İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1107
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :106
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1107
Şikayetçi:
 Med-Kim Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti, 1456 Sokak Barohan Nu:16 K.1 D.5 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Gediz Devlet Hastanesi Baştabipliği, Mehmet Ersoy Caddesi 43600 Gediz/KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1787
Başvuruya konu ihale:
 2007/148927 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Otoanalizör Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 07.00.37.0197/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gediz Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Otoanalizör Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Med-Kim Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.01.2008 tarih ve 1787 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Başvuru sahibinin 1 ve 2 nci iddialarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin C.11 maddesinin; “Cihazların reaktifleri en fazla iki adet olmalı, her reaktif ve serum için ayrı prob olmalı” şeklinde düzenlendiği, bu ifadenin numune probunun ve reaktif probunun ayrı ayrı olması nedeniyle numune ve reaktif arasında kontaminasyonun engellenmesi için yazıldığının düşünüldüğü, iki ayrı reaktif probu istenmesinin ihaleyi belli bir cihaza yönlendirdiğinin ihale sürecinde gözlemlendiği,

 

 

2) Teknik şartnamenin C.8 maddesinin; “Cihaz üzerindeki reaktiflerin bulunduğu üniteyi 12C derece veya daha az sıcaklıkta tutabilecek orjinal soğutma sistemine sahip olmalıdır.” şeklinde düzenlendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın soğutma ünitesinin 15C altında tutabildiği,

 

3) Teknik şartnamenin B.11 maddesinde yer alan; “Kitler cihazların orijinal kiti olmalı, orijinal olmayanlar %20’yi geçmemelidir” ibaresinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin C.11 maddesinde; “Cihazların reaktifleri en fazla iki adet olmalı, her reaktif ve serum için ayrı prob olmalı”,

 

Teknik şartnamenin C.14 maddesinde; “Cihazda reaktif ve numune propları ayrı ayrı olmalıdır.”,

 

Teknik şartnamenin I.1 maddesinde;    “Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ….marka……model oto analizör cihazı ve kit teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kaydına yazılmış ve yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            Başvuru sahibi isteklinin teklif ettiği cihaza yönelik olarak hazırladığı teknik şartnameye uygunluk belgesinde C.11 maddesine karşılık olarak; Cihazımızın reaktifleri en fazla iki adettir. Her reaktif için ve serum için ayrı probu vardır.” cevabı verildiği,

 

            İdarenin 02.11.2007 tarih ve 2059 sayılı yazısı ile başvuru sahibi istekliden cihazın reaktiflerinin en fazla iki adet olduğu, her reaktif ve serum için ayrı probu olduğu hususunun açıklamasının istenildiği,

 

            Başvuru sahibi isteklinin 08.11.2007 tarihli yazısında; “Cihazımızda kullanılan reaktifler en fazla iki adet olup, cihazımızın üzerinde fotometrik testler için 1 adet numune probu, 1 adet reaktif probu, 1 adet reaktif mixer probu, 1 adet ISE reaktifleri için ayrı kanalı mevcuttur. C.11 maddesinde geçen her reaktif ve serum için ayrı prob olmalıdır cümlesi tarafımızdan ihalenizdeki istemi yapılan 29 parametre için numune ve reaktif propları ayrı ayrı olmalıdır şeklinde algılanmaktadır. Cihazımız ve piyasada mevcut olan üst sınıf sistemler için reaktif ve numune probunun ayrı ayrı olması kontaminasyonu önlemek açısından önemli olup cihazımız da bu şartı yerine getirecek şekilde dizayn edilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

            İdarenin teknik şartnamenin C.11 maddesindeki düzenlemesi ile teklif edilecek cihazlarda reaktif sayısının en fazla iki adet olmasını istediği, C.14 maddesindeki düzenlemesi ile de numune ve reaktif proplarının ayrı ayrı olmasını istediği, 08.11.2007 tarihli yazıdaki hususlar dikkate alınarak teklif edilen cihazda iki reaktif bulunmasına karşılık bir reaktif probunun olması nedeniyle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

                                                                                                                                                      

            Söz konusu ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, başvuru sahibi istekli haricinde 3 isteklinin teklifinin idare tarafından geçerli kabul edildiği, geçerli teklif sahibi isteklilerin farklı marka ve model cihaz teklif ettikleri görüldüğünden başvuru sahibinin iki ayrı reaktif probu istenmesinin ihaleyi belli bir cihaza yönlendirdiği iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin C.8 maddesinde; “Cihaz üzerindeki reaktiflerin bulunduğu üniteyi 12C derece veya daha az sıcaklıkta tutabilecek orjinal soğutma sistemine sahip olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihaza yönelik olarak hazırladığı teknik şartnameye uygunluk belgesinde C.8 maddesine karşılık olarak; “ Teklif ettiğimiz cihazlar üzerinde reaktiflerin stabiliteleri için soğutma ünitesi bulunmaktadır. Teklif ettiğimiz cihazlar stand-by konumunda iken de soğutma ünitesi çalışır durumdadır ve reaktifler 12C’nin altında bir sıcaklıkta saklanırlar.” cevabı verildiği,

 

            Cihaza ait katalogun noter onaylı Türkçe tercümesinde “Reaktifler” başlığı altında; “60 soğutuculu reaktif pozisyonu (8-15 C ya da ortamın 15 C aşağısı) 20, 50, 70 ve 100 mlik şişeler” ifadesinin yer aldığı,

 

            İdarenin 28.12.2007 tarih ve 2341 sayılı yazısı ile ihale üzerinde bırakılan istekliden cihazın katalogunda reaktif ünitesinin 8-15 C olduğunun belirtildiği, 12 C’nin altında olmasını sağlayıp sağlamadığı hususunun açıklamasının istendiği,

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin 02.01.2008 tarihli yazısında; “Söz konusu ihalede tarafımızca teklif edilen Randox marka RX Imola model cihazın sıcaklığı 8-15 C arasında ayarlanabilen reaktif soğutma sistemine sahiptir. Bu sıcaklık fabrikasyon olarak 12 C üst sınıra göre ayarlanmıştır. Buna göre soğutma ünitesi reaktif bölmesini 12 C nin altında tutacak şekilde çalışır. Bu sıcaklık değeri cihaz ekranlarında anlık olarak izlenebilir.” ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

            Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olduğunu belirttiği, bu itibarla, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan; “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” şeklideki düzenleme çerçevesinde ihale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde teslim alınan malın ihale dokümanına uygun olup olmadığının idarece ayrıca tespit edilmesi gerektiği ve buna ilişkin hukuki sorumluluğun idareye ait olduğunun açık olduğu, sonuç olarak başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde; “İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin 17.10.2007 tarihinde doküman satın almasına rağmen dokümana ilişkin olan bu iddiasına, ihaleye teklif verdikten sonra 17.12.2007 tarihli başvurusunda yer verdiği tespit edilmiştir. Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca şikayetçinin dokümana şikayet ehliyeti bulunmadığından, şikayetçinin iddiasına yönelik değerlendirme iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır:

 

Teknik şartnamenin B. Bölümünün B.11 maddesinde yapılan düzenleme ile “Kitler cihazların orijinal kiti olmalı, orijinal olmayanlar %20’yi geçmemelidir”” şartının getirildiği görülmüştür.

 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde “orijinal” terimi, teknik (araç-gereç) bağlamında, “Fabrikası tarafından yapılmış olan taklit olmayan” şeklinde açıklanmıştır. Bu anlamda, idarece, kullanılacak olan cihazın markasıyla aynı marka kitlerin alınmak istendiği sonucuna ulaşılmaktadır.

           

            4734 sayılı Kanunun şartnameler başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü, aynı Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında;“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Konu hakkında Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünde "XII- İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar" başlığının "H. Kit Karşılığı Cihaz Alımı" maddesinde;             “… İhale dokümanlarının düzenlenmesinde 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddeleri göz önünde bulundurulmalı, rekabeti engelleyecek şekilde düzenleme yapmaktan kaçınılmalıdır. Sağlık Bakanlığından görüş almak suretiyle Kamu İhale Kurulunca da Teknik şartnamede kitlerle cihazın aynı marka olması gerektiğine ilişkin yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesine aykırı olduğu ve bu düzenlemenin ihaleye katılımı ve rekabeti engellediğine karar verilmiştir. Bu sebeple ihale dokümanının düzenlenmesinde bu husus  göz önünde bulundurulmalıdır…”açıklaması yer almaktadır.                                                                                                                                      

 

            Teknik Şartnamede yapılan düzenlemenin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlaması ve aynı zamanda rekabeti engelleyici hususlar içermemesi gerekmektedir. İdare tarafından teknik şartnamenin B. Bölümünün B.11 maddesinde yapılan düzenlemede “Kitler cihazların orijinal kiti olmalı, orijinal olmayanlar %20’yi geçmemelidir” koşuluna yer verildiğinden ve bu durumun bilimsel ve mevzuata uygun bir açıklaması bulunmadığından, söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine ve Tebliğin anılan düzenlemesine uygun bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvuru sahibinin 1 ve 2 nci iddialarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul