İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1214
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :117
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1214
Şikayetçi:
 Opet Petrolcülük A.Ş., Bulgurlu Mahallesi Sarıgazi Caddesi 47 Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 13. Kat İnönü Bulvarı 27 06490 Bahçelievler / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2008 / 6186
Başvuruya konu ihale:
 2008/5077 İhale Kayıt Numaralı “Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne 4.000.000 Kg 5 No.lu Fuel-Oil ve 708.000 Lt. Motorin Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 07.01.32.0185/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Elektrik Üretim A.Ş.  Genel Müdürlüğü’nce 06.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne 4.000.000 Kg 5 No.lu Fuel-Oil ve 708.000 Lt. Motorin Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Opet Petrolcülük A.Ş.’nin 29.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2008 tarih ve 6186 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale konusu işe ilişkin sözleşme tasarısında ödeme gününe ilişkin bir belirleme yapılmadığı, bu hususun teklif bedelinin objektif olarak hesaplanmasını etkileyecek nitelikte olduğu, dolayısıyla ödemenin azami kaç gün içinde yapılacağının belirtilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece düzenlenen idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1. Yüklenici teklif fiyatına işçilik, taşıma, yükleme, boşaltma vb. giderler, Teknik Şartnamede belirtilen giderler ile vergi, resim, harç, sigorta, Kamu İhale Kurum Payı gibi masraflar dahil edilecektir.

 

26.2. (26.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

            26.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.”  düzenlemesi,

 

“Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 46 ncı maddesinde;

 

“46.1. İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her tür ödeme Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

 

46.2. Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında belirtilmiştir.” düzenlemesi,

 

Tip Sözleşmenin “Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinin 4 numaralı alt bölümünde; “İdare, Komisyonca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç teknik şartnamede belirtilen gün içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartnamenin “Ödeme” başlıklı bölümünde ise; “İşin mahiyeti direkt üretim ile ilgili olduğundan EÜAŞ’ın ödeme planı dışında ödeme yapılacaktır. Ödemeler; 10’ar günlük periyotlarla kesilen faturaların İşletme kontrolünden geçtikten sonra, İşletmenin nakit durumu ve imkanları dahilinde yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin azami ödeme süresindeki belirsizliğin giderilmesi gerektiği yönündeki şikayet başvurusu üzerine idarece hazırlanan zeyilname ile teknik şartnamedeki ödemeye ilişkin söz konusu düzenleme; “Ödemeler EÜAŞ’ın ödeme planına ve İşletmemizin nakit durumu ve imkanları dahilinde yapılır” şeklinde değiştirilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun,

 

            Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

            İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinde;

 

İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:


i) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.


r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

 

s) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

 

u) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

…”  hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunu 53 üncü maddesinde yer alan 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirme görevine istinaden Kamu İhale Kurumunca ihdas edilen ve idarelerin esas alarak hazırlamak zorunda oldukları; “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 26 ncı maddesinde, teklif fiyatına dahil masrafların, 46 ncı maddesinde ödeme yerinin, diğer taraftan ödemeye ilişkin diğer şartlar için “Mal Alım İhalelerine Ait Tip Sözleşme”ye atıf nedeniyle sözleşme tasarısının 13 ve 36 ncı maddelerinde ödeme yeri ve şartlarının, bu çerçevede 36 ncı madde kapsamında idarelerin ödemeyi en geç kaç gün içinde yapacaklarının açıkça yazılmasının gerektiği belirtilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; teklif bedelini, sadece ihale konusu malın bedeli değil, bununla birlikte malın teslimine ve ödemeye ilişkin şartlar tespit eder. Nitekim, idarelerce 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkelerin tesis edilebilmesi için ihale konusu alıma ilişkin şartların objektif olarak belirlenmesi, bu çerçevede; anılan Kanunun 27 nci maddesinde yer alan amir hüküm uyarınca tip idari şartname ve sözleşme tasarısında teklif bedelini belirleyecek unsurlara, bu kapsamda ödeme zamanına ilişkin şartlara ihale dokümanı kapsamında tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer verilmesi gerekmektedir. Başvuru konusu ihalenin akaryakıt alımı ihalesi olduğu, akaryakıt piyasasında fiyat volatilitesinin yüksek olduğu, ürün fiyatı üzerinde gerçekleşen dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarının çok kısa zaman periyotları dahilinde değişebildiği dikkate alındığında ihale dokümanının ödeme zamanına ilişkin düzenlemelerindeki belirsizliğinin isteklilerin tekliflerini sağlıklı olarak hazırlamalarına engel teşkil edecek nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 57 nci maddesinde; “Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü özelleştirme ve işletme hakkının devrine ilişkin bir durumun ortaya çıkması halinde ihale sonucunda imzalanacak sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi durumunda yüklenici kesin teminat dışında kar mahrumiyeti ve benzeri her hangi bir istekte bulunamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun muhtelif maddelerinde idarenin sözleşmeyi feshetme halleri düzenlenmiş olup Kanunun cevaz verdiği fesih sebepleri arasında idari şartname düzenlemesinde yer alan fesih sebebinin yer almadığı anlaşıldığından bu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul