• Karar No: 2008/UM.Z-1106
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :103
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1106
Şikayetçi:
 Er-Karaca Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti. Muratpaşa Mah. Haşıloğlu Cad. Vaniefendi İşmerkezi Kat:1/5 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi İstasyon Cad. Doğan Sok. NO: 13 Kartal/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3177
Başvuruya konu ihale:
 2007/196743 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları Kit Karşılığı Cihaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2008 tarih ve 07.00.67.0162/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi’nce 04.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları Kit Karşılığı Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Er-Karaca Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 11.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 3177 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi tarafından 04.02.2008 tarihinde yapılacak 12 Grup Kit Karşılığı Cihaz Alımı ihalesine ilişkin ihale dokümanını satın aldıkları ancak teknik şartnamenin kitler ile özellikler bölümünün 4 üncü maddesi ile kit ile birlikte cihazın teknik özellikleri bölümünün 3 üncü maddesinin rekabeti engelleyici şekilde hazırlandığı, kit ile birlikte cihazın teknik özellikleri bölümünün 6 ncı maddesinin ise 4 üncü madde ile birlikte değerlendirildiğinde tek bir ürünü ifade ettiği, dolayısıyla idarece düzenlenen ihale dokümanının 4734 sayılı Kanunun 5, 12 ve 19 uncu maddelerine aykırılık taşıdığı,

 

Teknik şartnamenin Kitlerle Birlikte Cihazın Teknik Özellikleri bölümünün 3 üncü maddesinde; “Cihaza bir defada en az 50 adet numune yüklenmeli, bir çalışmada en az 200 test birlikte çalışmalıdır.” şeklinde düzenleme yapıldığı, söz konusu düzenlemedeki 50 adet numunenin 40 adede, testin de 200’den 192’ye indirilmesi gerektiği, teknik şartnamedeki düzenlemenin bu haliyle rekabeti engellediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin şikayeti 04.02.2008 tarihinde yapılan 12 Grup Kit Karşılığı Cihaz Alımı ihalesinin 5 inci grubunda yer alan Spesifik Alerji ve Otoimminute Cihazı alımı ihalesine yönelik olup inceleme de şikayete konu kalem üzerinden yapılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş ve 08.02.2008 tarihli yazımız ile;

 

Kurumumuza ulaşan itirazen şikayet başvurusunda, başvuru sahibinin; alerji testlerinin üç temel farklı teknoloji ile yapıldığını, bunlardan Prick testin (in vivo dianostic) deri üzerinden yapılan ve deri hastalıklarında hastaya rahatsızlık vermesi ve uygulama zorlukları bakımından kullanılması tercih edilmeyen bir yöntem olduğunu, strip testlerin ise spesifik bir allergiye bakılmak istense bile strip üzerine tüm allergenlerin yüklenmesi gerektiğini bu nedenle çok maliyetli olduğunu, güvenirlik, maliyet vb. gibi avantajları nedeniyle üçüncü yöntem olan Özgül Spesifik Ig-e ölçümün (in-vitro diagnostik) tüm dünyada ve ülkemizde en yaygın kullanılan yöntem olduğunu, Özgül Spesifik Ig-e ölçüm (in-vitro diagnostik) teknolojisine dayalı testlerin ise likit ve solid faz yapısında olduğunu belirttiği,

 

Buna göre, idarece hazırlanan Spesifik Alerji ve Otoimminute test alımı ihalesine ait teknik şartnamenin;

 

1- Kitler ile Özellikler bölümünün 4 üncü maddesinde; “Teklif edilecek alerjen testleri katı faz yapısında, tek tek çalışmaya uygun olarak her biri ayrı ayrı formatlarda olmalıdır.” şeklinde, Kitlerle Birlikte Cihazın Teknik Özellikleri bölümünün 6 ncı maddesinde ise; “Teklif edilecek cihaz celluluse solid faz enzimimminoassay”, “Flourasans enzimimminoassay”, kemilimunesans enzimimminoassay” yöntemlerinden herhangi biriyle çalışmalıdır.” şeklinde düzenleme yapıldığını,

 

Söz konusu düzenleme ile REAST sistemlerin hariç bırakıldığını, teknik şartnamenin 4 üncü maddesine likid faz yapısındaki testlerin de eklenmesi gerektiğini, ancak buna karşılık idarece; katı faz istenmesinin nedeninin testlerin hassasiyetleri nedeniyle her hasta için ayrı ayrı formatta çalışmasının, kontaminasyonu önlediği, sağlıklı ve güvenli neticelerin çıkması düşünülerek yazıldığının iddia edildiğini, oysa ki kendi teklif edecekleri ürünün de sıvı fazlı olup ayrı ayrı formatta çalıştığını, kontaminasyonun önlenebilmesinin de katı ya da sıvı fazlı olmanın değil ayrı ayrı formatta çalışabilme özelliğinin bir sonucu olduğunu, bu nedenle kitlerle ilgili “Katı Fazlı” olması biçimindeki ilgili maddenin “Sıvı Fazlı” kitleri de kapsayacak şeklide düzenlenmesi  gerektiğini iddia ettiği,

 

Başvuru sahibinin, ayrıca teknik şartnamenin 4 ve 6 ncı maddelerinin birbiri ile çeliştiğini, şöyle ki; 4 üncü madde ile kitlerin katı fazlı olması şartı getirildiğini ancak “kemilimunesans enzimimminoassay” sistemlerin sıvı fazlı kitleri çalışabilen sistemler olduğunu, böylece teknik şartnamede üç yöntemin sayılmış olmasının da gerçekten uzak olduğunu iddia ettiği,

 

2- Başvuru sahibinin, teknik şartnamenin Kitlerle Birlikte Cihazın Teknik Özellikleri bölümünün 3 üncü maddesinde; “Cihaza bir defada en az 50 adet numune yüklenmeli, bir çalışmada en az 200 test birlikte çalışmalıdır.” şeklinde düzenleme yapıldığını, söz konusu düzenlemedeki 50 adet numunenin 40 adede, testin de 200’den 192’ye indirilmesi gerektiğini, teknik şartnamedeki düzenlemenin bu haliyle rekabeti engellediğini iddia ettiği, ancak idarenin bu şikayetle ilgili olarak; laboratuarların istatistik incelemesinde, numune ve test kapasitesi düşünüldüğünde, laboratuarın ihtiyacının ancak karşılandığı yönünde cevap verdiği,

 

Buna göre; başvuru sahibinin iddialarına karşılık idarece verilen cevapların da göz önünde bulundurulmak suretiyle, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 12 inci maddesinde yer alan; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir….” hükmü çerçevesinde başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili oluşturulacak gerekçeli görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir.

 

20.02.2008 tarihinde alınan teknik görüşe ait cevabi yazıda;

 

“1- Alerji paneli ve otoimmünite paneli ile istenilen testler şeklinde ihale şartnamesinde bu iki test grubu farklı yöntemlerle veya aynı yöntemle çalışması mümkündür. Bu nedenle bu iki test grubu ihale şartnameleri ayrı ayrı düzenlenebilir.

 

2- Kitler ve özellikler bölümünün 4. maddesinde; “Teklif edilecek alerji testleri katı faz yapısında, tek tek çalışmaya uygun olarak her biri ayrı ayrı formatlarda olmalıdır.” ve kitlerle birlikte cihazın teknik özellikleri bölümünün 6. maddesinde; “Teklif edilecek cihaz selülöz solid faz enzimimmünassay yöntemlerden herhangi biriyle çalışmalıdır.” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmektedir. Dördüncü maddedeki “katı faz yapısında” ve 6. maddedeki “selüloz solid faz” ibareleri bazı sistemleri tanımlayıcı olabilir ve bu ifadeler rekabetin sağlanması için kaldırılması önerilir.

 

3- İhale şartnamesinin kitlerle birlikte cihazın teknik özellikleri kısmında 3. maddede “Bir defada 50 adet numune yüklenebilmeli, bir çalışmada en az 200 test birlikte çalışmalıdır.” ibaresi yer almaktadır. Söz konusu hastanenin 2008-2009 yılı için istenilen testlerin toplamı 15.600 olup testlerin yılda laboratuar normal mesai günü 250 gün olarak alındığında bir çalışma gününe düşen test sayısı 63 olduğu görülmektedir. Oysaki istenilen kapasite 200 testtir. Cihaz için istenilen kapasite hastane için oldukça yüksek olarak düşünülebilir. Bir kerede yüklenebilecek numune sayısının 40, yüklenebilecek test sayısının 192 olması hastane için yeterli olabilir.” şeklinde cevap verilmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede ihalenin şikayete konu kalemi için bir adet teklif verildiği de tespit edilmiş olup alınan teknik görüş ile birlikte yapılan değerlendirmede 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü gereğince inceleme konusu ihale ile ilgili olarak gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul