• Karar No: 2008/UM.Z-1205
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :108
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1205
Şikayetçi:
 Garzan Petrol Nak. Kuy. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti., İpekyolu Üzeri Nusaybin / MARDİN
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulvarı No:25 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2008 / 2755
Başvuruya konu ihale:
 2007/169742 İhale Kayıt Numaralı “Akaryakıt Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 07.00.60.0120/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Akaryakıt Alınması” ihalesine ilişkin olarak Garzan Petrol Nak. Kuy. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.01.2008 tarih ve 2755 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru sahibinin birinci dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye firmaları tarafından teklif verildiği, teklif fiyatlarının en düşük olduğu, idarenin geçmiş yıllarda verilen iskontoları ve firmalara ait kesilen faturaları gerekçe göstererek iptal ettiği, ihalenin iptal gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

            Başvuru sahibinin ikinci dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin iptal edildiğini bildiren kararın firmalarına 08.01.2008 tarihinde tebliğ edildiği, oysa idarenin 2007/203959 İKN’li yeni ihaleye 02.01.2008 tarihinde pazarlık usulü ile çıktığı, bu durumun firmalarına karşı kasıt olduğu kanaatini oluşturduğu iddia edilmektedir.

 

 

 

            İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            4734 sayılı Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında;

 

            “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükümleri yer almaktadır.

 

            Anılan hüküm uyarınca ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

 

            İhalenin iptali durumunda geçmişe yönelik olarak ihale işlemleri geçersiz sayılmış olmakta ve artık ortada bir ihaleden ve ihaleye ilişkin bir süreçten bahsetme olanağı kalmamaktadır. Bu durumda anılan işlemin ancak idari işlemin unsurları açısından hukuka aykırı olduğu iddiasıyla incelenmesi mümkün bulunmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereği ölçüsü dikkate alınarak kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir.

 

            İhale işlem dosyası incelendiğinde, söz konusu ihalede 6 isteklinin ihaleye teklif sunduğu, 1 isteklinin belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 5 adet isteklinin teklifinin ihale komisyonu tarafından geçerli kabul edildiği, anılan ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak motorin, kurşunsuz benzin, gaz yağı ve 6 numaralı fuel oil kısmı için Garzan Petrol Nak. Kuy. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti., Euro dizel kısmı için ise Gölgün Koll. Şti.’nin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İhale komisyonu tarafından 13.12.2007 tarihinde ihale komisyon kararının onay için ihale yetkilisine sunulduğu, ihale yetkilisi tarafından 18.12.2007 tarihinde; “önceki yıl fiyatlarına göre belediyemiz lehine istenen fiyat avantajı oluşmadığından” gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği görülmüştür.

 

            İhalenin iptal gerekçesi yönünden yapılan inceleme sonucunda;

 

            İdarenin yaklaşık maliyet icmal tablosunda ihale konusu akaryakıt alımının 5 kalemden oluştuğu ve idarece yaklaşık maliyet hesabında, Kahramanmaraş ili için Petrol Ofisi A.Ş.’den alınmış olan satış fiyatlarının esas alındığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru konusu ihalenin kısmi teklife açık olduğu, isteklilerin kısımlar itibariyle teklif verdiği ve verilen en düşük fiyatların idarenin yaklaşık maliyet hesabında dikkate aldığı fiyatlardan yüksek olduğu,

 

            İdarenin teklifleri değerlendirildiği 13.12.2007 tarihi itibariyle, istekliler tarafından verilen en düşük fiyatlar ile Kahramanmaraş ili için söz konusu fiyatları karşılaştırdığı,

 

            Başvuru sahibinin şikayeti üzerine verdiği cevap yazısında, geçmiş yıllarda ihale konusu alıma ilişkin olarak yapılan ihalelerdeki iskonto oranının dikkate alındığı, il içi ve il dışı, diğer kurum ve kuruluşların yaptığı ihale sonuçlarının araştırıldığı ve söz konusu ihalede çıkan sonucun idare menfaatine uygun olmadığının tespit edildiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri belirleyen 5 inci maddesine göre, idarelerin bu kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla idarelerin ihale sürecindeki bütün idari işlemleri anılan maddede belirtilen ilkelere uygun biçimde tesis edilmelidir. Nitekim anılan Kanun gerek ihale dokümanı hazırlanması gerekse tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında temel ilkelerin sağlanması amacıyla idarelere belli bir takdir yetkisi tanımıştır.

 

            Başvuruya konu ihalede, verilen teklif fiyatlarının yaklaşık maliyete göre yüksek olduğu ve idare lehine fiyat avantajı olmaması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinden rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin göz önüne alınarak; “önceki yıl fiyatlarına göre belediyemiz lehine istenen fiyat avantajı oluşmadığından” gerekçesiyle ihalenin iptal etmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul