İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1212
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :115
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1212
Şikayetçi:
 Özak Sınai ve Tıbbi Gazlar San. ve Tic. Ltd. Şti., Ferahim Şalvuz Mah. Adana Bulvarı Nu:125 Tarsus/İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Hacı Ömer Sabancı Cad. Hastaneler Kavşağı 01150 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 2942
Başvuruya konu ihale:
 2007/174380 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Oksijen Gaz Dolumu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2008 tarih ve 07.00.65.0197/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliğince 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Oksijen Gaz Dolumu” ihalesine ilişkin olarak Özak Sınai ve Tıbbi Gazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 28.01.2008 tarih ve 2942 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca verilen yeterlilik belgesinin başka firmaya ait olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin bazı belgelerinin sonradan tamamlatıldığı iddia edilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde;

 

Hastaneye teslim edilen tüplerin TS 7450 ye periyodik test ve bakımları yapılmış olacaktır. İstekli firmalar bu standartla ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilmiş bulunan Yetki Belgesini teklifleriyle birlikte ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir.”,

 

10 uncu maddesinde;

 

Yüklenici firma Sağlık Bakanlığından tıbbi amaçlı oksijen üretme izin belgesine haiz olacak ve ihaleye iştirak ettiğinde bunun belgesini ibraz edecektir. Yüklenici firma direk üretici değil de bayii ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığından almış olduğu tıbbi amaçlı oksijen üretme izin belgesini ve kendisinin yine Sağlık Bakanlığından almış olduğu tıbbi amaçlı oksijen dolum izin belgesini veya Sağlık müdürlüğünce verilen depolama ve dağıtım izin belgelerinden birini ibraz edecektir. Ayrıca bayii, halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair bayilik sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli suretini teklifiyle birlikte ibraz edecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

 Aynı düzenlemelere ihale ilanında ve idari şartnamede de yer verildiği görülmüştür.

 

             İhale üzerinde bırakılan isteklinin, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.’nin yetkili bayisi olduğu, bayisi bulunduğu firmaya ait tıbbi amaçlı oksijen gazı üretim ve dolumu yapmak üzere faaliyette bulunabileceğine ilişkin Sağlık Bakanlığından alınmış belgeyi, bayisi bulunduğu firmaya ait Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış “Basınçlı Gaz Tüpleri Periyodik Muayene, Deney, Bakım Yeterlik Belgesi”ni, kendisine ait Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış 2007/9 sayı ve 17.05.2007 tarihli medikal gaz dolum ve dağıtım izin belgesini sunduğu görülmüştür.

 

Anılan düzenlemelerde, tüplerin periyodik muayene, deney ve bakımı sonucunda taşıması gereken asgari standartlara sahip olduğuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yeterlilik belgesinin mutlaka yükleniciye ait olması gerektiğine yönelik bir hükme yer verilmemiştir. Bu yönüyle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, bayisi olduğu Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.’ye ait Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış “Basınçlı Gaz Tüpleri Periyodik Muayene, Deney, Bakım Yeterlik Belgesi”ni sunduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi, ihale ilanının “İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi” başlığını taşıyan 4.2.1.3 maddesinde sayılan belgelerin sonradan tamamlatıldığını iddia etmektedir.

 

İhale ilanının “İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi” başlığını taşıyan 4.2.1.3 maddesinde;

 

a)“İstekliler teklifleriyle birlikte hastaneye teslim edilen tüplerin TS 7450 ye periyodik test ve bakımları yapıldığına dair ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilmiş bulunan Yetki Belgesini vereceklerdir.

 

b) Yüklenici firma Sağlık Bakanlığından tıbbi amaçlı oksijen üretme iznine sahip olacak ve ihaleye iştirak ettiğinde bunun belgesini ibraz edecektir. Yüklenici direk üretici değil de bayii ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığından almış olduğu tıbbi amaçlı oksijen üretme izin belgesini ve kendisinin yine Sağlık Bakanlığından almış olduğu tıbbi amaçlı oksijen dolum izin belgesini veya Sağlık müdürlüğünce verilen depolama ve dağıtım izin belgelerinden birini ibraz edecektir.

 

c)Yüklenici bayii, halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair bayilik sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli suretini teklifiyle birlikte ibraz edecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Aynı düzenlemelere idarenin şartnamenin 7.1 maddesinde de yer verildiği görülmüştür.

 

İhale işlem dosyasında yer alan 28.11.2007 tarihli “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda ihale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi lere ilişkin “VAR” ibaresi yer aldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul