İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1213
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :116
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1213
Şikayetçi:
 Opet Petrolcülük A.Ş., Bulgurlu Mah. Sarıgazi Cad. 47 Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 13. Kat İnönü Bulvarı 27 06490 Bahçelievler / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2008 / 5715
Başvuruya konu ihale:
 2008/581 İhale Kayıt Numaralı “Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne 15.000.000 Kg 5 No.lu Fuel-Oil Nakliye Dahil İşletme Teslimi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 07.01.23.0185/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nce 04.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne 15.000.000 Kg 5 No.lu Fuel-Oil Nakliye Dahil İşletme Teslimi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Opet Petrolcülük A.Ş.’nin 18.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2008 tarih ve 5715 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale konusu işe ilişkin sözleşme tasarısında ödeme gününe ilişkin bir belirleme yapılmadığı, bu hususun teklif bedelinin objektif olarak hesaplanmasını etkileyecek nitelikte olduğu, dolayısıyla ödemenin azami kaç gün içinde yapılacağının belirtilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece düzenlenen idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.1. Yüklenici teklif fiyatına işçilik, taşıma, yükleme, boşaltma vb. giderler, Teknik Şartnamede belirtilen giderler ile vergi, resim, harç, sigorta, Kamu İhale Kurum Payı gibi masraflar dahil edilecektir.

 

26.2. (26.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

            26.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.”  düzenlemesi,

 

“Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 46 ncı maddesinde;

 

“46.1. İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her tür ödeme Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

 

46.2. Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında belirtilmiştir.” düzenlemesi,

 

Tip Sözleşmenin “Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinin 4 numaralı alt bölümünde; “İdare, Komisyonca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç teknik şartnamede belirtilen gün içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartnamenin “Ödeme” başlıklı bölümünde ise; “Teslim ve tesellüm işlemleri yapılan akaryakıtlara ait faturalar, işletmenin kontrolünden geçtikten sonra İşletme ödeme planına uygun olarak ödeme yapılır. İşin mahiyeti direkt üretim ile ilgili olduğundan İşletme ödeme planı dışında da ödeme yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin azami ödeme süresindeki belirsizliğin giderilmesi gerektiği yönündeki şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda özetle; yakıt ödemelerinin gerekli kontrol ve muhasebe işlemlerinin yapılmasını müteakip finansman durumuna göre ödeme planı dışında ödeneceği ve bunun dışında bir ödeme planı sunulmasının mümkün olmadığı hususlarına yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun, Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinde;

 

İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:


i) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.


r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

 

s) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

 

u) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

…”  hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunu 53 üncü maddesinde yer alan 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirme görevine istinaden Kamu İhale Kurumunca ihdas edilen ve idarelerin esas alarak hazırlamak zorunda oldukları; “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 26 ncı maddesinde, teklif fiyatına dahil masrafların, 46 ncı maddesinde ödeme yerinin, diğer taraftan ödemeye ilişkin diğer şartlar için “Mal Alım İhalelerine Ait Tip Sözleşme”ye atıf nedeniyle sözleşme tasarısının 13 ve 36 ncı maddelerinde ödeme yerinin ve şartlarının, bu çerçevede 36 ncı madde kapsamında idarelerin ödemeyi en geç kaç gün içinde yapacaklarının açıkça yazılmasının gerektiği belirtilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; teklif bedelini, sadece ihale konusu malın bedeli değil, bununla birlikte malın teslimine ve ödemeye ilişkin şartlar tespit eder. Nitekim, idarelerce 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkelerin tesis edilebilmesi için ihale konusu alıma ilişkin şartların objektif olarak belirlenmesi, bu çerçevede; anılan Kanunun 27 nci maddesinde yer alan amir hüküm uyarınca tip idari şartname ve sözleşme tasarısında teklif bedelini belirleyecek unsurlara, bu kapsamda ödeme zamanına ilişkin şartlara ihale dokümanı kapsamında tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer verilmesi gerekmektedir. Başvuru konusu ihalenin akaryakıt alımı ihalesi olduğu, akaryakıt piyasasında fiyat volatilitesinin yüksek olduğu, ürün fiyatı üzerinde gerçekleşen dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarının çok kısa zaman periyotları dahilinde değişebildiği dikkate alındığında ihale dokümanının ödeme zamanına ilişkin düzenlemelerindeki belirsizliğinin isteklilerin tekliflerini sağlıklı olarak hazırlamalarına engel teşkil edecek nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi  yönünden yapılan inceleme sonucunda (g) bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 57 nci maddesinde; “Kangal Termik İşletme Müdürlüğü özelleştirme ve işletme hakkının devrine ilişkin bir durumun ortaya çıkması halinde ihale sonucunda imzalanacak sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi durumunda yüklenici kesin teminat dışında kar mahrumiyeti ve benzeri her hangi bir istekte bulunamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun muhtelif maddelerinde idarenin sözleşmeyi feshetme halleri düzenlenmiş olup Kanunun cevaz verdiği fesih sebepleri arasında idari şartname düzenlemesinde yer alan fesih sebebinin yer almadığı anlaşıldığından bu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul