İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1109
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :109
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1109
Şikayetçi:
 Tutkunlar Metal Ahşap Möble İnş. Taah. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti, Demirhendek Caddesi, No 176, 06160 Siteler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çaybaşı Mahallesi, 1581. Sok., No: 4 20100 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2074
Başvuruya konu ihale:
 2007/166789 İhale Kayıt Numaralı “İlköğretim Okullarına Donatım Malzemesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 07.00.43.0200/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İlköğretim Okullarına Donatım Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tutkunlar Metal Ahşap Möble İnş. Taah. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti’nin 12.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2008 tarih ve 2074 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; teklif dosyalarında Banka Referans Mektubunun bulunmamasına rağmen Mali Durum Bildirimi ve ilgili finans kurumunun genel müdürlüğünden alınmış olan Banka Referans Mektubuna ait teyid yazısının bulunduğu, teyid yazısına istinaden idarece istenilmesi halinde Banka Referans Mektubuna ulaşılabileceği, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı ve kamu yararı gereğince ihalenin en düşük teklifi veren firmalarının uhdesinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 7.2.1 maddesinde “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği ihalelerde, teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir. Gerek görüldüğünde bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.”

 

            Düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale komisyonu kararında başvuru sahibinin teklifinin ihale teklif zarfı içerisinde Banka Referans Mektubu olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmektedir. Başvuru sahibi tarafından teklif kapsamında 3.000.000,00 YTL tutarından kullanılmamış nakit ve teminat kredisi olduğunun belirtildiği Mali Durum Bildirimi ile Denizli İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ithafen hazırlanmış, başvuru sahibi lehine 19.11.2007 tarih ve S68-1107-2962 sayılı Referans Mektubunun Siteler Şubesince düzenlendiğinin teyit edildiğinin belirtildiği, II. Müdür ve Müdür Yardımcısı adına imzalanmış olan 19.11.2007 tarihli ilgili bankanın Genel Müdürlük Teyit Yazısının sunulduğu anlaşılmaktadır. Anılan Genel Müdürlük Teyit Yazısının altında, ilgili bankanın Siteler Şubesinin kaşesinin bulunduğu, şube müdür yardımcısı ve müdürü adına imzaların bulunduğu ve 3.000.000 YTL’lik kullanılmamış nakit ve g.nakit değişken serbest mevduatın bulunduğunun belirtildiği anlaşılmaktadır. Anılan belge her ne kadar KİK030.1/M nolu standart forma uygun olarak ve “Banka Referans Mektubu” başlığı ile verilmemiş olsa da, belgenin Banka Referans Mektubuna ilişkin şekil unsurlarını içerdiği ve isteklinin mali durumuna ilişkin bilgiler taşıdığı anlaşılmaktadır. İdare tarafından anılan belgede belirtilen bilgilerin doğru olup olmadığının tespiti amacıyla, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit yapılabilmesi de mümkündür. Belirtilen hususlar doğrultusunda, isteklinin mali durum bildirimi ekinde sunmuş olduğu ilgili şube ve genel müdürlük yetkilileri adına imzalanmış olan ve isteklinin mali durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı belgenin her ne kadar standart forma uygun olarak sunulmamış ise de banka referans mektubuna ilişkin unsurları içerdiği, bu nedenle isteklinin mali durumunu tevsik edebilecek nitelikte olan bu belgenin idare tarafından İdari Şartnamenin 7.2.1 inci maddesi uyarınca isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir nitelikte bir belge olarak değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca idare tarafından belgede belirtilen bilgilerin doğruluğunun ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidinin yapılabileceği anlaşılmıştır. Bu nedenle idare tarafından bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir bilgilerin belirtildiği ve ilgili makamlar adına imzalanmış olan belgeyi sunmuş olan isteklinin teklifinin Banka Referans Mektubu sunulmamış olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, belirtilen hususlar doğrultusunda  başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul