İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1104
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :101
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1104
Şikayetçi:
 FKK Güney Oto Lastik Takoz San. ve Tic. A.Ş., Vekili: Av. İlhan BAYTAN, Cinnah Cad. No: 40/10 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, Malzeme Dairesi Başkanlığı, Meclisi Mebusan Cad. No: 14 Kat:5 34427 Salıpazarı / Beyoğlu / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2111
Başvuruya konu ihale:
 2007/135065 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğüne Ait Salıpazarı Rıhtımı İçin Usturmaça Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 07.00.46.0160/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nca 10.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğüne Ait Salıpazarı Rıhtımı İçin Usturmaça Alımı” ihalesine ilişkin olarak FKK Güney Oto Lastik Takoz San. ve Tic. A.Ş.’nin 14.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.01.2008 tarih ve 2111 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin idare tarafından 25.02.2008 tarihinde iptal edildiği, bu aşamada bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihaleye katıldıkları, idarenin tekliflerini Teknik Şartnamenin 3 ve 12 nci maddelerine aykırı olduğu, usturmaçaların tek parça olarak yapılmamış olduğu ve usturmaçalara ait resimlerin ülke dışında yerleşik firmaların web sitelerinden temin edilerek kullanıldığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bıraktığı, ancak tekliflerinin İdari ve Teknik Şartnameye uygun olduğu, idarenin tekliflerini ihale dokümanında yazılı olmayan kriterleri kullanarak değerlendirdiği, mağdur edildikleri ve kamu zararına sebebiyet verildiği iddia edilmektedir.

 

 

 

Dosyanın incelenmesinden, ihalenin 25.02.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden idarece iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi  ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;

 

“İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. ….” hükmü bulunmaktadır.

                                                                                                                      

            Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Netice olarak, başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden idare tarafından 25.02.2008 tarihinde iptal edildiği, bu aşamada bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.  

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul