En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1209
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :112
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1209
Şikayetçi:
 PCK Elektronik San. ve Tic. Ltd Şti, 1. Organize Sanayi Bölgesi Prof. Dr. Orhan Işık Cad. No:4 06935 Sincan/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman Devlet Hastanesi Baştabipliği,Turgut Reis Mah. Hastane Cad. 02200 ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2008 / 4770
Başvuruya konu ihale:
 2007/176777 İhale Kayıt Numaralı “6 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1. Kalem C-kollu Seyyar Dijital Röntgen Cihazı )” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.02.2008 tarih ve 07.01.01.0207/2008-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adıyaman Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 04.01.2008 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “6 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1. Kalem C-kollu Seyyar Dijital Röntgen Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak PCK Elekronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarih ve 4770 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin 3.6.6 maddesinde; “Cihaza daha sonra bağlanabilecek aynı firmanın navigasyon sistemi ile ilgili cerrahi aletler ve diğer bağlantı işlemleri firma tarafından yapılacaktır (opsiyonel)” düzenlemesine yer verildiği, navigasyon sisteminin aynı firmaya ait olması dışındaki tüm şartların kendilerince birebir karşılandığı, navigasyon sistemi aynı firmaya ait olan sadece General Elektrik firmasının olduğu, teknik şartnamenin bir firmayı tarif ettiği, iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin, varsa vekil yada temsilcisinin adı, soyadı, ünvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı eklenmediği, hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği hususları tespit edilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, 16 ncı maddenin (ç) bendi bakımından bir aykırılığın tespiti halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise; iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul şartlarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul şartlarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

 

            1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul