İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1218
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :125
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1218
Şikayetçi:
 SGA Müh. Danış. Eğt. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Aksu Sok. No:11/8 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 12. Cadde Demetevler/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2900
Başvuruya konu ihale:
 2007/187248 İhale Kayıt Numaralı “Ortopedi Kliniği 3 Kalem Vaku Yardımlı Yara Kapama Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2008 tarih ve 07.00.63.0105/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 07.01.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Ortopedi Kliniği 3 Kalem Vakumlu Yardımlı Yara Kapama Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak SGA  Müh. Danış. Eğt. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 07.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.01.2008 tarih ve 2900 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ; ihaleye ait teknik şartnamenin “1- Vakum Yardımlı Küçük Kapama Seti, 2- Vakum Yardımlı Büyük Kapama Seti, 3-Vakum Yardımlı Toplama Seti” bölümlerinde VAC markalı ürünün tanımlandığı, teknik şartnamedeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            31.01.2008 tarihinde başvuru konusu ihaleye ait teknik şartname, bir akademik birime gönderilerek konu ile ilgili teknik görüş istenilmiş 07.03.2008 tarihinde akademik birimden gelen teknik görüşte teknik şartnamenin 2.10 maddesinde belirtilen ebatların (10*7,5*3,3 cm.) çok kesin değerler belirttiği, bu belirlemenin belirli bir cihazı işaret ediyor olabileceği ve aynı şartnamenin 2.11 maddesinin “Paket üzerinde ürünün boyut olarak uygun olan barkodu bulunmalıdır.” şeklinde düzenlenmesinin ürünün fonksiyonuna katkısı olmayan bir konuda sınırlamaya neden olduğu ifade edilmiştir.

 

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde; “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” düzenlemesi yer almaktadır. Bu çerçevede; ihale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde teslim alınan malın ihale dokümanına uygun olup olmadığının idarece ayrıca tespitinin gerektiği ve bu safhada yapılan değerlendirmeye ilişkin hukuki sorumluluğun idareye ait olduğu açık olmakla birlikte başvuru konusu ihalede, iddia konusunun teknik şartnamenin VAC markalı ürünü tanımladığına ilişkin olduğu, ihalede ise iddia konusu markalı cihazı teklif eden tek firmanın teklif verdiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne,

            12 nci maddesinde ise; “Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Başvuru konusu ihalenin konusunun birden fazla firma tarafından temin edilebilecek mal olduğu ve ihaleye iddia konusu ürünün satıcısı olan firma dışında başka bir teklif sunulmadığı da dikkate alındığında, söz konusu ihalede yeterli rekabet koşullarının oluşmadığı sonucuna varılmıştır.

            

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul