can Ticaret- Haluk Erşahinoğlu’nun Sağlık Müdürlüğü’nden alınması gereken depolama-dağıtım izin belgesinin bulunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmış, daha sonraki aşamada 24.12.2007 tarihli ihale komisyon kararı üzerine 24.12.2007 tarihinde ihalenin ihale yetkilisince “ihalede geçerli teklif bulunmaması” nedeniyle iptal edilmiştir.  

Şikayet konusu ihalenin idari şartnamesinin 7.1 inci maddesinin p bendinde; “İstekli firma üretici ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilen tıbbi amaçlı oksijen gazı üretim dolum izin belgesinin, bayi ise bayilik belgesi ile birlikte bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı tarafından verilen tıbbi amaçlı oksijen gazı üretim- dolum izin belgesinin ve kendisinin Sağlık Müdürlüğü’nden almış olduğu depolama-dağıtım izin belgesinin aslını ya da noter tasdikli suretini veya aslı idaremizce görülerek onaylanmış örneğini teklif dosyası ile birlikte sunacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Aynı düzenlemeye teknik şartnamede de yer verilmiştir.

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinin (b) bendinde; “ İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçının sanayi sicil belgesi ve imalatçı olduğunu gösterir belgeler” in sunulacağı belirtilmiştir.

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belge ve bilgilerden, başvuru sahibinin teklifi kapsamında; Özak Sınai ve Tıbbi Gazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. (firmanın kendisi) tarafından hazırlanmış, firmalarının Adana ve Mersin illeri ile ilçelerinde Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş.’nin bayisi olduğu belirten bir yazının sunulduğu belirlenmiştir.  

Başvuru dilekçesinin ekinde ve ihale dosyası kapsamında ayrıca Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş. tarafından düzenlenmiş 24.12.2007 tarihli bir yazının bulunduğu, bu yazıdan başvuru sahibinin Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş. ile olan anlaşmasının 01.01.2008 tarihinde sona erdiğinin belirtildiği görülmüştür.

Gerek uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçesine ilişkin tutanaktan ve ihale iptal kararından, gerekse idareye yapılan şikayet üzerine idarenin verdiği cevap yazısından Kuruma başvuru dilekçesinde belirtildiği gibi başvuru sahibinin Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş. ile olan sözleşmesinin 01.01.2008 tarihinde dolması nedeniyle değil, idari şartnamenin 7.1 inci maddesinin (p) bendinde istenen üretici firma tarafından yetkili satıcıya verilmesi gereken yetkili satıcılık belgesinin teklifleri kapsamında sunulmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirlenmiştir. Başvuru sahibi tarafından kendi firmaları tarafından hazırlanmış bir bayilik belgesinin sunulduğu anlaşıldığından, bu belgenin yetkili bayilik belgesi olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Şikayet konusu ihalede ikinci istekli olan Can Ticaret- Haluk Erşahinoğlu’nun da Sağlık Müdürlüğü’nden alınması gereken depolama-dağıtım izin belgesinin bulunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması uygun bulunmuştur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen tespitler mevzuat hükmü ile birlikte değerlendirildiğinde; şikayet konusu ihalede teklif sunan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmalarında mevzuata aykırılık bulunmaması nedeniyle, 24.12.2007 tarihli ihale komisyon kararı üzerine ihale yetkilisince “ihalede geçerli teklif bulunmaması” gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile
karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul