İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1207
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :110
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1207
Şikayetçi:
 Biotanı Medikal Tıp Hizm. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti., İsmet Paşa Mah. Yeni Hükümet Cad. Aslı Apt. Kat:2 No:3 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Andırın Devlet Hastanesi Baştabipliği,Tufanpaşa Mah. Hastane Cad. Andırın/KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2008 / 5716
Başvuruya konu ihale:
 2007/204367 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz Alımı (1. Kalem 1 Adet Küvoz Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2008 tarih ve 07.01.22.0207/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Andırın Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 09.01.2008 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin 1 inci Kalemi olan küvoz cihazı kalemine” ilişkin olarak Biotanı Medikal Tıp Hizm. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 29.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.02.2008 tarih ve 5716 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1 kalem küvöz cihazı için en düşük teklifi vermelerine rağmen değerlendirme dışı bırakıldıkları, değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

14.01.2008 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilen kesinleşen ihale kararının tebliği üzerine başvuru sahibi 21.01.2008 tarihli yazı ile idareden tekliflerinin neden değerlendirmeye alınmadığının yada uygun görülmediğinin gerekçelerini sormuştur.

 

İdare bu gerekçe sorma yazısına; “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak gerek gazete ilanında gerekse mal alımında uygulanacak idari şartnamenin 36 ncı maddesinde belirtildiği gibi teklifler 1 numaralı küvöz için en düşük fiyat esasına göre değil, fiyat dışı unsurlarda göz önünde bulundurulmak kaydıyla dikkate alınmıştır. Hastanemizin kullanmakta olduğu anestezi cihazı, ameliyat masası AMS markadır. Tercih edilen küvözde AMS marka olduğundan daha önce teknik destekte ve yedek parça temininde bir sorun yaşanmadığından çalışanların güvenini kazanmıştır. Yerli malı olduğundan işletme bakım maliyeti ve yedek parçasının daha ekonomik olduğu göz önüne alınmıştır. Söz konusu cihazın kullanımının hayati önem arz etmesinden dolayı firmaların maddi menfaatinden çok hastaların hayatı dikkate alınmıştır. Bu prensip doğrultusunda ihale komisyonu hastanemizi ve hastaları mağdur etmeyecek en uygun kararı vermiştir. Alınan cihazın fiyatı yaklaşık maliyetin altındadır.” şeklinde cevap vermiştir. Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusuna da idare aynı şekilde cevap vermiştir.

 

İdari şartnamenin 36 ncı maddesinde;

 

“36.1 İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılacaktır.

 

36.2 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu kalemlerde en düşük fiyat … esasına göre, 1, 3, 4 ve 14 sıra numaralı cihazların değerlendirilmesinde ise fiyat dışı unsurlar dikkate alınacaktır.

 

36.3 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır. 1, 3, 4 ve 14 sıra numaralı cihazların değerlendirilmesinde ise fiyat dışı unsurlar dikkate alınacaktır.

 

İşletme bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik ve kalite ve cihazın daha önce kullanılmış olması ve kullanıcıda belirli bir güvenin oluşması, arıza anında teknik desteğin hızlı ulaşması gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.3 maddesinin 17 nolu dipnotunda; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle belirleneceği hallerde, idareler bu maddeye şartnamelerinde yer vererek, bu değerlendirmenin yapılmasında fiyat dışı unsurların neler olduğunu, hangi kriterlerin esas alınacağını ve bunların parasal değerinin ne olduğunu burada belirteceklerdir. Bu unsurların parasal değer olarak ifade edilmesinin mümkün olmadığı hallerde ise bunların nispi ağırlıkları belirlenecektir. Fiyat dışı unsurların belirli bir oranda değerlendirmeye alınmasının öngörülmesi halinde fiyat dışı unsurların ağırlık katsayısı ile her bir fiyat dışı unsurun toplam ağırlık oranı içindeki dağılımı da bu maddede düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde;

 

“37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.

 

Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Mal Alımı  İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif” başlıklı 55 inci maddesinde fiyat dışı unsurların işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer olduğu, idarelerin ihale konusu malın gereklerini de dikkate alarak bu unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilecekleri, adı geçen Yönetmeliğin “Fiyat dışı unsurlar” başlıklı 56 ncı maddesinde ise fiyat dışı unsurların ayrıntılı açıklamaları ve yukarıda sayılan unsurlar dışında hangi unsurların fiyat dışı unsur olarak düzenlenebileceği 56 ncı maddenin (f) bendinde; “Özel ilave kriterler: İdarelerce, ihale konusu malın niteliği gereği dikkate alınmasında yarar görülen eğitim, satış sonrası servis imkanlarının mevcut olup olmadığı, yok etme masrafı gibi özel ilave kriterler idari şartnamede belirlenebilir. Ancak bu kriterlerin ihale konusu malın ekonomik açıdan avantajını ortaya koymaya yönelik olması ve mümkün olduğu takdirde parasal değer olarak ifade edilebilmesi esas olmalıdır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesi, Mal Alımı  İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 ve 56 ncı maddeleri ile Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.3 maddesinin 17 nolu dipnotu birlikte değerlendirildiğinde; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi, parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıkların belirlenmesi, fiyat dışı unsurların belirli bir oranda değerlendirmeye alınmasının öngörülmesi halinde fiyat dışı unsurların ağırlık katsayısı ile her bir fiyat dışı unsurun toplam ağırlık oranı içindeki dağılımının idari şartnamenin 36.3 maddesinde düzenlenmesi gerekmekte olup, idare idari şartnamede bu düzenlemeleri yapmamıştır. İdari şartnamede fiyat dışı unsurlara ilişkin olarak yapılan düzenlemeler kamu ihale mevzuatına uygun olarak düzenlenmediği ve düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu için ihalenin sağlıklı olarak sonuçlandırılması imkanı bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 1 inci kalemi olan 1 Adet Küvöz Cihazı kalemine ait ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin 1 inci kalemi olan 1 Adet Küvöz Cihazı kalemine ait ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul