• Karar No: 2008/UM.Z-121
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UM.Z-121 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 10.03.2008 tarih, 2008/UM.Z-1210 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :98
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-121
Şikayetçi:
 Ege Tıp Kontuarı Tıbbi Cihaz Alet Tic. ve San. Ltd. Şti., Ali Çetinkaya Bulvarı Havuz Apartmanı No: 66 Kat.4 Daire No: 16 35220 - Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2007 / 35173
Başvuruya konu ihale:
 2007/169228 İhale Kayıt Numaralı “Cerrahi El Aletleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.12.2007 tarih ve 07.09.52.0165/2008-72 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cerrahi El Aletleri Alımı ihalesine ilişkin olarak Ege Tıp Kontuarı Tıbbi Cihaz Alet Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 29.11.2007 tarih ve 35173 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 20.11.2007 tarihinde yapılan ihalede malın teslim süresinin sözleşmeyi müteakiben 25.12.2007 tarihi olarak belirlendiği, ihalenin tarihi, alımın konusu ve malın temin süreci göz önüne alındığında belirlenen teslim süresinin yeterli olmadığı, idari şartnamede teklif geçerlilik süresinin de 60 gün olarak belirlendiği dikkate alındığında ihalenin sonuçlanmasının 2008 yılına sarkabileceği, malın teslim süresinin 25.12.2007 olarak belirlenmesi nedeniyle ihaleye teklif veremedikleri iddia edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; “… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

            Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

            Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 30.11.2007 tarihinde iptal edildiği  anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle;

            Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul