İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1116
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :127
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1116
Şikayetçi:
 Sarıoğlu Medikal Ltd. Şti. Vekili: Av. Çiğdem Akbulut YELMER, Muhsin Çelebi Mahallesi Çekiç İşhanı K:1/1 / AKSARAY
 İhaleyi yapan idare:
 Kırşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Zübeyde Hanım Cad. 40200 / KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2008 / 439
Başvuruya konu ihale:
 2007/27163 İhale Kayıt Numaralı “Kit İle Birlikte Otoanalizör Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.02.2007 tarih ve 07.00.84.0185/2008-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kırşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 03.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan "Kit İle Birlikte Otoanalizör Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yozgat İdare Mahkemesinin 05.12.2007 tarih ve E:2007/1601, K:2007/1242 sayılı kararı ile 2577 sayılı Kanunun 15/1-e maddesi uyarınca idari mercii tecavüzü nedeniyle Kuruma gönderilen Sarıoğlu Medikal Ltd. Şti.’ne ait dilekçenin 05.02.2008 tarih ve 439 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; idarenin 18.04.2007 tarihli kararıyla 03.04.2007 tarihinde yapılan ihalenin müvekkilleri üzerine bırakıldığı, Yerköy Dost Gıda Temiz. Medikal Petrol Ürün. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin itirazen şikayet başvurusu üzerine 11.06.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1948 sayılı Kurul Kararıyla “Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,” kararının alınmasından sonra idarenin düzeltici işlem tesis ederek ihaleyi Yerköy Dost Gıda Temiz. Medikal Petrol Ürün. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerine bıraktığı, ancak anılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin C.4 ve C.5 maddelerini karşılamadığı, dolayısıyla ihalenin müvekkilleri üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

          2577 sayılı Kanunun 14 uncu maddesinde; Danıştay veya idare ve vergi mahkemelerinde açılan davalara ilişkin olarak ön inceleme yapılacağı, ön inceleme konuları arasında “idari merci tecavüzü bulunup bulunmadığının” inceleneceği, 15 inci maddesinde; idari mercii tecavüzü bulunan hallerde mahkemece dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine karar verileceği, dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştaya veya ilgili mahkemeye başvurma tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, 03.04.2007 tarihinde yapılan ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı, ancak ihaleye ilişkin Kuruma Yerköy Dost Gıda Temiz. Medikal Petrol Ürün. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine 11.06.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1948 sayılı Kurul Kararının alındığı, bu karar üzerine idarenin düzeltici işlem tesis ederek ihalenin Yerköy Dost Gıda Temiz. Medikal Petrol Ürün. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı, ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklif sahibi olarak kendi firmalarının belirlendiği, bu düzeltici işlem kararının tebliği üzerine 06.07.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 28.02.2008 tarihinde gönderdiği ihale süreci bilgi formunun tetkiki sonucunda şikayet başvurusuna ilişkin cevabın 09.07.2007 tarihinde tebliğ edildiği, başvuru sahibince 24.07.2007 tarihli dilekçe ile, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken Yozgat İdare Mahkemesinde idarenin düzeltici işlem kararına karşı iptal davası açıldığı, anılan Mahkemenin 05.12.2007 tarih ve E:2007/1601, K:2007/1242 sayılı Kararıyla, 2577 sayılı Kanunun 15/1-e maddesi uyarınca idari mercii tecavüzü nedeniyle dava dilekçesinin Kurumumuza tevdiine karar verildiği, kararın 05.02.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına girdiği anlaşılmıştır.

 

            Bu çerçevede; 2577 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca, mahkemeye başvuru tarihi olan 24.07.2007 tarihi Kuruma başvuru tarihi olarak kabul edileceğinden itirazen şikayet başvurusunun süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Süresi içinde Kuruma yapıldığı kabul edilen itirazen şikayet başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin, idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği, idareye sunulan şikayet dilekçesi ile varsa bu dilekçeye idarece verilen cevabın bir örneğinin, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerden vekaletnameye 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi hükmü uyarınca Baro pulu yapıştırılmadığı/ anılan vekaletnamenin aslı ya da, avukat/noter onaylı örneğinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 301 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise; iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

          İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş ve sonuçlandırılmış bir başvuru bulunduğundan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul