• Karar No: 2008/UM.Z-119
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :96
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-119
Şikayetçi:
 Güney Diş Deposu Tic. ve San. A.Ş., Karanfil Sokak No: 47/6 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği, Ş. İnalöz Cad. Dağkapı / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.11.2007 / 34858
Başvuruya konu ihale:
 2007/149317 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin 1. kalemi olan Klinik Diş Üniti kısmı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 07.0946.0160/2008-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği’nce 22.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin 1. kalemi olan Klinik Diş Üniti kısmına” ilişkin olarak Güney Diş Deposu Tic. ve San. A.Ş.’nin 16.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.11.2007 tarih ve 34858 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalenin 1 inci kalemindeki “Klinik Diş Üniti” için en düşük fiyatı teklif ettikleri, tekliflerinin geçerli kabul edildiği, fakat fiyat dışı unsurlar kullanılarak ihalenin daha yüksek fiyat teklif eden firmaya verildiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde kullanılacak fiyat dışı unsurların İdari Şartnamede; malzemelerin ergonomik olması, tescilli marka olması, yedek parça bulunulabilirliği, servis imkanları olarak belirtildiği, ancak bu unsurların parasal değerlerinin  veya nispi ağırlıklarının belirtilmediği, ihalenin kanaate göre sonuçlandırıldığı, istekliler arasında fırsat eşitliği sağlanmadığı, sağlıklı bir değerlendirme yapılmadığı, dolayısıyla tekliflerin değerlendirilmesinde ve ihalenin sonuçlandırılmasında mevzuata aykırı hareket edildiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin bir ve ikinci fıkralarında;

 

“37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.”

 

            Hükmü yer almaktadır. 

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif” başlıklı 55 inci maddesinde ise;

 

“İdarelerce yapılacak mal alımı ihalelerinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; idareler, işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurları da dikkate alarak, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

 

            İdareler ihale konusu malın gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilirler.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede; bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için idari şartnamede nispi ağırlıkları belirlenir.

 

Değerlendirmeye alınacak fiyat dışı unsurların neler olduğu, parasal değerlerle ifade edilebilenlerin parasal değerleri, bu değerlerin hesaplama yöntemi ve ihale konusu malın özelliği nedeniyle teklif bedeliyle birlikte belli oranlarda değerlendirmeye alınması öngörülüyorsa ağırlık katsayıları,  değerlendirmede uygulanacak hesap yöntemleri, parasal değerler olarak ifade edilemeyenlerin ise nispi ağırlıkları, hesaplama ve değerlendirmeye alınmasıyla ilgili usul ve esaslar, ağırlık katsayıları ile her bir fiyat dışı unsurun fiyat dışı unsurların toplam ağırlığı içindeki dağılımları gibi hususlar açıklanır.

 

Yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.”

 

Hükmü bulunmaktadır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde idarelerin hangi unsurları fiyat dışı unsur olarak kullanabileceği hususu Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Fiyat dışı unsurlar” başlıklı 56 ncı maddesinde açıklanmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekindeki “Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 36 ncı maddesinde; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre mi ya da fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınmak suretiyle mi belirleneceğinin ve fiyat dışı unsurlar kullanılacak ise bu unsurların ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde ne şekilde etkili olacağının idarelerce belirleneceğine ve bu maddede belirtileceğine dair düzenleme yapılmıştır.

 

Şikayet konusu ihalenin ihale dokümanına bakıldığında;

 

İhale ilânının 5 inci maddesinde;

 

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

1. Malzemenin ergonomik olması

2. Tescilli marka olması

3. Yedek parça bulunabilirliği

4. Servis imkanı.”

 

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdarece düzenlenen İdari Şartnamenin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinde de, ihale ilânının yukarıda yer verilen 5 inci maddesindeki düzenleme yer almaktadır.

 

Ayrıca, şikayet konusu cihazın Teknik Şartnamesinin “Genel Özellikler” başlıklı bölümünün 1.2.5 numaralı maddesinde; “Ünit ilgili komisyon tarafından kanaat gösterilerek alınacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.    

 

İdarenin 4 kalem Tıbbi Cihaz alımı ihalesinin şikayet konusu 1 inci kalemindeki Klinik Diş Üniti Cihazı için dört istekli tarafından teklif verilmiş olup bu isteklilerden ikisinin teklifi belgelerinin eksik olması gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

 

İhale komisyonu karar tutanağında 1 inci kaleme ilişkin olarak;

 

Belgeleri tam olan iki firmanın tekliflerinin ihale ilânının 5 inci maddesinde belirtilen “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlarda da dikkate alınarak belirlenecektir.” düzenlemesi gereği değerlendirildiği,

 

Güney Diş Deposu Tic. ve San. A.Ş.’nin teklif ettiği cihazın fiyatının daha düşük olduğu, ancak cihazın daha önce merkezlerinde kullanıldığı ve verim alınamadığı, cihazın sık sık arızalandığı, tabiplerin cihazı ergonomik bulmadığı, orta ve uzun vadeli kurum yararları dikkate alınarak bu teklifin uygun bulunmadığı, Işık Diş Deposu Medikal Tıbbi Cihazlar İnş. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şirketinin teklif ettiği cihazın daha önce kliniklerinde denendiği; hasta yararı, kalite ve sağlamlık, yedek parça ve servis imkanları ile uzun vadeli kurum çıkarları yönünden uygun bulunduğu, bu nedenle bu cihazın alınmasının uygun görüldüğü hususlarına yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın yukarıda yer verilen ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışı unsurların kullanılması hususundaki hükümleri ile idarenin ihale dokümanında yaptığı düzenleme ve ihale sürecindeki uygulama birlikte değerlendirildiğinde;

 

  İdarenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışı unsurları kullandığı, ancak fiyat dışı unsurların ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine ne şekilde etki edeceğinin belirtilmediği, ihale ilânında ve İdari Şartnamede fiyat dışı unsurların; malzemelerin ergonomik olması, tescilli marka olması, yedek parça bulunulabilirliği, servis imkanları olarak belirtildiği, ancak bu özelliklerin nasıl değerlendirileceğinin, parasal değerlerinin veya nispi ağırlıklarının belirtilmediği, açık ve net bir düzenleme yapılmadığı, yapılan düzenlemenin objektif bir değerlendirmeye imkân vermediği, değerlendirmenin tamamen subjektif kriterlere göre yapıldığı, idarece yapılan düzenlemenin ve uygulamanın 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olmadığı ve bu uygulama nedeniyle ihalenin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sonuçlandırılamayacağı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin 1. kalemi olan Klinik Diş Üniti kısmına ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul