En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-120
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UM.Z-120 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 10.03.2008 tarih, 2008/UM.Z-1205 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :97
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-120
Şikayetçi:
 Arma Gıda İnş. Petrol Turizm İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Karagöl Mah. Kongre Cad. No:73 ARDAHAN
 İhaleyi yapan idare:
 Ardahan Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaptanpaşa Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:25 75000 ARDAHAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.11.2007 / 33962
Başvuruya konu ihale:
 2007/163155 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Eğitime Tabi Tutulan Öğrencilere Öğlen Yemeği İçin Gıda Maddesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2007 tarih ve 07.0926.0160/2007-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ardahan Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 25.10.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Taşımalı Eğitime Tabi Tutulan Öğrencilere Öğlen Yemeği İçin Gıda Maddesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Arma Gıda İnş. Petrol Turizm İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.11.2007 tarih ve 33962 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından yapılan ve raporda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Başvuru sahibinin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihaleye katıldıkları, İdari Şartnamenin 15 inci maddesinde ve bu maddenin atıfta bulunduğu diğer maddeler kapsamında isteklilerden istenilen bütün belgeleri ihale saatinde idareye sundukları, ancak Şartnamenin Diğer Hususlar bölümünde istenilen belgeleri sunmadıkları için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, hangi belgelerin ihale saatinde istenildiği hususunda uyuşmazlık bulunduğu iddia edilmektedir. 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

Taşımalı Eğitime Tabi Tutulan Öğrencilere Öğlen Yemeği İçin Gıda Maddesi Alımı ihalesine ilişkin ihale komisyonu karar tutanağı ve ihale işlem dosyasında bulunan diğer tutanakların incelenmesinden, başvuru sahibi Arma Gıda İnş. Petrol Turz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, 

 

a)Teklif zarfı üzerinde rakam ile yazılı teklif bedeli (31.000 YTL olarak gösterilen para birimi) yazı ile belirtilirken para birimi yazılmadığından, (sadece OTUZBİRBİN yazıldığından),

 

b) İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde istenilen ISO 2000-2001 veya 9001 kalite belgeleri ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınması gerekli Ürün Satış Belgesi bulunmadığından,

 

İhale Komisyonunca değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

1) Teklif mektubu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme; 

           

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  …” hükmüne yer verilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif Mektuplarının Şekli” başlıklı 49 uncu maddesinde ise;

“Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır.(standart form KİK018.0/M, KİK019.0/M)

 

            Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a)   Yazılı olması,

b)   İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d)      Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

e)Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce  imzalanmış olması.

 

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından  veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

 

Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

 

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.”  hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi”nin düzenlendiği 21 inci maddesine ilişkin (11) numaralı dipnotta;

“İdareler, yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değerin altında kalan ve sadece yerli isteklilerin katılabilmesini öngördükleri ihalelerde İsteklilerin tekliflerini Türk parası olarak vermelerinin zorunlu olduğu ve ödemeye esas para biriminin de Türk parası olduğunu bu maddede yazacaktır. Ancak yerli ve yabancı isteklilere açık ihalelerde (eşik değer altı veya üstü), İdarelerin Türk parası ve/veya başka para birimi cinsinden teklif verilmesini kabul etmeleri halinde ise bu maddede İsteklilerin tekliflerini hangi para birimi veya birimleri cinsinden verebileceği ile ödemeye esas para birimi İdarece düzenlenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale konusu işe ait İdari Şartnamenin 21 inci maddesinde de;

 

“Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi YTL olacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Bu durumda, söz konusu ihalede, isteklilerin tekliflerini Yeni Türk Lirası (YTL) haricinde başka bir para birimi üzerinden vermeleri mümkün değildir.

 

Başvuru sahibi Arma Gıda İnşaat Petrol Turizm İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Götürü Bedel Teklif Mektubunda;

 

“8- İhale konusu işin tamamı için teklifimiz götürü bedel KDV hariç 31.000,00 YTL (OTUZBİRBİN) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.” 

 

Şeklinde ifade yer almaktadır. 

 

Anılan mevzuat hükümleri ile teklif mektuplarının hazırlanmasına ilişkin açıklamalar uyarınca; söz konusu ihalede tekliflerin sadece Yeni Türk Lirası ile verilebileceği, teklif mektubunda, teklif edilen bedelin para biriminin belirtilmesi ve teklif edilen bedelin rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak yazılması gerektiği, anılan istekli tarafından verilen teklif mektubunda, teklif bedelinin rakam kısmında para biriminin “YTL” olarak belirtildiği, teklif mektubunda, teklif bedelinin yazıyla belirtildiği kısımda, teklif edilen para biriminin ayrıca belirtilmemiş olmasının, teklif edilen bedel ve para birimi hususunda değerlendirmeyi etkileyecek mahiyette tereddüt oluşturmadığı, bu nedenle, söz konusu teklif mektubunun ihale komisyonunca değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2) İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde belirtilen ISO 2000-2001 veya 9001 kalite belgeleri ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca verilen Ürün Satış Belgesinin ihale tarihinde teklif zarfında idareye sunulmamış olması hususu ilgili olarak yapılan değerlendirme; 

 

Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin III. Bölümünün 15 inci maddesinde; “Yeterlilik başvurusu için gerekli belgeler” başlığı altında  ihale tarih ve saatinde isteklilerce idareye sunulacak bilgi ve belgeler hususunda düzenleme yapılmıştır. Bu madde kapsamında yapılan düzenlemeler ve bu maddeye ilişkin dipnotlarda yapılan açıklamalar uyarınca; ihale tarih ve saatinde isteklilerce idareye sunulacak bilgi ve belgelerin esas olarak bu madde (Tip İdari Şartnamenin 15 inci maddesi) kapsamında belirtilmesi gerekmektedir.  

 

Anılan Tip İdari Şartnamenin 15 inci maddesi kapsamındaki 4.1 ve 4.2 numaralı dipnotlarda;

 

“4.1 İhale konusu malın üretimine ve/veya ithaline ve/veya piyasaya arzına ve/veya satışına ve/veya tüketilmesine ilişkin olarak isteklilerce ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat, sertifika vb. belgelerin ve ayrıca ilgili mevzuatı gereği mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli belgeler varsa bunların sunulmasına ilişkin hükümlere burada yer verilir.

 

                4.2 İlgili kamu kuruluşlarının düzenlemeleri ile getirilen mecburi standartlara; ilgili mevzuatı gereği TSE marka zorunluluğu getirilen sanayi malları için TSE belgesine; ihale konusu mal için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kuruluşlarca getirilen zorunluluklar çerçevesinde istenen belgelere ve/veya bilgilere burada yer verilir.”

 

            Şeklinde açıklama bulunmaktadır.  

 

Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin en sonunda “VI-Diğer Hususlar” başlıklı bir bölüm yer almaktadır. Bu bölüm gerekli olması halinde idarelerce doldurulmak üzere boş bırakılmıştır. Bu bölüme ilişkin (41) numaralı dipnotta;

 

“İdareler, bu şartnamede düzenlenmeyen  ve ihale konusu alımın niteliğine göre İdarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda ihale konusu alım işinin gereklerini de dikkate alarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla bu başlık altında , maddeler halinde başka düzenlemeler yaparak bu bölüme ekleyebilirler.”

 

Açıklaması yer almaktadır.

 

            Şikayet konusu olan ihale için idarece düzenlenmiş olan İdari Şartnamenin 15 inci maddesinde de; “Yeterlilik başvurusu için gerekli belgeler” hususunda düzenleme yapılmıştır.

 

Söz konusu 15 inci madde kapsamında isteklilerden istenilen belgelere bakıldığında, başvuru sahibi Arma Gıda İnş. Petrol Turizm İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılmasının gerekçesi olarak gösterilen; ISO 2000-2001 veya 9001 kalite belgeleri ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca verilen Ürün Satış Belgesi istenildiğine dair bir ifade/düzenleme bulunmadığı görülmektedir. Ayrıca, söz konusu 15 inci madde ile Şartnamenin sonundaki “Diğer Hususlar” başlıklı VI. Bölüme atıfta da bulunulmamıştır.

 

İhale konusu işe ait İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI. Bölümünde;    

 

“VI-DİĞER HUSUSLAR41

1-     İstekli, Gıda maddeleri ile ilgili   Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığından alınan üretim izin belgesini idareye sunmak zorundadır.

2-     İSO 2000-2001 veya 9001 kalite belgeli ürünler kabul edilecektir.

3-     Ürünlerin Kullanım süresi dikkate alınarak aşağıda belirtilen miktarların yarısı sözleşme imzalandıktan sonra, kalanını yarıyıl tatili içerisinde Taşıma Merkezi İlköğretim Okulu Müdürlüklerine 5 gün içinde teslim edilecektir.

4-     Gıda maddelerinin ambalajları bozuk yırtık veya deforme olmayacaktır.

5-            Taahhüt edilen gıda maddeleri yeni üretim tarihli olacak, kullanma süresi bitmiş malzemeler teslim alınmayacak ve yasal işlem yapılacaktır.

6-     Aşağıda belirtilen gıda maddeleri evsafına ve miktarına uygun verilmediği takdirde Taşımalı Merkezi İlköğretim Okul müdürlükleri tarafından teslim alınmayacaktır.

7-     Teslimat, aşağıdaki tabloda adları ve miktarları belirtilen malzeme, Taşıma Merkez İlköğretim Okullarına yapılacaktır.

…………..”

                                                    

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI. Bölümünde yapılan düzenlemeden; 

 

a) Gıda maddeleri ile ilgili Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınan üretim izin belgesinin/belgelerinin idareye sunulacağı, 

 

b) ISO 2000-2001 veya 9001 kalite belgeli ürünlerin idareye verileceği,

 

Anlaşılmaktadır.

 

Ancak, idarece yapılan düzenlemede, ürünlere ilişkin söz konusu kalite belgelerinin ve/veya üretim izin belgelerinin ihale tarihinde idareye sunulması gerektiğine dair bir şart belirtilmemiştir. 

 

İhale komisyonu karar tutanağı ve ihale işlem dosyasında bulunan diğer tutanakların incelenmesinden, ihale için teklif vermiş ve teklif zarfları açılmış olan beş isteklinin dördünün söz konusu belgeleri ihale tarihinde idareye sunmamış olması bu isteklilerin (diğer sebeplerle birlikte) tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olarak gösterilmiştir.

 

Ancak, söz konusu belgelerin ihale tarihinde teklifle birlikte idareye sunulacağı hususunda bir şart ihale dokümanında bulunmadığından, bu belgelerin teklif zarfı içinde sunulmamış olması isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olamayacaktır.

 

Bu itibarla, ihale komisyonunun “Diğer Hususlar” bölümünde belirtilen belgeler ihale tarihinde teklif zarfı içinde sunulmadığından başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakma yöndeki kararı yerinde görülmemiştir.

 

Diğer taraftan, ihale komisyonu karar tutanağında, başvuru sahibinin (ve diğer üç firmanın) teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının gerekçesi belirtilirken;  İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar bölümünde istenmesine rağmen …. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınması gereken Ürün Satış Belgesinin olmaması” şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Ancak, bu ifadede yer verilen “Ürün Satış Belgesi” İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde belirtilen belgelerden değildir. İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde belirtilen belge; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınan “Üretim İzin Belgesi”dir. Söz konusu belgeler birbirinden farklı belgelerdir. Dolayısıyla idarece kullanılan ifadeler birbiriyle uyumlu değildir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale kararı iptal edilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

 İncelemeye konu ihalede; İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI. Bölümünde yapılan düzenlemeden;

a) Gıda maddeleri ile ilgili Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınan üretim izin belgesinin/belgelerinin idareye sunulacağı, 

b) ISO 2000-2001 veya 9001 kalite belgeli ürünlerin idareye verileceği,

Anlaşılmaktadır.

 

İdarece yapılan düzenlemede, ürünlere ilişkin söz konusu kalite belgelerinin ve/veya üretim izin belgelerinin ihale tarihinde idareye sunulması gerektiğine dair bir belirleme yapılmadığı gibi ihale tarihinden sonraki bir tarihte verilebileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme de yapılmamıştır.

 

Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre;  söz konusu iki belgenin yeterlik başvurusu için gerekli belge olarak öngörmesi durumunda; Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin III. Bölümünün 15 inci maddesinde “Yeterlilik başvurusu için gerekli belgeler” başlığı altında  ihale tarih ve saatinde isteklilerce idareye sunulacak belgeler olarak belirtilmesi gerekmektedir.  

 

Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” başlıklı bölümde sadece gerekli olması halinde;  şartnamede düzenlenmeyen  ve ihale konusu alımın niteliğine göre İdarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda ihale konusu alım işinin gereklerini de dikkate alarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla bu başlık altında , maddeler halinde başka düzenlemeler yapılarak  bu bölüme eklenebilecektir.

 

İdari şartnamenin diğer hususlarında belirtilen söz konusu iki belgesi teklif zarfında çıkmayan dört isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı dikkate alınırsa; bu iki belgenin ihale tarihinde teklif zarfında yeterlik başvurusu için gerekli belge olarak sunulmasının istenildiği ancak,  idare yeterlilik başvurusu için isteyeceği belgelerdeki amacına uygun olacak şekilde idari şartnamenin III. Bölümünün 15 inci maddesinde belirtmesi gereken söz  konusu belgeleri mevzuat hükümlerin aykırı olarak idari şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” başlıklı bölümde ne zaman sunulması gerektiği belirsiz  olacak şekilde ihale dokümanını düzenlemiştir.

 

İdari Şartnamenin diğer hususlarında  idareye verilmesi istenen iki belgenin; ihale tarihinde teklif zarfında yeterlik başvurusu için gerekli belge olarak mı sunulacağı  yoksa, yüklenici tarafından sözleşmenin uygulanması sürecinde mi sunulması gerektiği hususunda tereddüt olan ve mevzuat hükümlerine aykırı olarak düzenlendiği anlaşılan  bir ihale dokümanı ile söz konusu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki temel ilkelere uygun olarak sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılamayacağı, bu nedenle anılan Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektiği görüşüyle çoğunluk Kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul