İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1210
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :113
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1210
Şikayetçi:
 Opet Petrolcülük A.Ş., Bulgurlu Mah. Sarıgazi Cad. No:47 34696 Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Malzeme Yönetimi ve Ticaret Daire Başkanlığı,İnönü Bulvarı No:27 Kat:13 Bahçelievler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2008 / 6187
Başvuruya konu ihale:
 2008/5571 İhale Kayıt Numaralı “Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne 15.000.000 Kg 5 Nolu Fuel-Oil Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2008 tarih ve 07.01.31.0207/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Malzeme Yönetimi ve Ticaret Daire Başkanlığı’nca 11.03.2008 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne 15.000.000 Kg 5 Nolu Fuel-Oil Alımı” ihalesine ilişkin olarak Opet Petrolcülük A.Ş.’nin 05.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.02.2008 tarih ve 6187 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözleşme tasarısının 36.4 maddesinde ödemenin en geç teknik şartnamede belirtilen gün içinde yapılacağının belirtildiği, teknik şartnamenin XI inci maddesinde ise açık bir sürenin yer almadığı iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 27 nci maddesinde, ödeme yeri ve şartlarının idari şartnamede belirtilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 46 ncı maddesinde;

 

            46.1 İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak yükleniciye yapılacak olan her türlü ödeme Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Saymanlığınca/Muhasebe Müdürlüğünce yapılacaktır.

 

            46.2 Ödemeye ilişkin diğer şartlar sözleşme tasarısında belirtilmiştir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Sözleşme tasarısının “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 13 üncü maddesini 13.2 alt maddesinde; “Ödeme Şartları ve Zamanı: Teknik şartnamenin XI inci maddesinde belirtilmiştir.” düzenlemesine, 36.4 maddesinde; “İdare, Komisyonca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç teknik şartnamede belirtilen gün içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.” düzenlemesine, teknik şartnamenin “ödeme” başlıklı XI inci maddesinde ise; “Yüklenici, Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin 5 inci bendinde belirtildiği üzere faturalarını düzenleyip işletmenin kontrolünden geçirecektir. İşlemlerin bitiminden sonra kesilen her faturanın karşılığı olarak işletmenin nakit durumuna ve ödeme planına göre ödeme yapılır. Ödeme günü resmi tatil gününe rastladığında müteakip ilk resmi mesai gününde ödeme yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Açık İhale Usulü İle İhale edilen Mal Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamenin 46 ncı maddesine ait 23 nolu dipnotta; “Ödemenin nerde ve nasıl yapılacağı bu maddede belirtilecektir.” düzenlemesine, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Mal Alımı İhalelerine Ait Tip Sözleşmenin 13 üncü maddesine ait 23 nolu dipnotta; “Ödeme para birimi, ödemenin nerede ve nasıl yapılacağı ile ödeme dönemleri veya tarihleri ile diğer şartlar idari şartnameye uygun olarak bu maddede belirtilecektir…” düzenlemesine, 36.4 maddesine ait 47 nolu dipnotta; “İdareler ödemeyi en geç kaç gün içinde yapacaklarını açıkça buraya yazacaklardır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanun, Açık İhale Usulü İle İhale edilen Mal Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartname ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Mal Alımı İhalelerine Ait Tip Sözleşme birlikte değerlendirildiğinde ödeme yeri ve şartlarının, ödeme dönemleri veya tarihlerinin idari şartnamede ve sözleşme tasarısında açıkça düzenlenmesi gerekmektedir.

 

            Söz konusu ihalede, idare tarafından hazırlanan idari şartnamenin 46.2 nci maddesinde ödeme şartlarının sözleşme tasarısında belirtildiği düzenlemesi ile sözleşme hükümlerine yollama yapılmış olmasına rağmen, sözleşme tasarısında ödemeye ilişkin şartların düzenlendiği, sözleşme tasarısın 13.2 maddesinde ödeme şartları ve zamanının teknik şartnamenin XI inci maddesinde belirtildiğinin düzenlendiği, teknik şartnamenin XI inci maddesinde ise işletmenin nakit durumuna ve ödeme planına göre ödeme yapılır şeklinde düzenleme yapıldığı, bu düzenlemelerde ödeme dönemleri veya tarihleri belirtilmesi gerekirken belirtilmediği, işletmenin nakit durumuna ve ödeme planına göre ödeme yapılacağı şeklindeki düzenlemenin açık ve net olmadığı, mevzuatın öngördüğü şekilde ödeme planının yapılmamış olduğu, ödemeye ilişkin şartların isteklileri tereddüde düşürecek şekilde belirlendiği tespit edilmiştir. Ödemeye ilişkin şartların işin maliyetini etkileyeceği dikkate alındığında, konuya ilişkin düzenlemenin açık olarak yapılmamasının isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde hazırlamalarını engelleyeceği sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

           

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 57 nci maddesinde; Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü özelleştirme ve işletme hakkının devrine ilişkin bir durumun ortaya çıkması halinde ihale sonucunda imzalanacak sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi durumunda yüklenici kesin teminat dışında kar mahrumiyeti ve benzeri her hangi bir istekte bulunamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun muhtelif maddelerinde idarenin sözleşmeyi feshetme halleri düzenlenmiş olup Kanunun cevaz verdiği fesih sebepleri arasında idari şartname düzenlemesinde yer alan fesih sebebinin yer almadığı anlaşıldığından bu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul