• Karar No: 2008/UM.Z-1208
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :111
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1208
Şikayetçi:
 Hesapçıoğlu Otomotiv Petrol Turizm Taş. İnş. Tarım Hayv. Tic. San. ve Paz. A.Ş., Alan Mah. Meydan Kavşağı Aspendos Bulvarı No:20 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 25. Bölge Müdürlüğü,Atatürk Mah. İnönü Bulvar No:81 10020 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2008 / 4254
Başvuruya konu ihale:
 2007/161536 İhale Kayıt Numaralı “DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Merkez ve 252. Şube Müdürlüğü İhtiyacı Olan Petrol Ürünleri Mal Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 07.00.86.0207/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 25. Bölge Müdürlüğü’nce 11.12.2008 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Merkez ve 252. Şube Müdürlüğü İhtiyacı Olan Petrol Ürünleri Mal Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hesapçıoğlu Otomotiv Petrol Turizm Taş. İnş. Tarım Hayv. Tic. San. ve Paz. A.Ş.’nin 18.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.02.2008 tarih ve 4254 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; en düşük teklifi verdikleri, idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yaptığı, yaptıkları açıklamanın idare tarafından kabul edilmediği, ihalenin aralarında sadece 4.986YTL fark bulunan Varlı Petrol A.Ş. üzerinde bırakıldığı, iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İncelemeye konu ihalede, idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu malın miktarı ve türünün 676.000 lt kırsal motorin 2000, 70.000 lt katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan ve 4.000 lt gazyağı olduğu ifade edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            Candemirler Petrol Ürünleri Nak. Turz. Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Ek-1 bilgi formuna ihale konusu malı bayisi olduğunu belirttiği ana bayiinin dolum tesisinden getireceğini yazmadığı gerekçesiyle, Bal-Pet Akaryakıt Yık. Yağ. Kafeterya Tic. Ltd. Şti. tankerlere ait trafik ve trafik tescil belgeleri ve demirbaş amortisman kayıtları olmadığı gerekçesiyle, Petek Petrol Koll. Şti. ise teklif mektubu imzasız, akaryakıt bayi belgesi ve tankerlerinden birisi trafik tescil belgesine göre şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Evrakları tam ve usulüne uygun ve teklifleri geçerli olarak değerlendirilen isteklilerin teklifleri ihale komisyonunca aşırı düşük olarak değerlendirilerek bu isteklilerden, ihale konusu işi teklif ettikleri bedel ile nasıl gerçekleştireceklerine dair tekliflerini oluşturan bileşenleri (bayi kar oranı, iskonto oranı, sözleşme gideri vb.) belgeleri ile açıklamaları için ihale komisyonun belirlediği hususlar 13.12.2007 tarih ve 47450 sayılı yazı ile sorulmuştur.

 

            İdarenin söz konusu yazısına, teklifleri geçerli kabul edilen istekliler belgelendirmek suretiyle yazılı açıklamada bulunmuşlardır. İsteklilerin yazılı açıklamalarında belirttikleri değerler üzerinden idare, yapılacak işin isteklilere maliyetini hesaplamış ve bu hesaplamayı yaparken ihale doküman bedeli, geçici ve kesin teminat banka ödentisi gibi idari şartnamenin teklif fiyata dahil olacak masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde düzenlenmeyen kalemleri de maliyet kalemleri arasına katmıştır.

 

            İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olacak masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde düzenlenmeyen kalemlerin de maliyet kalemleri arasına eklenip bu şekilde hesaplama yapılmasının mevzuata uygun olmadığı, başvuru sahibi isteklinin teklif fiyatının diğer isteklilerin teklif fiyatlarına göre aşırı düşük olmadığı, başvuru sahibinin teklif fiyatı ile idarenin hesapladığı maliyet fiyatı arasındaki farkın teklif fiyatına göre çok düşük olduğu, bu farkın dikkate alınacak bir fark olmadığı, başvuru sahibi ile ihale üzerinde kalan isteklinin teklif fiyatlarının birbirine çok yakın olduğu, başvuru sahibinin teklifinin en düşük teklif olduğu tespit edilmiş olup, idarenin değerlendirme dışı bırakma işleminin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Hesapçıoğlu Otomotiv Petrol Turizm Taş. İnş. Tarım Hayv. Tic. San. ve Paz. A.Ş. firmasının teklifi de değerlendirmeye alınarak tekliflerin değerlendirilmesi aşaması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul