İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1215
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :119
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1215
Şikayetçi:
 Bestaş Rondela San. Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Battal ÖZGÜR - Av.Pınar ARZUM Büklüm Sokak, No: 63/54, K.Dere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliği Cumhuriyet Mahallesi, Bahçeli Sokak, No:1, 64100, UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2008 / 3657
Başvuruya konu ihale:
 2007/168578 İhale Kayıt Numaralı “Kablosuz Hemşire Çağrı Sistemleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 07.00.72.0165/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 30.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kablosuz Hemşire Çağrı Sistemleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bestaş Rondela San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.02.2008 tarih ve 3657 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği sistemin teknik şartname hükümlerine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari ve teknik şartnamede ihaleye katılacak isteklilerden, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi sunmaları gerektiği düzenlemesine yer verilmiş, ayrıca ihale dokümanında ürüne ilişkin olarak herhangi bir bilgi ve belge istenmemiştir.

 

            İdari şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinde; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Diğer yandan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin “Komisyonun Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 7 nci maddesinde; “Komisyonun görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a)Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın veya yapılan işin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler….” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Buradan ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği, teklif edilen ürünün teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususunun da malın teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında tespit edileceği anlaşılmaktadır.

            Kaldı ki ihale dokümanında istenmemiş olmasına rağmen, ihale üzerinde bırakılan istekli teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesi sunarak teknik şartnameye uygun cihazı vereceğini beyan etmiştir.

 

            İdare de, ihalede sunulan teklifleri idari ve teknik şartnamelerde öngörülen koşullar çerçevesinde değerlendirerek ihaleyi en düşük fiyatı teklif eden istekli üzerinde bırakmıştır.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince, sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirme, muayene ve kabul komisyonlarının da sözleşme ve şartnamede öngörülen kriterde yüklenici tarafından idareye teslim edilen malı muayene - kabul yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin teknik şartname hükümlerinde belirtilen şartlara aykırı olup olmadığı ancak muayene ve kabul aşamasında anlaşılabileceğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul