İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1110
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :110
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1110
Şikayetçi:
 Deva Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti., Kükürtlü Mahallesi Kükürtlü Mah., Zübeyde Hanım Cad., Yener Apt., No:18/3 Osmangazi/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bilecik Devlet Hastanesi Baştabipliği, PK:11100 BİLECİK
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1863
Başvuruya konu ihale:
 2007/186694 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Cihaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 07.00.40.0200/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bilecik Devlet Hastanesi’nce 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Deva Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2008 tarih ve 1863 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik Şartnamenin b.8 inci maddesinde satın alınacak reaktifler ve kitler başlıklı maddede, hormon, hepatit, serolojik testleri bir arada gerçekleştiren tek cihazın bulunduğu, yetkili satıcısı oldukları immunolojik analiz ile çalışan cihazlarında serolojide CMV IgM, CMV IgG testlerinin yapılamadığı, ilaç düzeylerinde ise fenitonin, fenobarbital, karbamazepin, digoksin, teofilin testlerinin imminoloji cihazlarında değil, klinik biyokimya cihazlarında çalıştığı, ilaç düzey testlerinin imminolojik yöntemde istenilmesinden dolayı ihaleye sadece Abbott marka cihazı teklif eden tek bir firmanın katılabileceği,

 

2) İhale konusu işin “2008 yılı Hormon-Tümör belirteçleri ve serolojik test kitleri” adı altında ihaleye çıkıldığı, alınacak olan ilaç düzey testlerinin başlıkta belirtilmediği,  

   

İddia edilmektedir.

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”hükmü,

 

12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.”

 

hükmü yer almaktadır.

 

Anılan madde hükmü gereğince idareler tarafından teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerekmektedir. Başvuru sahibinin iddia ettiği konularla ilgili olarak akademik bir kuruluştan teknik görüş istenilmiştir. Gelen teknik görüşte, belirtilen teknik özelliklerin muhtemelen Abbott firmasını tarif ettiği, teknik şartnamede yer alan bu kriterlerin rekabeti ve bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik olmadığı kanaatine varıldığı belirtilmektedir. Gelen teknik görüşte belirtilen hususlar ve ihaleye başvuru sahibinin iddia ettiği gibi Abbott marka cihazı teklif eden tek firmanın katıldığı hususu göz önünde bulundurulduğunda, ihalede rekabet ortamının tam olarak sağlanamadığı ve başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanında işin adı “KİT Karşılığı Hormon-Tümör Belirteçleri ve Serolojik Test Cihaz Alımı” ve ihalenin türü ve miktarı “73.100 Adet Kit Karşılığı Hormon-Tümör Belirteçleri ve Serolojik Test Kitleri İle birlikte Cihaz Alımı İhalesi” olarak belirtilmiştir. Teknik Şartnamede 45 kalemde toplam 73.100 adet testin alınacağı belirtilmiştir. İhalenin türü ve miktarına ilişkin ihale ilanında ve ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin birbirleri ile uyumlu nitelikte olduğu, ihale ilanında ihalenin adının, türü ve miktarının anılan Kanunun 24 üncü maddesi hükmüne uygun olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirtildiği sonucuna varılmıştır. 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          1) İhale İlanının ve İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde; “İstekliler teknik şartnameye uygunluk cevabını teklif dosyasında komisyona sunacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır. İdare tarafından Kuruma gönderilen ihale dosyasında başvuru sahibi tarafından sunulmuş olan teknik şartnameye uygunluk cevabı bulunmadığı gibi, zarf açma ve belge kontrol tutanağında bu belgenin tekliflerle birlikte idareye teslim edilip edilmediği hakkında bir belirleme yapılmadığı tespit edilmiştir. 

 

          İhale İlanının 4.3.2 nci maddesinde, “teklif edilen cihaz ve kit için üretici veya distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi olmalıdır” düzenlemesi yer almaktadır. İdare tarafından Kuruma gönderilen ihale dosyasında üretici firma Abbott Laboratories şirketi tarafından hazırlanmış olan ve; “ Türkiye kanunlarına göre kurulmuş ve halen faaliyette olan Abbott Laboratuarları İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi’nin (Abbott Türkiye) Amerika Birleşik Devletleri Illinois Eyaleti kanunlarına göre kurulmuş ve halen faaliyette olan Abbot  Laboratories (Abbott) şirketinin bir alt kuruluşu olduğunu bildiririz. Abbott Türkiye, orijinal proforma fatura hazırlamak, ihalelere teklif vermek ve Abbott ürünlerinin yerel satış fiyatlarını belirlemek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye’de Abbott adına faaliyet göstermekle yetkili tek şirkettir.” ibaresi bulunan yetki belgesi ile üretici firma tarafından Türkiye temsilcisi olan firmaya yetki verildiği tespit edilmiştir. Ancak teklif veren firmaya bu konuda yetki verdiğine ilişkin bir belge tarafımıza gönderilen ihale dosyasında bulunmamaktadır.    

 

            Sonuç olarak tarafımıza gönderilen ihale dosyasının incelenmesi sonucunda, ihale ilanı ve idari şartnamede istenilmiş olan teklife ilişkin belgelerden teknik şartnameye uygunluk cevabı ve teklif veren firma adına düzenlenmiş olan yetki belgesinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmamış olduğu, bu nedenle bu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, geçerli teklif kalmayan ihalenin iptal edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

            2) 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 24.12.2007 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten ve bu karar 10.01.2008 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 16.01.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul