İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-117
  • Toplantı No: 2008/ 01
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/ 01
Gündem No :94
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-117
Şikayetçi:
 Pera Grup Tıbbi Malz. Proje İnş. Elekt. Taah. Gıda Turz. Paz. İth. İhrc. Tic. ve San. Ltd. Şti., Necatibey Cad. Leblebici Şaban Sok. Servet Han No:20 K-3 Karaköy/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Babahasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. No:5/2 34080 Horhor Fatih/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35536
Başvuruya konu ihale:
 2007/121465 İhale Kayıt Numaralı “250 Kalem Atölye Malzemesi Alımı (1., 3. ve 4.Grup)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.12.2007 tarih ve 07.09.63.0110/2008-76E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 28.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “250 Kalem Atölye Malzemesi Alımı” ihalesinin 1, 3 ve 4 üncü Gruplarına ilişkin olarak Pera Grup Tıbbi Malz. Proje İnş. Elekt. Taah. Gıda Turz. Paz. İth. İhrc. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 08.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  30.11.2007 tarih ve 35536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)Kesinleşen ihale kararında, 3 üncü kısma ait birim fiyat teklif cetveli 194 üncü kaleme ait miktarın hatalı yazılması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            2) Kısmi teklife açık ihalenin, birim fiyat teklif mektubunun dipnot 5 te yer alan hükümler çerçevesinde  8 inci maddenin devamı olarak eklenmesi gereken ifadeye  yer verilmediği,

           

            3)Seç Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait birim fiyat teklif cetvelinin uygun olmadığı,

 

iddia edilmektedir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

             

            İdari şartnamenin  33.1 inci maddesinde; “İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.” ve 33.2 nci maddesinde; “Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz” düzenlemelerine yer verilmiştir.

           

            İdare tarafından hazırlanan ve ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde 194 üncü kalem olan “20 Watt Starter”ın miktarı 1000 olarak belirtildiği, ancak başvuru sahibi tarafından sunulmuş olan birim fiyat teklif cetvelinde aynı kalemin miktarı 100 olarak gösterildiği, birim başına verilen teklifin 0,30 YTL ve toplam olarak 0,30x100=30,00 YTL verildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından yapılan bu yanlışlığın aritmetik bir hata olmadığı, sadece miktarda yapılan bir hata olduğu ve teklif edilmesi gereken toplam fiyatı değiştireceği anlaşılmış olup idare tarafından bu hata düzeltilmeyerek ihalenin 3 üncü grubu ile ilgili olarak başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 21.1 inci maddesinde; “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 1-142 arası 1. Grup,143-173 arası 2. Grup, 174-207 arası 3. Grup, 208-250 arası 4. Grup” ve  22.2 nci maddesinde; “İstekliler her grup için ayrı ayrı teklif verebilecekleri gibi, ayrıca grupların tamamı içinde teklif verebilirler.”  düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            İdarece hazırlanan idari şartnamenin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 6 ncı maddesinde de belirtildiği üzere ihale dokümanı; idari şartname, ihtiyaç listesi, teknik şartname, sözleşme tasarısı, ve standart formlardan oluşmaktadır. Standart formlar arasında ise, yine Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan ve dipnotta yer alan bilgiler ışığında idarece düzenlenen birim fiyat teklif mektubu (KİK 019.0/M) da yer almaktadır.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı 14 üncü maddesinde; “İdare, ihtiyaç duyduğu mal alımının ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılmış standart ihale dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan KİK019.0/M numaralı standart form olan birim fiyat teklif mektubunun 8 inci maddesine ait 5 nolu dipnotunda; “İdareler, kısmi tekliflere açık ihalelerde, ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde 8. maddenin devamı olarak “Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.” ifadesine yer verilerek düzenlenen Teklif Mektubu örneğini ihale dokümanı içinde isteklilere vereceklerdir. Kısmi teklife izni verilmeyen ihalelerde sadece “tamamını” ifadesine yer verilecektir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Anılan mevzuat hükmüne göre birim fiyat teklif mektubuna ait KİK019.0/M numaralı standart form, idarelerce 8 inci maddeye ait 5 numaralı dip not dikkate alınarak doldurulması zorunluluğunu getirmektedir. İdare tarafından hazırlanıp isteklilere ihale dokümanıyla birlikte verilen birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde, şikayete konu ihalenin kısmi teklife açık olmasına rağmen idarece birim fiyat teklif mektubunda anılan düzenlemenin mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilmiştir.  

 

Kesinleşen ihale kararının incelenmesi sonucunda 1 inci grup ihalesinin Seç Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde, 2 nci grup ihalesinin başvuru sahibinin uhdesinde, 3 ve 4 üncü grup ihalelerinin Eyfah İnş. ve İnş. Malz. Dahili Ticaret- Eyüp Çilekçi firmasının uhdesinde bırakıldığı, başvuru sahibinin ve Seç Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş oldukları birim fiyat teklif mektuplarının 8 inci maddesine 5 nolu dipnotu ekledikleri ancak Eyfah İnş. ve İnş. Malz. Dahili Ticaret- Eyüp Çilekçi firmasının anılan maddeye 5 nolu dipnotu eklemediği, ancak, idarenin bunu bir eksiklik olarak görmediği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak yapılan eksik düzenleme idarenin hatası olmakla birlikte, yapılan bu hatadan dolayı yüklenicilere herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceği ve bu eksik düzenleme nedeniyle ihale dışı bırakılan bir isteklinin de bulunmadığı tespit edilmiş olup, yapılan hatalı düzenlemenin esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdare tarafından hazırlanan ve isteklilere sunulan ihale dokümanında yer alan malzeme listesi ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde; ihalenin 8 inci kaleminin “Ø 1 1/4" Maşon Galvanizli” olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

            Anılan kalemin ihalesi üzerinde kalan, Seç Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubu ve cetveli incelendiğinde;  1. Grup Sıhhi Tesisat Malzemeleri için çap ifadesi olan “Ø” simgesine yer verilmediği, ayrıca 8 inci kalemin adı ve kısa açıklaması bölümüne, “Ø 1 1/4" Maşon Galvanizli” yerine “114" Maşon Galvanizli” yazıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdarenin 16.11.2007 tarihli cevabında; başvuru sahibinin Seç Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ifadenin, ihaleye konu ürünü ifade etmediği şeklindeki iddiası üzerine, idare tarafından teknik bilirkişiye danışıldığı, bunun  neticesinde ifadenin istenen ürünü işaret ettiği ve bu konuda bir tereddüt yaratmayacağının öğrenildiği ifadesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

            Seç Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinin 1. Grup Sıhhi Tesisat Malzemeleri için çap ifadesine (Ø) yer vermemesinin ve 8 inci kalem olan  “Ø 1 1/4" Maşon Galvanizli” yerine “114" Maşon Galvanizli” yazılmasının teklif edilen toplam bedele etkisi olmadığı ve idare tarafından istenilmiş ürüne işaret ettiği anlaşıldığından idare tarafından yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede; İdari şartnamenin 21.1 inci maddesinde; “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 1-142 arası 1. Grup,143-173 arası 2. Grup, 174-207 arası 3. Grup, 208-250 arası 4. Grup” ve  22.2 nci maddesinde; “İstekliler her Grup için ayrı ayrı teklif verebilecekleri gibi, ayrıca grupların tamamı içinde teklif verebilirler.”  düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı 14 üncü maddesinde; “İdare, ihtiyaç duyduğu mal alımının ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılmış standart ihale dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdarelerce, ihalenin kısmi teklife açık olup olmaması durumu dikkate alınarak KİK019.0/M numaralı standart form olan birim fiyat teklif mektubunun doldurulması ve kısmi teklife açık olan ihalelerde bu standart formun 8 inci maddesine ait 5 nolu dip notuna yer verilerek düzenlenen Teklif Mektubu örneğinin ihale dokümanı içerisinde doküman satın alanlara verilmesi gerekmektedir.

 

 İdare tarafından hazırlanıp ihale dokümanıyla birlikte verilen birim fiyat teklif mektubunda, ihale kısmi teklife açık olmasına rağmen KİK019.0/M numaralı standart form olan birim fiyat teklif mektubunun 8 inci maddesine ait 5 nolu dip notuna yer verilmediği anlaşıldığından, anılan düzenlemenin mevzuata uygun olarak yapılmaması nedeniyle  idarece sağlıklı bir değerlendirme yapılamayacağı, bu nedenle ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.
                       

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul