İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1105
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :102
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1105
Şikayetçi:
 Bioeksim Dış Tic. ve Yapı Sanayi Ltd. Şti., Sahrayıcedid Halk Sok. Golden Plaza C Blok No:29 K:5 D:11 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Darülaceze Cad. No:25 Şişli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2862
Başvuruya konu ihale:
 2007/181190 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Mali Yılı Mikrobiyoloji Laboratuarlarına Kit Karşılığı Cihaz alımı(1-21 Arası Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.02.2008 tarih ve 07.00.62.0207/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 17.12.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “2007-2008 Mali Yılı Mikrobiyoloji Laboratuarlarına Kit Karşılığı Cihaz Alımı İhalesinin 1-21 arası kalemlerine ilişkin olarak Bioeksim Dış Tic. ve Yapı Sanayi Ltd. Şti.’nin 03.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.01.2008 tarih ve 2862 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin Mikroelisa Cihazı Kiti kalemine ilişkin Pera Medikal İhr. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nce G.B.C. (General Biological Corporation) marka HBsAG kitinin sunulduğu, söz konusu kitin teknik şartnamenin B maddesinin 2 nci bendinde istenilen özelliği karşılamadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 7.3.5 inci maddesinde; “İstekli teklif edeceği cihaza, kitlere ve beraberinde verilecek aksesuar cihazlar (buzdolabı, kesintisiz güç kaynağı, santrifüj v.b.) ile ilgili orijinal teknik dokümanların aslını ibraz etmek zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Tam Otomatik Mikroelisa Kiti ve Cihazı teknik şartnamesinin “Kitlerin Özelliği” başlıklı B maddesinin 2 nci bendinde; “HIV kiti HIV 1-2, sub grup O antikorlarını ve p 24 antijenini tespit edebilmelidir. HBsAg kiti bilinen tüm mutant suşları tespit edebilmelidir. HCV kiti en az 3 jenerasyon olmalıdır. %1 oranında HCV doğrulama kiti ücretsiz verilecektir. Anti HBs kiti kantitatif sonuç vermelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Ene Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihalenin Mikroelisa Cihazı grubuna ilişkin sunulan teklif dosyasında, HBsAg kitine ait teknik dokümanların yer almadığı, teklif edilecek kitlere ait orijinal teknik dökümanlar idari şartnamenin 7 nci maddesinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve idari şartnamenin 32.1 maddesi gereğince yeterlik kriteri olarak sunulması gereken belgeleri eksik olan istekliler değerlendirme dışı bırakılması gerektiği için idare tarafından Ene Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmamasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Bioeksim Dış Tic. ve Yapı Sanayi Ltd. Şti. ve Nepha Tıbbi Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan HBsAg kitine ait teknik dokümanlarda söz konusu kitin HBsAg mutant suşlarını tespit edebildiğine ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı anlaşılmıştır.

 

İhalenin Mikroelisa Cihazı grubu üzerinde bırakılan Pera Medikal İhr. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin HBsAg kitine ilişkin test sonuçlarını ve kullanım kılavuzunu sunduğu, söz konusu test sonuçları ve kullanım kılavuzunda HBsAg kitinin mutant şusları tespit edebildiğine ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı anlaşılmıştır.

 

Bioeksim Dış Tic. ve Yapı Sanayi Ltd. Şti.’nin şikayet başvurusuna idarece verilen cevap yazısında Pera Medikal İhr. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nce sunulan HBsAg kitinin teknik şartnamedeki ilgili maddeye uygun olduğunun belirtildiği, ancak idarenin cevap yazısındaki gerekçenin Pera Medikal İhr. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin sunduğu teknik dokümanların yerine söz konusu kite ait IVD uygunluk test raporuna ve ilgili beş makaleye dayandırıldığı anlaşılmıştır.

 

Bir teklifin idari ve teknik şartname hükümlerine uygunluğunun teklif zarfı içerisinde sunulan bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirilmesi gerekmektedir. İdarenin teklif zarfı içerisinde sunulmayan belge ve dökümanlar üzerinden teklifleri değerlendirme imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle cihaza ilişkin makaleyi ve/veya laboratuar test sonuçlarını dikkate almak suretiyle, ihalenin değerlendirmesi ve sonuçlandırılması mümkün bulunmamaktadır. İsteklilerce orijinal katalogların teklif zarfı içerisinde sunulması ve idarece istenmiş bulunan teknik kriterlerin doküman üzerinde gösterilmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla bir laboratuarın yayımladığı test raporuna ve yayımlanan makalelere göre isteklinin teklifinin değerlendirilmesi ve ihalenin bu belgeler üzerinden sonuçlandırılması imkanı bulunmamaktadır.

 

Yapılan incelemede Pera, Bioeksim ve Nepha firmaları tarafından sunulan HBsAg kitine ait teknik dokümanlarda söz konusu kitlerin teknik şartnamedeki ilgili maddeyi karşılayıp karşılamadığına ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı anlaşılmıştır. İhalenin sunulan teknik dökümanlar ile sonuçlandırılması imkanı bulunmamakla birlikte, sorumluluk idarede olmak üzere idarenin Pera Medikal İhr. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teknik şartnameye uygun mal teslim edip etmediği hususunu malın teslimi ile muayene ve kabul aşamasında da değerlendirmesi, teslim edilen malın teknik şartnameye uyduğunun teklif zarfı içerisinde sunulan bilgi ve belgelerden ortaya konularak malın teslim alınması gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul