İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1211
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :114
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1211
Şikayetçi:
 Mesut Omurtağ (Çağdaş Ortopedi ve İşitme Cihazları Merkezi), İnönü Cad., Modern İşhanı, No:2, K:1 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Op. Dr. Şeref İnalöz Cad., Dağkapı/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3063
Başvuruya konu ihale:
 2007/166346 İhale Kayıt Numaralı “2008 Mali Yılı 44 Kalem Ortopedi Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesi (9 ve 24. Kalemler )” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2008 tarih ve 07.00.66.0200/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008 Mali Yılı 44 Kalem Ortopedi Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesi (9 ve 24. Kalemler ) ihalesine ilişkin olarak Mesut Omurtağ (Çağdaş Ortopedi ve İşitme Cihazları Merkezi)’ın 09.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 3063 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhalenin 24 üncü kaleminde Astıp ve Rengin Medikal firmaları tarafından sunulan CE Belgelerinin çok amaçlı karbon fiber uniplaner external fixatör malzemesine ait olmadığı, Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 9 ve 10 uncu maddelerinin ve 2006/43 sayılı genelgenin ihlal edildiği,

 

            2) İhalenin 9 uncu kalemine ilişkin Teknik Şartnamenin 7 nci maddesinde bulunan hiperfleksiyon derecesi fazla olmasının tercih sebebi olacağına ilişkin düzenlemenin göz ardı edildiği, yüksek fleksiyon yapan dizlerde olması gereken teknik özelliklerin Rengin Medikal firmasının teklif etmiş olduğu üründe olmadığı, ürünün inceleme yapılmaksızın katalog bilgileri yeterli görülüp karar verildiği, 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.1.(r) bendinde, “İstekliler, teklif edilecek malzemeler için CE belgesi zaruri olmak üzere yerli veya yabancı standartlardan birine haiz olacak ve bunu teklif ekinde sunacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen harici sabitleştiricilere ilişkin “Tam Kalite Güvence Sistemi”nin (Uygunluk Beyanı) sunulmuş olduğu, bu belgenin son geçerlilik tarihinin 26.03.2011 olduğu, 0123 kimlik numarası ile onaylanmış bir kuruluş olduğu belirtilen “TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH” tarafından düzenlenmiş olduğu, belgeye ilişkin ihalenin yapıldığı yılda düzenlenmiş olan TÜRKAK Akredite Belge İnceleme Formunun sunulmuş olduğu tespit edilmiştir . Aynı zamanda ilgili istekli tarafından teklif edilen cihazın Sınıf II (b) kapsamında olduğunun beyan edildiği tespit edilmiştir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firma tarafından titanyum paslanmaz çelik ve PEEK Optima Osteosentez implantlar ve ilgili aletlerin tasarımı ve üretilmesine (aksial modüler fiksatör sistemlere ve eksternal sirküler sistemler dahil olmak üzere) ilişkin CE belgesinin sunulmuş olduğu, bu belgenin son geçerlilik tarihinin 17.09.2012 olduğu, 0086 kimlik numarası ile onaylanmış bir kuruluş olduğu belirtilen “British Standarts Institution” tarafından düzenlenmiş olduğu, belgeye ilişkin ihalenin yapıldığı yılda düzenlenmiş olan TÜRKAK Akredite Belge İnceleme Formunun sunulmuş olduğu tespit edilmiştir. AT sertifikalarında ve uygunluk beyanında yer alan bilgilerin cihaz üzerinde yer alan bilgiler ile eşleşip eşleşmediğinin kontrol edilmesi ise muayene komisyonunun yetki ve sorumluluğunda olan bir husustur.

 

            İdari Şartnamenin 7.1.(r) bendinde yapılan düzenlemede CE belgesi ile birlikte sunulması gereken belgelerin hangi standartlara ilişkin olması gerektiği belirtilmediği gibi belirtilen düzenleme farklı standartlara uygunluğu gösteren farklı nitelikteki belgelerin aynı kategoride değerlendirilmesine neden olabilecektir. Yapılan düzenleme tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin objektif kriterler ihtiva etmemektedir. Anılan hususlar Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde ifadesini bulan, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması, saydamlık ve eşit muamele ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamede “Aynı set içerisinde hiper fleksiyona müsaade eden femoral kompetent seçeneği de bulunmalıdır. Hiperfleksiyon derecesi fazla olan tercih sebebidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teknik şartnameye cevap yazısında; “Aynı set içerisinde hiper fleksiyona müsaade eden femoral kompetent seçeneği de bulunur.” ibaresinin bulunduğu, İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde istekliler tarafından teklif edilen ürünlere ilişkin numunelerin sunulmasının zorunlu tutulduğu, İhale Komisyonu tarafından hazırlanan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından numunelerin teklif kapsamında idareye sunulmuş olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır. İdare tarafından teklif kapsamında sunulan bilgi ve belgeler ile teklif edilen ürüne ait katalog üzerinde yapılan incelemeler sonucunda istekli tarafından sunulan ürünün teknik şartnameye uygun olduğunun değerlendirildiği anlaşılmıştır.  

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 12 nci maddesinde teknik şartnamelere ilişkin olarak; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü yer almakta, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde de, Kanunun 12 nci maddesine benzer bir düzenleme yer almaktadır.

 

Teknik şartnamelerde “tercih sebebidir.” şeklinde düzenlemelere ve “muğlak” ifadelere yer verilmesi 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi hükümlerine aykırıdır. İdare bazı özellikleri üstün olan ürünleri almak istiyorsa, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi en düşük fiyat esasına göre değil, teklifin yanı sıra 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen unsurları da dikkate almak suretiyle belirlemesi gerekmektedir. İncelenen ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, idari şartnamenin 36.2 nci maddesi uyarınca en düşük fiyat esasına göre belirlendiği anlaşıldığından teknik şartnamede, tercih sebebidir şeklinde düzenleme yapılması mevzuata aykırı bulunmaktadır. En düşük fiyat esasına göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlendiği ihalede, idarenin fiyat dışındaki tercih nedeni olabilecek hususları, teknik şartnamede değil, idari şartnamenin 36.5 inci maddesinde fiyatların eşit olması durumunda fiyat dışında isteklilerde aranılacak hususlar bölümünde düzenlemesi ve bunları yalnızca fiyat eşitliği durumunda değerlendirmeye alması mümkün bulunmaktadır. Yukarıda yer alan düzenlemeler nedeniyle ihalenin mevzuat hükümlerine uygun ve objektif olarak sonuçlandırılamayacağı anlaşılmaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü, 30 uncu maddesinde; “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde, “İstekliler, teklif ettiği kalemlerin birer numunesini ve setini ihale günü ihale komisyonuna sunmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır. Yapılan bu düzenleme ile ihaleye sadece ihale günü teklif verilebilmesi mümkün kılınmıştır. Bu doğrultuda ihaleye teklif veren bütün firmaların tekliflerini ihale günü vermiş oldukları tespit edilmiştir. İhale dokümanında tekliflerin verilmesini sadece bir günle sınırlayacak nitelikte düzenlemelerin yapılması Kanunun 5 inci maddesinde ifadesini bulan rekabet ilkesine ve  Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan hükme aykırılık teşkil etmektedir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul