En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1108
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :108
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1108
Şikayetçi:
 Koşer Gıda Teks. Tar. Ür. Hay. Tur. Taah. Paz. Ltd Şti., Korutürk Mah. Gonca Sok. Nu:16 Balçova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. Nu: 85 C Blok 06330 Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.02.2008 / 5459
Başvuruya konu ihale:
 2007/180358 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Gıda ve Temizlik Malzemesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2008 tarih ve 07.01.15.0197/2008-15 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 08.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif Gıda ve Temizlik Malzemesi” ihalesine ilişkin olarak Koşer Gıda Teks. Tar. Ür. Hay. Tur. Taah. Paz. Ltd Şti.’nin 20.02.2008 tarih ve 5459 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Başvuru dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İhalede 20 kalem gıda maddesinin söz konusu olduğu, bu kalemlerin her biri için idarece 2008 vizeli, akredistasyonlu ve noter tasdikli 300 adet belge istendiği, ihalenin 08.01.2008 tarihinde yapılması nedeniyle bu belgelerin bazı firmalarca yetiştirilemediği, ihalede rekabetin engellendiği,

 

2) İdarece ihale dokümanında yapılan düzenleme ile yükleniciden idarenin istediği yerde olmak üzere 24 adet soğuk hava deposunun kiralanmasının istendiği, verilen adreslerin belediyenin yan şirketi olan Belso Şirketine ait olduğu, kiranın miktarı ve şartlarının belirtilmediği, bu hususların belirsiz olmasının rekabeti engellediği ve teklif bedelini etkilediği,  

 

3) Daha önce aynı konuya ilişkin olarak yapılan ihalelerde iş bitirme belgesinin istenmediği, bu ihalede istenmesinin ihaleler arasında farklılık yarattığı,

 

4) İhalenin 9 uncu kalemi olan Siyah Çay 1 KG (1 X 3 ) alımında alım miktarının 1.200.000 paket ve 3.600.000 Kg olarak belirtildiği, hangi birim üzerinden teklif verileceğinin anlaşılamadığı,

 

5) İhalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesine aykırı işlemlerin yapıldığı iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin 04.12.2007 tarihinde ihale dokümanı aldığı, ihaleye teklif vermediği, 18.01.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, başvuru sahibinin ilk 4 iddiasının ihale dokümanına ilişkin olduğu, beşinci iddiasının ihalenin ilk oturumunda idarece yapılan işlemlere yönelik olduğu tespit edilmiştir.

 

          4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

          4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde; “İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi” şeklinde tanımlanmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “İstekli olabilecekler: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanını satın almış gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri”, aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) bendinde; “Şikayet; ihale sürecinde Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı idari işlem tesis edildiği iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurulardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde istekli olabileceklerin; “ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar” hakkında şikayet başvurusunda bulunabileceği, aynı maddenin (c) bendinde ise isteklilerin “tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler” hakkında şikayet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilir….” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

          İhale dokümanında mevzuata aykırılık bulunduğuna ilişkin iddialarla idareye şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için başvuru sahibinin “İstekli olabilecek” sıfatını haiz olunması, bunun için de ihale dokümanı satın alınması gerektiği açık olup ihale dokümanına yönelik başvurularda başvuru süresinin ihale dokümanı alındığı günden itibaren hesaplanması gerekmektedir.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru sahibi, şikayet ehliyeti bakımından istekli olabilecek konumundadır. Başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 04.12.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 18.01.2008 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin beşinci iddiasının tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamasına yönelik olduğu, bu iddia ile ilgili olarak başvuru sahibinin şikayet ehliyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında;Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne, 22 nci maddesinde ise, iddiaların incelenmesine geçilebilmesinin kabul koşullarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyoruz.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul